RTECO-hanke jatkaa TALTION jalanjäljissä

13.11.2017, Aihe: Talouden ammattilaisille

Lokakuussa päättyneen TALTIO-hankkeen standardeja ja toimintamalleja viedään käytäntöön uudessa Reaaliaikatalous RTECO -projektissa. 

TALTIO-hanke kaartui syksyllä loppusuoralle ja hankkeen lopputulokset – TALTIO standardi, eKuitti, tietokantakokeilu ja tilitoimistopalvelut saatiin viimeisteltyä lokakuun loppuun mennessä. Hankkeen lopputulosten lisäksi olemme erityisen iloisia siitä, että TALTIO on tavoitteistaan laajasti tunnettu ja sen kiistattomat hyödyt on myös laajasti tunnustettu. TALTIO-ideologiaa ja tavoitteita ei enää tarvitse keskusteluissa selittää tai perustella. 

Standardointi XBRL GL -taksonomian pohjalta 

TALTIO-hankkeen tunnettuutta on toki auttanut se, että hankkeessa on työskennellyt  yli 20 yritystä tai yhteisöä ja sitä kautta useita satoja henkilöitä on osallistunut eri TALTIO-seminaareihin, työpajoihin tai TALTIO-osallisten omiin ekosysteemeihin. Hankkeen keskiössä on standardointi ja yhteisten toimintatapojen määrittäminen toimialan kesken. 

Varsinainen TALTIO-standardi pohjautuu kansainväliseen XBRL GL (eXtensible Business Reporting Language, Global Ledger) -taksonomiaan, joka määrittää yhtenäisen esitystavan kirjanpidon vientien, mutta myös muun ERP-tiedon esittämiseen. Pitkän tähtäimen tavoitteena ohjelmistot tukisivat yhtenäistä rajapintaa globaalisti eikä räätälöityjä yhteentoimivuusratkaisuja tarvittaisi enää. 

Standardin käytettävyyttä tukevia ratkaisuja 

TALTIO-hankkeessa suuri joukko alan ammattilaisia on työstänyt yhdessä pohjataksonomian päälle tulevia määrityksiä, jotka tukevat standardin käytettävyyttä. Näitä ovat esimerkiksi suomenkieliset tietosisältöjen nimikkeet, soveltamisohjeet sekä kartoitukset muihin sähköisiin liiketoimintadokumentteihin kuten verkkolasku, eKuitti tai pankin sähköinen tiliote. 

Kartoitusten pohjalta on myös tuotettu joukko konekielisiä muuntimia, joiden avulla tietoa voidaan kääntää muodosta toiseen erilaisten liiketoimintadokumenttien ja TALTIO-määrityksen välillä. Tällä tavoin pyritään edesauttamaan standardin käyttöönottoa eri toimijoille. 

Apua tilintarkastusaineiston harmonisointiin 

Yhtä tärkeää on tiedon semantiikan standardointi; se, että kaikki ymmärtävät, mitä esitetyllä tiedolla tarkoitetaan. Käynnissä on myös ISO/PC 295 Audit Data Collection -standardointityö liittyen tilintarkastusaineiston harmonisointiin. TALTIO-hankkeen määrityksiäpyritään aktiivisesti saamaan osaksi tulevaa standardia.  

TALTIO-hankkeessa kehitettiin ratkaisuja myös asunto-osakeyhtiöiden tarpeisiin. Esimerkkeinä näille yhtiöille soveltuva raportointikoodisto, jonka pohjalta voidaan automatisoida taloustietojen viranomaisraportointia sekä isännöitsijäntodistuksen sähköinen tietomääritys.  TALTIO-hankkeessa tuotetut määritykset ovat avoimesti saatavilla ja  hyödynnettävissä kaikille. 

eKuitissa vientipotentiaalia 

eKuitti-hankkeeseen liittyen TALTIO-projektissa on selvitetty laajasti eKuitti toiminnan infrastruktuurin määrittelyä ja ratkaisumallien vertailua. Yksinkertaistettuna se tarkoittaa toimintamallin sopimista, miten eKuitti saadaan kuitinantajan järjestelmästä eKuitti-standardin mukaisessa rakenteisessa muodossa teknisesti, tietoturvallisesti ja kustannustehokkaasti kuitinsaajan haluamaan järjestelmään. 

eKuitti-toiminta on melko helppo kiteyttää edellä esitetysti. Hankkeen aikana on tullut selväksi, että eKuitti-toiminnan mahdollistaminen vaatii toimiakseen useita eri organisaatioita, teknisiä ratkaisuja ja ennen kaikkea yhteistä tahtotilaa. Erityisen tyytyväisiä eKuitin osalta olemme siihen, että tämä yhteinen tahtotila on selkeästi olemassa ja on vahvistunut edelleen hankkeen aikana. eKuitin toteuttaminen Suomessa nähdään nyt jo kansallisena velvollisuutena ja myös vientituotteiden mahdollistajana, kunhan ensin laitamme sen toimimaan Suomessa. 

Joidenkin teknisten asioiden todentamiseksi teimme myös aidossa ympäristössä kokeilun, jossa luotto- ja pankkikorttiostosten eKuitteja toimitettiin standardissa ja rakenteisessa muodossa verkkolaskuinfrastruktuurin kautta kuitinsaajan järjestelmään automaattisesti. Tietääksemme missään muualla maailmassa ei tällaista ole ennen tehty. 

Lainsäädännöstä ei esteitä eKuitille 

eKuitti -työpakettiosiossa on tehty myös juridinen selvitys ”Ostajan oikeudet kuittidataan” huomioiden henkilötietolaki ja myös vuonna 2018 voimaantuleva EU-tietosuoja-asetus. Selvityksen lopputuloksena voidaan todeta, että voimassa oleva henkilötietolaki tai EU tietosuoja-asetus eivät aseta esteitä eKuitti-toiminnalle. Selvitys on nähtävissä Liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilla. 

Edellä esitettyjen laajojen selvitysten ja määrittelyjen toteutumisen on eKuitti-työpaketissa mahdollistanut laaja joukko yritysten ja yhteisöjen edustajia, jotka ovat osallistuneet työpajoihin ja eri kokeiluihin. Työ jatkui TALTIO-hankkeen loppuun saakka tarkentamalla eKuitin vaihtoehtoisia toimintamalleja kuin myös kirjaamalla yhteisesti jo sovittuja toimintamalleja. Työn saattaminen loppuun oli tärkeää, koska se tulee toimimaan eKuitin perustana ja lähtökohtana TALTIO-hankkeen jälkeen käynnistyneessä Reaalitalous RTECO -hankkeessa. 

 TALTIO-toiminnallisuutta muihin Pohjoismaihin

Liikenne- ja viestintäministeriö ja Taloushallintoliitto osallistuvat partnereina Pohjoismaiseen Nordic Smart Government -hankkeeseen. Muut partnerit ovat Tanskan, Ruotsin ja Norjan kaupparekisterit sekä Islanti tarkkailijana. Meneillään oleva hanke on jatkoa vuoden 2016 aikana tehdylle alustavalle selvitystyölle, jossa haettiin tapoja vähentää yritysten hallinnollista taakkaa koskien viranomaisraportointia ja erityisesti tilinpäätöstietoja. 

Edeltävä hanke päätyi visioon, jossa viranomaiset saisivat tarvitsemansa tiedot suoraan tietovarastosta, johon yritysten taloushallintojärjestelmistä siirretään kirjanpitoaineistoa pitkin tilikautta. Vireillä olevassa hankkeessa on neljä erillistä työryhmää, joiden vetovastuu on jaettu osallistuville maille. 

Tavoitteena pienyritysten tarpeisiin sopiva järjestelmä  

Työryhmissä tehdään Business Case -selvitys taloudellisista vaikutuksista (Tanska), sidosryhmä-analyysi (Ruotsi), tietojärjestelmäarkkitehtuuriselvitys (Norja) sekä kokeilu tietovarastosta (Suomi). Suomen osuus linkittyi suoraan TALTIO-hankkeen työpaketteihin. 

Tietovarastokokeilulla toteutetaan TALTIO-tietosisällön mukainen tietokanta, johon voidaan lukea standardirakenteista tietoa. Taloushallinnon aineistona kantaan siirretään toimivan yrityksen myyntiverkkolaskuja, ostoverkkolaskuja, eKuitti sekä pankin xml-tiliotteita. Lisäksi kantaan voidaan lukea myös erillisellä sovelluksella tallennettuja puhtaita kirjanpidon tositteita, esimerkiksi poistot ja jaksotukset. 

Tavoitteena on toteuttaa erityisesti pienten yritysten taloushallinnon tarpeisiin soveltuva järjestelmä. Yritys voi hyödyntää sitä jokapäiväisessä taloudenpidossaan ja samoista tiedosta voidaan ilman erillistyötä siirtää raportit viranomaisille lähes reaaliaikaisesti. 

Tietokantakokeilussa toteutetaan kantaan tehtävät kyselyt avoimista laskuista, hankittujen tuotteiden hakutoiminto, alv-raportointi sekä kirjanpidon perinteiset raportit päivä- ja pääkirja. Lisäksi kaikilla tapahtumilla on raportointikoodit, joiden perusteella muodostetaan myös tilinpäätösraportointi. Kokeilun yksi tärkeimmistä tavoitteista on mahdollistaa rakenteisen, koneluettavan taloushallintoaineiston hyödyntäminen laajalla tietosisällöllä ilman erillistä tallennustyötä. Koneluettava aineisto mahdollistaa jatkossa myös robotiikan ja automaation käytön taloushallinnon tapahtumien rekisteröinnissä. 

Standardit ja toimintamallit jalkautetaan  

Kevään 2017 aikana käynnistyi laaja keskustelu niin TALTIO-hankkeen sisällä kuin myös laajemmin: mitä tehdään ja/tai miten jatketaan, kun TALTIO-hanke päättyy lokakuussa 2017. Teknologiateollisuus ry ilmoitti halukkuutensa ottaa koordinointivastuun Reaaliaikatalous RTECO -hankkeesta, jossa TALTIO-hankkeessa määritellyt standardit ja toimintamallit pyritään viemään käytäntöön Suomessa. 

Hankkeen jatkuminen ja toimintamallien vieminen käytäntöön on erittäin tärkeä asia. Muutoin 2,4 miljardin kulusäästöt ja yritysten, yhteisöjen ja kuluttajien digitalisaation edistäminen ja vientimahdollisuuksien saavuttaminen eivät toteudu Suomessa riittävän nopeasti. Reaaliaikatalous-hanke perustuu avoimen ekosysteemin toimintamalliin valittujen hankekokonaisuuksien läpiviemiseksi, jolloin kaikki tahot voivat liittyä mukaan. Alustavien keskustelujen perusteella Reaaliaikatalous RTECO -hankeen tukijoiksi ja vaikuttajiksi on saatu keskeisiä edunvalvontaliittoja ja myös valtiovalta.  

Artikkeli on luettavissa myös  Profiitti - Talous & tilintarkastus -lehdestä 1/2017.


Lue myös:

Oliko artikkeli mielestäsi kiinnostava? Jaa tietoa myös verkostollesi.

Elina Koskentalo

Elina Koskentalo 
standardointityöpaketin vetäjä
TALTIO-hanke    

Vuokko Mäkinen

Vuokko Mäkinen
ohjausryhmän puheenjohtaja 
TALTIO-hanke   

Markku Örn

Markku Örn 
hankejohtaja
TALTIO-hanke  


Tutustu Profiitti - Talous & tilintarkastus -lehteen

Lomakkeen tiedoissa ilmeni virheitä. Tarkistathan virheelliset kentät.

Kirjoita kommentti

Roskakommenttien estämiseksi, syötä kirjaimet oheiseen kenttään.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti