Tilinpäätösraportointi siirtyy digiaikaan

28.02.2018, Aihe: Talouden ammattilaisille

Riitta Pelkonen

  

Riitta Pelkonen
IFRS-tilinpäätösasiantuntija
Finanssivalvonta


Maailma muuttuu vauhdikkaasti digitaaliseksi, minkä takia myös tilinpäätösraportointia kehitetään digitalisaation suuntaan. Esimerkkinä toimii ESEF eli European Single Electronic Format, joka edellyttää eurooppalaisia listayhtiöitä raportoimaan tilinpäätökset ja toimintakertomukset yhtenäisessä sähköisessä muodossa.

Teknologian kehittyminen, sääntelyn lisääntyminen ja uuden diginatiivi-sukupolven astuminen työelämään vievät tilinpäätösraportointia digitalisaation suuntaan. ESEF eli European Single Electronic Format edellyttää eurooppalaisia listayhtiöitä raportoimaan tilinpäätökset ja toimintakertomukset yhtenäisessä sähköisessä muodossa vuoden 2020 tilinpäätöksistä alkaen.

ESEF mainitaan lokakuussa 2017 annetun eurooppalaisen ministeritason Tallinnan julistuksessa, joka sisältää periaatteita sähköiselle asioinnille. Siinä edellytetään Euroopan komissiolta toimia tutkia uusia mahdollisuuksia yhtiöiden taloudellisen tiedon vertailtavuuden, läpinäkyvyyden ja saatavuuden parantamiseksi sekä hallinnollisen taakan vähentämiseksi. ESEF on ehkä vasta alkua taloudellisen raportoinnin digitalisaatiossa.

Tilinpäätökset koneluettaviksi

Listayhtiöiden tilinpäätösraportoinnissa perinteiset pdf-muotoiset tilinpäätökset eivät jatkossa enää riitä, vaan listayhtiöiden konsernitilinpäätösten tulisi ESEF:n myötä olla strukturoidussa eli rakenteisessa muodossa ja konekielisesti luettavissa. ESEF voi tuoda myös muutoksia tilintarkastajien työn laajuuteen, jos konekielisille tilinpäätöksille tulee varmennusvaatimus.

Tilinpäätöstietojen strukturoitu muoto parantaa tietojen vertailtavuutta sekä muunto- ja siirtomahdollisuuksia toisiin järjestelmiin. Strukturoidussa muodossa olevat suuret tietomassat ovat jatkossa kaikkien halukkaiden, kuten sijoittajien, analyytikoiden ja valvojien käytettävissä. Tilinpäätösten tarkempi analytiikka mahdollistuu ja keinoälysovellukset tulevat työkaluiksi myös tilinpäätöstietojen hyödyntämisessä.

Kohti yhtenäistä raportointimuotoa    

Uusien vaatimusten taustalla ovat vuonna 2013 tehdyt muutokset listayhtiöiden avoimuusvaatimusten harmonisointia koskevaan avoimuusdirektiiviin. Direktiivimuutoksiin sisältyi vaatimus listayhtiöille laatia tilinpäätös ja toimintakertomus yhtenäisessä sähköisessä raportointimuodossa (ESEF).

Direktiivimuutoksen seurauksena Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) sai tehtäväkseen kehittää teknisen sääntelystandardiluonnoksen (RTS), joka määrittää tarkemmin sähköisen raportoinnin muodon.

ESMA julkaisi joulukuussa 2017 luonnoksen ESEF:iä koskevaksi tekniseksi sääntelystandardiksi. Komission hyväksynnän jälkeen, oletettavasti vuonna 2018, siitä tulee delegoitu asetus, joka on suoraan listayhtiöitä sitovaa sääntelyä. ESMA julkaisi samaan aikaan RTS-luonnoksen kanssa ESEF:iin liittyvän raportointimanuaalin ja muuta aiheeseen liittyvää materiaalia. ESEF on tarkoitus toteuttaa XHTML:n ja iXBRL:n avulla.

ESEF-suunnitelmien mukaan listayhtiöiden tulisi laatia tilinpäätös ja toimintakertomus XHTML-muodossa vuoden 2020 tilinpäätöksistä alkaen. Suunnitelmien mukaan XHTML-muotoiseen dokumenttiin liitettäisiin XBRL-kielellä taksonomian mukaisesti merkityt konsernin laaja tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista. XBRL-merkinnät vietäisiin XHTML-dokumenttiin Inline XBRL (iXBRL) -mekanismin avulla. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot, toimintakertomus ja emoyhtiön erillistilinpäätös liitettäisiin tämänhetkisen tiedon mukaan vuoden 2020 tilinpäätöksissä XHTML-dokumenttiin esimerkiksi pdf:nä. Tilinpäätöksen liitetiedot tulisi olla merkitty XBRL-kielellä vuoden 2022 tilinpäätöksistä alkaen. ESEF:n XBRL-vaatimus ei koskisi toimintakertomusta eikä emoyhtiön erillistilinpäätöstä. XHTML- ja iXBRL-vaatimukset eivät koskisi tilinpäätöstiedotteita eivätkä puolivuotiskatsauksia.

XBRL-muotoinen raportointi on käytössä monessa maassa. Yhdysvaltain arvopaperimarkkinavalvoja (SEC) edellyttää jo tällä hetkellä ulkomaisten listautujien raportoivan tilinpäätöksensä XBRL-muodossa. XBRL-muotoista tietoa ottavat vastaan tällä hetkellä myös muutamien Euroopan maiden kaupparekisteri ja verottaja, ja XBRL:ää käytetään yleisesti myös pankki- ja vakuutussektorin viranomaisraportoinnissa.

Päälaskelmat tarkalla tasolla

Strukturoitu sähköinen raportointi XBRL:llä edellyttää taksonomian käyttöä. Taksonomia toimii raportoinnin tilikarttana. Tilinpäätösten raportoinnissa tultaisiin käyttämään ESMA-taksonomiaa, jossa on pohjana voittoa tavoittelemattoman organisaation IFRS Foundationin IFRS-taksonomia. ESMA-taksonomia sisältää ESMAn omia laajennuksia taksonomiaan esimerkiksi yhtiöiden tunnistamisesta.

Konsernitilinpäätöksen päälaskelmat eli laaja tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja oman pääoman erittely merkittäisiin taksonomian määrittelemillä XBRL-merkeillä sillä yksityiskohtaisuuden tasolla, jolla yhtiön IFRS:n mukaiset päälaskelmat laaditaan.

Liitetietoja koskisi kevennetty vaatimus siten, että konsernitilinpäätöksen liitetiedot merkittäisiin XBRL:llä block-tag:na, jolloin yksi liitetieto kokonaisuudessaan olisi yksi XBRL-merkki, eikä liitetiedon sisältöä tarvitsisi eritellä erillisin XBRL-merkein.

Vertailtavuus edellyttää yksityiskohtaista raportointia 

XBRL-taksonomian avulla tilinpäätösten numeerista informaatiota voidaan vertailla tai muuten hyödyntää yli yhtiö- ja kielirajojen, kun numeerisella informaatiolla on eri yhtiöissä ja eri maissa sama ”nimilappu” käännettynä kunkin yhtiön omalle kielelle. XBRL-muotoinen informaatio on helposti siirrettävissä eri järjestelmiin.

Jotta strukturoiduista tilinpäätöstiedoista saataisiin täysi hyöty, tulisi XBRL-merkintöjen olla tarpeeksi yksityiskohtaisella tasolla. Esimerkiksi ESEF:n määrittelemä tilinpäätöksen liitetietojen block-tagging ei vielä riitä saamaan liitetietoja täysin vertailukelpoisiksi eri yhtiöiden välillä. XBRL:n käyttöönotto tulee kuitenkin kevyemmäksi, kun liitetiedot merkitään blockeina. Raportoitavan tiedon yksityiskohtaisuutta saatetaan myöhemmin lisätä saatujen käyttökokemusten jälkeen.

Raportoivien yhtiöiden osalta raportointi helpottuu vasta kun tiedonsiirto XBRL-muotoon on automatisoitu ja taksonomiaa on opittu soveltamaan oikein ja yhtenäisesti. Suuremman luokan hyödyt yhtiöt voivat saada vasta, kun eri viranomaiset yhdistävät raportointivaatimuksiaan. Yhtiöiden tulisi kuitenkin arvioida, mitä hyötyjä ne voivat saada XBRL-muotoisen tiedon tarjoamisesta muille tiedonkäyttäjätahoille kuin viranomaisraportointiin.

Tilinpäätöksen varmennus tärkeää

EU:n komissiosta saatujen alustavien tietojen mukaan XHTML-dokumenttiin sisältyvä sähköisessä muodossa oleva listayhtiön tilinpäätös muodostaisi jatkossa tilintarkastettavan kokonaisuuden. Tilintarkastajan tulisi varmentaa, että tilinpäätöksen elektroninen rakenne eli XBRL-merkit vastaavat ihmissilmin luettavissa olevan tilinpäätöksen sisältöä. Vaatimus XBRL-muotoisten tietojen varmennuksesta perustuu komission mukaan avoimuusdirektiiviin ja tilinpäätösdirektiiviin.

Konekielisesti luettavissa olevan tilinpäätöksen varmennus ei voi olla heikompi kuin paperilta ihmissilmin luettavissa olevan. Komissio ei vielä tätä artikkelia kirjoitettaessa ole antanut asiasta virallista kannanottoa, joten lopullisia päätelmiä asiasta ei voi vielä tehdä.

XBRL-muotoisten tilinpäätöstietojen varmennus parantaisi raportoidun tiedon luotettavuutta ja sen käytettävyyttä. Sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa on esimerkkejä siitä, kuinka varmentamattoman tiedon laatu ei ole aina parasta mahdollista. Varmennusvaatimuksen ulottaminen XBRL-merkkeihin tarkoittaisi toteutuessaan muutoksia tilintarkastajien toiminnan laajuuteen.

Tiedot kansalliseen tiedotevarastoon

Nykyisin listayhtiöt toimittavat tilinpäätöstiedot kansalliseen tiedotevarastoon pörssitiedotteen liitetiedostona (pdf). Asetuksen voimaantulon jälkeen tiedotevarastoon toimitetaan XHTML-dokumenttiin liitetyt strukturoidut iXBRL-muotoiset konsernitilinpäätökset ja ei-strukturoidut muut tiedot, kuten esimerkiksi hallituksen toimintakertomus ja emoyhtiön erillistilinpäätös.

Suomessa Helsingin Pörssi toimii avoimuusdirektiivin edellyttämän kansallisen tiedotevaraston (Officially Appointed Mechanism, OAM) ylläpitäjänä. Nasdaq arvioi parhaillaan muutosten tarvetta tiedotevaraston teknisiin ratkaisuihin.

Euroopan komissiolla on meneillään myös hanke, joka tähtää eri maiden tiedotevarastojen yhdistämiseen niin kutsutulla lohkoketjuteknologian avulla. Toteutuessaan tämä toisi myös XBRL-muotoisen raportoinnin edut esille entistä paremmin.

ESMA on päättänyt perustaa pysyvän työryhmän edistämään ESEF:n täytäntöönpanoa. Työryhmän tarkoituksena on laatia tarvittavaa lisäohjeistusta listayhtiöille ja ohjelmistotoimittajille ESEF:iä koskevan sääntelystandardin vaatimusten toteuttamiseksi. Tavoitteena on, että sääntelystandardin vaatimuksia sovellettaisiin eri maissa samalla tavalla. Suomi osallistuu tähän ESMAn työhön.


Lue lisää!

ESMAn verkkosivuilta löytyy ESEF-aineistoa:

IFRS Foundation on julkaissut Using the IFRS-taxonomy Preparers’ Guide -dokumentin, jossa on paljon hyödyllistä informaatiota taksonomian soveltamisesta. Tutustu dokumenttiin (pdf) >

Lue uutisemme: ESMAn vaatimus iXBRL-raportoinnista vuonna 2020

Termit tutuiksi

ESEF (European Single Electronic Format) – Eurooppalainen yhtenäinen raportointiformaatti.

iXBRL eli Inline XBRL on mekanismi, jolla XBRL-merkinnät viedään XHTML-dokumenttiin.

OAM (Officially Appointed Mechanism) on avoimuusdirektiivin vaatimuksiin pohjautuva listayhtiöiden säänneltyjen tietojen säilytyspaikka, kansallinen tiedotevarasto. Suomessa tiedotevarastoa ylläpitää Nasdaq Helsinki Oy. 

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) on suunniteltu taloudellisten tietojen, kuten tilinpäätösten tai kirjanpidon, kuvaamiseen sähköisessä muodossa. XBRL pohjautuu XML-kieleen (eXtensible Markeup Language), joka on metakieli rakenteellisten kuvauskielten kehittämiseksi. XBRL-kieltä kehittää jäsenyritysten, organisaatioiden ja virastojen voittoa tavoittelematon yhteenliittymä XBRL International.

XHTML (eXtensible Hypertext Markup Language) on XML:n muotovaatimukset täyttävä verkkosivujen merkintäkieli, käytetään yleisesti verkkosivujen tekemisessä.

RTS (Regulatory Technical Standard) – EU:n 2-tason sääntelyä, joka tulee sitovaksi sääntelyksi komission delegoidun asetuksen muodossa.

Taksonomia kuvaa raporttien rakenteen ja on ikään kuin tilinpäätösraportoinnin tilikartta. Se sisältää tiedon mm. dokumenteissa esiintyvistä tiedoista, niiden yhteyksistä toisiinsa sekä niistä käytettävistä nimikkeistä.


Juttu on luettavissa myös maaliskuussa 2018 ilmestyvässä Profiitti-lehdessä. Liity sähköisen lehden tilaajalistalle!

Tai lue aiemmasta lehdestä XBRL GL:ää käsittelevä juttu: RTECO-hanke jatkaa TALTION jalanjäljissä. Jutun lopussa linkkejä muihinkin lehden juttuihin!

Liity postituslistalle

Oliko blogiteksti mielestäsi kiinnostava? Jaa tietoa myös verkostollesi.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti