Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat sijoittajalle apuväline

05.02.2018, Aihe: Talouden ammattilaisille

Risto Ruuska

  

Risto Ruuska
johtava asiantuntija
Suomen Tilintarkastajat ry


Artikkeli on julkaistu alun perin Viisas Raha 1/2018 -lehdessä.

Listayhtiöiden tilinpäätösraportointikausi on taas meneillään. Tilintarkastuskertomuksiin sisältyvät tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat eli KAMit ohjaavat lukijan kiinnostavan tiedon lähteelle.

Listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksiin sisältyi keväällä 2017 ensimmäistä kertaa tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat eli KAMit (Key Audit Matter). KAMeja ovat seikat, jotka tilintarkastajan ammatillisen harkinnan mukaan ovat olleet merkittävimpiä yhtiön tilikauden tilintarkastuksessa.

Tilintarkastaja määrittelee KAMit huomioimalla

  • alueet, joilla olennaisen virheellisyyden riski on arvioitu suuremmaksi tai joilla on tunnistettu merkittäviä riskejä
  • ratkaisut, jotka liittyvät yhtiön johdolta merkittävää harkintaa edellyttäneisiin tilinpäätöksen alueisiin
  • tilikauden aikana toteutuneiden merkittävien tapahtumien tai liiketoimien vaikutuksen tilintarkastukseen.

Tilintarkastuskertomuksissa KAMeja avataan seuraavasti:

  • Miksi kyseinen seikka on tilintarkastuksen kannalta keskeinen?
  • Miten se on huomioitu tilintarkastuksessa?
  • Missä asiasta on kerrottu tilinpäätöksessä?

Listayhtiöiden tilinpäätösraportit ovat usein pitkiä. Tilintarkastajan kertomuksessaan esiin nostamat KAMit auttavat sijoittajaa poimimaan tietotulvasta keskeisiä asioita päätöksenteon tueksi. Todennäköisesti tilintarkastajalta eniten huomiota vaatineet asiat kiinnostavat myös sijoittajia, vaikka KAMien tarkoituksena onkin antaa tietoa yhtiön tilintarkastuksesta eikä yhtiöstä itsestään. Yrityksille tilintarkastuskertomuksen KAMit eivät tule yllätyksenä, sillä tiintarkastaja keskustelee niistä yhtiön hallinnon kanssa ennen kertomuksen antamista.

KAMien lukumäärä vaihteli keväällä 2017 yhdestä kuuteen

KAMeista on nyt tutkittua tietoa. Milla Helminen teki KAMeista Suomen Tilintarkastajat ry:n toimeksiannosta opinnäytetyön Haaga-Helia-ammattikorkeakoululle. Myös Patentti- ja rekisterihallitus on julkaissut KAMeja käsittelevän yhteenvedon listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksista.

Kevään 2017 tilintarkastuskertomuksissa oli keskimäärin 2,9 KAMia. Niiden lukumäärä vaihteli yhdestä kuuteen. KAMien tulee olla yhtiökohtaisesti räätälöityjä ja yksityiskohtaisia, ja niiden lukumäärä vaihtelee yhtiöittäin. KAMien lukumäärästä ei voi päätellä mitään yrityksen tilinpäätösraportoinnin tasosta.

Helmisen opinnäytetyön mukaan seitsemän yhtiön tilintarkastuskertomuksessa oli vain yksi KAM. Kuusi KAMia oli kahdessa kertomuksessa. Valtaosassa kertomuksia (89 %) KAMeja oli 2‒4 kappaletta.

KAMien lukumäärä oli suoraan verrannollinen yhtiön kokoluokkaan. Se ei ole yllätys. Se on loogista, sillä suuremmassa yhtiössä on enemmän tarkastettavaa kuin pienemmässä yhtiössä. Suurissa listayhtiöissä KAMeja oli keskimäärin 3,5, keskikokoisissa 3,2 ja pienissä 2,4. Uuden teknologian yritysten tilintarkastuskertomuksissa KAMeja oli hieman keskimääräistä vähemmän, 2,5 KAMia yhtiötä kohden.

Yleisin KAM koski liikevaihtoa

Helmisen tutkimusaineistossa KAMeja oli yhteensä 336 kappaletta. Yleisin KAM liittyi liikevaihtoon, jota koski joka neljäs KAM (87 kpl). Yhteensä yli puolet KAMeista (181 kpl) käsitteli liikevaihtoa, liikearvoa tai vaihto-omaisuutta.

Kun esitetyt KAMit suhteutetaan kertomusten lukumäärään (115 kpl), voidaan todeta, että 76 prosentissa kertomuksia sisältyi KAM liittyen liikevaihtoon, 50 prosentissa liikearvoon ja 32 prosentissa vaihto-omaisuuteen.

Pääosin KAMit koskivat koko konsernin tarkastusta, mutta myös emoyhtiötä koskevia KAMeja esitettiin. Helmisen opinnäytetyön aineistossa yhteensä 14 KAMia koski emoyhtiöitä, ja niistä suurin osa käsitteli tytäryhtiöosakkeiden arvostamista.

KAMeja voidaan luokitella monin tavoin. Helmisen opinnäytetyössä KAMit luokiteltiin 17 kategoriaan. Patentti- ja rekisterihallituksen yhteenvedossa KAMit oli jaoteltu 14 luokkaan. On luonnollista, että yksi KAM voi sopia useampaan kategoriaan, ja esimerkiksi Helmisen opinnäytetyössä oli yhteensä 30 KAMia, jotka sopivat useampaan kategoriaan.

KAMit tämän vuoden tilintarkastuskertomuksissa

On kiinnostavaa nähdä, vaikuttavatko viime vuoden tilintarkastuskertomusten KAMit tämän vuoden tilintarkastuskertomusten KAMeihin. Mielenkiintoista on esimerkiksi se, miten tietyn yhtiön kertomuksessa olevat KAMit muuttuvat viime vuoden kertomuksesta.

KAMien keskimääräinen lukumäärä ja aihealueet kevään 2017 kertomuksissa ovat nyt tilintarkastajien tiedossa, mikä voi vaikuttaa tämän vuoden KAMien lukumäärään ja aihealueisiin. Ajan myötä esimerkiksi kolmesta KAMista voi tulla standardi. Toivottavasti näin ei käy, vaan KAMien lukumäärä ja luonne kuvastavat jatkossakin yhtiöiden erilaisuutta ja ainutkertaisuutta.

Uutta kevään 2018 listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksissa

Listayhtiöiden tilintarkastuskertomukset muuttuvat myös keväällä 2018, mutta viime vuoteen verrattuna muutokset ovat vähäisiä.

Tilintarkastuskertomuksen lausunto-osioon tulee vahvistus siitä, että tilintarkastuslausunto on ristiriidaton tarkastusvaliokunnalle (tai hallitukselle) annettavan lisäraportin kanssa.

Kertomuksen lausunnon perustelut -osioon tulee ilmoitus siitä, että EU:n tilintarkastusasetuksen 5. artiklassa tarkoitettuja kiellettyjä palveluja ei ole suoritettu, ja ilmoitus mahdollisista palveluista, jotka lakisääteinen tilintarkastaja on suorittanut tarkastettavalle yhteisölle ja sen määräysvallassa oleville yrityksille lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi, jos niitä ei ole esitetty tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa.

Kertomuksen muut raportointivelvoitteet -osioon tulee maininta siitä, kuka tai mikä taho on valinnut lakisääteisen tilintarkastajan, koska valinta on tehty ja kuinka kauan tilintarkastustoimeksianto on keskeytyksettä jatkunut lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön toimeksiannon aiemmat uusimiset ja uudelleenvalinnat mukaan lukien.


Tutustu myös:

Liity postituslistalle

Oliko blogiteksti mielestäsi kiinnostava? Jaa tietoa myös verkostollesi.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti