Rahoitusinstrumentit – uuden IFRS 9 -standardin keskeinen sisältö

20.12.2016, Aihe: Talouden ammattilaisille

Pekka Nurmo www

 

Pekka Nurmo
Senior Consult, Pankkiliiketoiminta & viranomaisraportointi
CGI Suomi Oy


IFRS 9:n onnistunut käyttöönotto vaatii entistä tiiviimpää yhteistyötä yhtiön johdon, kirjanpidon ja tietohallinnon välillä.

Kun IFRS 7 aikoinaan astui voimaan, se vaati kaikkia IFRS-tilinpäätöksiä tekeviä yhtiöitä muuttamaan rahoitusriskien liitetietoja merkittävästi. Uusi standardi edellytti riskienhallinnalta, rahoitustoiminnoilta ja johdolta yhteistyötä riskien ja riskienhallinnan hallinnoinnissa.

Tilintarkastajan on tutustuttava IFRS 9:n käyttöönottoon ja
pysyttävä ajan tasalla projektien tilanteesta ja tuotoksesta.

IFRS 9 jatkaa samoilla linjoilla ja vaatimusten täyttäminen vaatii yhtiöiltä rahoitusinstrumenttien ja liiketoimintamallien läpikäyntiä sekä arvonalennuslaskennan muutosta.

Merkittävimmät muutokset

EU hyväksyi IFRS 9 -rahoitusinstrumenttistandardin 22.11.2016. IFRS 9 tulee voimaan IASB:n alkuperäisen aikataulun mukaisesti vuoden 2018 alussa.

IFRS 9 -standardin vaatimat merkittävimmät muutokset yhtiön rahoitusinstrumenttien prosesseihin ovat

 • rahoitusinstrumenttien, velkojen ja sijoitusten luokittelu ja arvostaminen
 • arvonalennus, odotettavissa oleva luottotappiolaskenta
 • suojauslaskenta, uusia mahdollisuuksia toteuttaa suojauslaskenta.

Näiden muutosten toteuttaminen vaatii sitä, että tarkastusvaliokunnan, tilintarkastajan ja tarkastusryhmän on ymmärrettävä yhtiön rahoitusinstrumenttien liiketoimintamallit. On siis ymmärrettävä, miten yhtiö hallinnoi ja tukee toimintaansa rahoitusinstrumenteillä ja kuinka se kertoo tämän liitetiedoissa. Konkreettiset muutokset ja tehtävät päätökset vaikuttavat suoraan tai välillisesti myös yhtiön tulokseen.

Keskeiset kysymykset

Yhtiöiden ja tilintarkastajien on mietittävä IFRS 9 -projektissa vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten yhtiö määrittelee liiketoimintamallinsa ja sijoitusten sopimusperusteiset rahavirrat rahoitusinstrumenttien luokitteluun?Miten yhtiö määrittelee arvonalennuksen mukaiset odotettavissa olevat luottotappiot seuraavalle 12 kuukaudelle tai jäljellä olevalle voimassaoloajalle?
 • Voidaanko ja milloin voidaan käyttää yksinkertaistettua mallia odotettavissa oleville luottotappioille?
 • Kuinka yhtiö huomioi tulevaisuuden muutokset odotettavissa olevissa luottotappioissa?
 • Miten yhtiö määrittelee IFRS 9 -käsitteet, kuten sijoitusten sopimusperusteiset rahavirrat, alhainen luottoriski, merkittävä luottoriskin kasvu ja liiketoimintamalli?
 • Kuinka yhtiö määrittelee kaikille osake- ja hybridisijoituksille käyvän arvon?
 • Miten yhtiö saa järjestelmistään IFRS 9:n vaatiman tiedon päätöksiensä tueksi?
 • Miten yhtiö määrittelee liiketoimintamallin mukaisen suojauslaskennan?
 • Mitä yhtiö julkaisee uusiutuneissa, IFRS 9:n mukaisissa liitetietovaatimuksissa?

Kaikkia kohtia on tärkeää viedä eteenpäin, mutta viimeisen kohdan miettiminen on aloitettava välittömästi. ESMAn kannanoton 2016/ESMA/1563 mukaan tietoja standardin käyttöönoton laadullisista ja määrällisistä vaikutuksista tulee esittää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa eli vuoden 2016 tilinpäätöksissä sekä vuoden 2017 osavuosikatsauksissa. Finanssivalvonta seuraa suomalaisten IFRS-pankkien ja listattujen sijoituspalveluyritysten IFRS 9:n käyttöönottoa. Vuoden 2016 tilinpäätöksen IFRS 9 -kohdat tulevat melko varmasti olemaan yhtenä valvontakohteena.

Ketä IFRS 9 koskee?

IFRS 9 -standardi koskee kaikkia toimijoita; ensisijaisesti pankkeja mutta myös ei-rahoitusmarkkinoilla toimivia IFRS-tilinpäätöksen tekijöitä. Jokaisen yhtiön on näin ollen tarkastettava ja mietittävä läpi liiketoimintamallinsa, kirjanpitopolitiikkansa ja liitetietonsa. Tilintarkastajan on huomioitava nämä muutokset tilintarkastussuunnitelmassa. Tilintarkastajan pitää pystyä arvioimaan, ovatko IFRS 9:n mukaiset tiedot ja tilinpäätös liiketoimintamallien mukaiset ja oleellisilta osilta oikein. Tilintarkastajan on tutustuttava IFRS 9:n käyttöönottoon ja pysyttävä ajan tasalla projektien tilanteesta ja tuotoksesta.

IFRS 9:n onnistunut käyttöönotto edellyttää muun muassa yhtiön johdon, kirjanpidon, treasurytoiminnon, luotonannon ja -myynnin, raportoinnin ja tietohallinnon yhteistyötä. Erittäin tärkeiksi kehityskohteiksi ovat osoittautuneet olemassa olevan tiedon todentaminen ja käyttäminen IFRS 9 -standardin mukaisesti. Unohtamatta myöskään tietovarastojen käyttömahdollisuuksia sekä integraatiota muihin järjestelmiin.


Huomaa myös koulutus: Rahoitusinstrumentit – uuden IFRS 9 -standardin keskeinen sisältö, 12.5.2017 Helsinki

Oliko blogiteksti mielestäsi kiinnostava? Jaa tietoa myös verkostollesi.

Lomakkeen tiedoissa ilmeni virheitä. Tarkistathan virheelliset kentät.

Kirjoita kommentti

Roskakommenttien estämiseksi, syötä kirjaimet oheiseen kenttään.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti