Johdon edustaja, huomioi vastuusi tilinpäätöksen laatimisessa

08.04.2019, Aihe: Talouden ammattilaisille

Jussi Savio

 

Jussi Savio
KHT-tilintarkastaja, Partner
Grant Thornton


Tilinpäätöstä laatiessaan osakeyhtiön hallituksella on edessään monia tilinpäätökseen liittyviä, joskus hankaliakin ratkaisuja ja päätöksiä. Tilintarkastajan tehtävänä on arvioida johdon ratkaisuja ja muodostaa käsitys niiden asianmukaisuudesta. Tehtävä saattaa vaikeutua, jos johto ei ole pohtinut ja dokumentoinut ratkaisuja ja niiden perusteita.

Osakeyhtiölaki ja ISA-standardit

Osakeyhtiön johdon on hyvä muistaa osakeyhtiölain vaatimus johdon velvoitteista ja vahingonkorvausvastuusta: ”Yhtiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua” (OYL 1:8 §). Tämä huolellisuusvelvoite korostuu tilinpäätöksen laadinnassa.

Tilintarkastajan työhön vaikuttavat kansainväliset tilintarkastusalan standardit eli ISA-standardit. Muun muassa ISA 260:n mukaan ”tilintarkastajan on kommunikoitava hallintoelinten kanssa tilintarkastajan näkemyksistä, jotka koskevat yhteisön tilinpäätösmenettelyihin liittyviä merkittäviä laadullisia näkökohtia, kuten tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, kirjanpidollisia arvioita ja tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja”. ISA-standardeissa määrätään myös siitä, miten tilintarkastajan tulee arvioida johdon toimintaa, tiedustella esimerkiksi havaituista ja epäillyistä väärinkäytöksistä ja toiminnan jatkuvuuteen liittyvistä epävarmuustekijöistä sekä arvioitava johdon tekemiä päätöksiä muun muassa merkittäviin arvionvaraisiin kirjanpitoeriin liittyen.

Huolellinen dokumentointi päätöksenteon tukena

Yhtiöoikeuden näkökulmasta hallituksen tulee kiinnittää päätöksenteossa ja tilinpäätöksessä huomiota huolelliseen dokumentointiin. Hallituksen kokouspöytäkirjat ovat keskeisiä.

Mistä osakeyhtiön hallituksen sitten tulee päättää ja dokumentoida päätöksensä? Alla on mielestäni keskeisimpiä tilanteita tilinpäätöksen laadintaan liittyen:

  • Tulonodotuksien ja toiminnan jatkuvuuden arviointi
  • Osingonjako ja maksukyvyn arviointi
  • Vaihto-omaisuuden, myyntisaamisten ja muun omaisuuden kirjanpidolliseen arvostukseen liittyvät ratkaisut
  • Varaukset ja mahdolliset riita-asiat sekä muiden mahdollisten vastuiden vaikutus
  • Konserniavustus
  • Yhtiölainsäädännön ja muiden määräykset sisältövaatimukset tilinpäätökselle.

Muista nämä!

On tärkeää, että hallitus tekee päätökset ja dokumentoi ne huolellisesti. Jos hallituksen toiminnan huolellisuutta kyseenalaistetaan myöhemmin, palataan dokumentaatioon.

On hyvä muistaa, että johto ei voi siirtää päätöksenteon dokumentointivelvoitteita tilintarkastajalle. Tilintarkastajan tulee kommunikoida johdolle, jos hänen mielestään yhtiön hallinnossa on kehitettävää.

Aktiivisen ja tiiviin vuoropuhelun avulla myös me tilintarkastajat tuomme panoksemme asiakasyritysten hallinnon kehittämiseen.


Kuuntele myös!

Tilintarkastajat valtasivat Radiokanava BusinessFM:n, ja Jussi kertoi neliosaisen radiosarjan kakkososassa, mitä kaikkea tilintarkastaja voi olla. Kuuntele kaikki radiosarjan osat!

Oliko blogiteksti mielestäsi kiinnostava? Jaa tietoa myös verkostollesi.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti