Hallinnon tarkastus vaatii selkiyttämistä

22.09.2016, Aihe: Blogi | Tilintarkastuksen asiantuntijat

Petri Kettunen

Petri Kettunen
hallituksen puheenjohtaja
Suomen Tilintarkastajat ry


Tilintarkastuslain uudistamisen yhteydessä on käyty keskustelua tilintarkastuksen kohteesta ja sen määrittelemisestä vastaamaan kansainvälistä sääntelyä ja käytäntöä. Toimintakertomus poistettiin täyden tilintarkastuksen kohteesta 19.8.2016 voimaan tulleen tilintarkastuslain yhteydessä. Tämä mahdollistaa toimintakertomuksen sisällön kehittämisen vastaamaan entistä paremmin yhtiöiden ja muiden organisaatioiden sidosryhmien tiedontarvetta. Tilintarkastaja kohdistaa edelleen tietyt tarkastustoimenpiteet toimintakertomukseen ja lausuu jatkossa samalla tavoin kuin muut eurooppalaiset kollegansa.

Samassa yhteydessä keskusteluun on noussut hallinnon tarkastaminen, joka myös on suomalainen erikoisuus, jota ei tunneta muualla kuin Ruotsissa.

Hallinnon tarkastus säilytettävä, mutta sisältöä selkiytettävä

Suomen Tilintarkastajat ry pitää nykyistä hallinnon tarkastusta koskevaa sääntelyä erittäin epäselvänä, ja pidämme tärkeänä sen täsmentämistä lähemmäs kansainvälistä käytäntöä. Edelleen pidämme tärkeänä, että tilintarkastaja tilintarkastuksen yhteydessä tarkastaa myös hallinnollisia asioita.

"On ehdottoman tärkeää, että eri osapuolilla on samanlainen käsitys siitä,
mitä tilintarkastaja hallinnon osalta tarkastaa."

Hallinnon tarkastus on sisältynyt tilintarkastusalan yleiseen terminologiaan, vaikka sillä ei ole selvästi määriteltyä sisältöä. Yleisesti ottaen sillä on viitattu tarkastuskohteena olevan yhteisön taloudellisen raportoinnin hallinnoinnin tarkastamiseen. Kyseiset tarkastustoimet sisältyvät kuitenkin jo hyvän tilintarkastustavan ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaiseen tilinpäätöksen tarkastukseen.

Sana hallinto tulisi siis poistaa laista kohdasta tilintarkastuksen kohde. Emme hae tällä muutoksella itse hallintoa koskevien tarkastustoimenpiteiden poistamista, vaan yhdenmukaista käytäntöä muiden maiden kanssa. Näkemyksemme mukaan Suomessa vallinnut tapa puhua hallinnon tarkastuksesta on ollut epäselvä ja sen tarkastusta ohjaava vaikutus on viime vuosina jäänyt varsin vähäiseksi.

Yhteinen käsitys ja luottamus tärkeitä sidosryhmien välillä

Tilintarkastus ja siihen liittyvä terminologia ovat muuttuneet ajan kuluessa. Yhdistyksemme näkee tärkeäksi yhtenäistää alan käsitteistöä, terminologiaa ja toimintatapoja kansainvälisesti hyväksi havaitulle tasolle. On ehdottoman tärkeää, että eri osapuolilla on samanlainen käsitys siitä, mitä tilintarkastaja hallinnon osalta tarkastaa.

Kannatamme hallinnon poistamista tilintarkastuksen kohteesta. Sen sijaan edelleen voitaisiin säilyttää tilintarkastajan huomautusvelvollisuus, jolloin tilintarkastaja kertomuksessaan huomauttaisi esimerkiksi siitä, että yhtiön hallitus on toiminut osakeyhtiölain vastaisesti. Yhdistys katsoo, ettei tekstimuutoksella ole olennaista vaikutusta tilintarkastajan suorittamiin toimenpiteisiin, mutta kansainvälisen käytännön mukaiset toimintatavat olennaisesti selkiyttäisivät eri osapuolten välisiä odotuksia.

On äärimmäisen tärkeää, että luottamus tilintarkastajan, tilintarkastuskohteen, osakkeenomistajien ja sidosryhmien välillä säilyy. Kun tilintarkastuksen kohteeseen, tarkastustoimenpiteisiin sekä raportointiin liittyvät odotukset ja näkemykset ovat yhteneväiset, on mahdollista saavuttaa kaikkia osapuolia hyödyttävää lisäarvoa.  

Oliko blogiteksti mielestäsi kiinnostava? Jaa tietoa myös verkostollesi.

Seuraa myös Ajankohtaista-palstaa >

Lomakkeen tiedoissa ilmeni virheitä. Tarkistathan virheelliset kentät.

Kirjoita kommentti

Roskakommenttien estämiseksi, syötä kirjaimet oheiseen kenttään.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti