Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuskertomukset muuttuivat 2017

18.01.2018, Aihe: Talouden ammattilaisille

Riitta Laine

  
Riitta Laine
asiantuntija
Suomen Tilintarkastajat ry


Kaikki tilintarkastuskertomukset uudistuivat vuonna 2016 EU-sääntelyn, tilintarkastuslain ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien (ISA-standardien) muutosten myötä. Vuonna 2017 muutoksia tuli yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen (PIE-yhteisöjen) tilintarkastuskertomuksiin. Viimeisimmän muutoksen taustalla on EU-asetus (EU N:o 537/2014), jota sovelletaan PIE-yhteisöjen 17.6.2016 tai sen jälkeen alkaneiden tilikausien tilintarkastuksessa.

EU-asetus ja sen aiheuttamat muutokset tilintarkastuskertomuksiin koskevat sekä listattuja että listaamattomia PIE-yhteisöjä

Tilintarkastuslaissa PIE-yhteisöllä tarkoitetaan kirjanpitolain 1:9 §:ssä tarkoitettua yhteisöä. Kirjanpitolain mukaan yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä ovat

Tilintarkastusasetuksen 10. artikla antaa tilintarkastuskertomuksen sisällöstä määräyksiä, joista suurin osa otettiin ISA-standardien vaatimusten myötä huomioon kertomuksissa jo vuoden 2016 kertomusuudistuksessa. Loput asetuksen vaatimista tiedoista huomioidaan kertomuksissa, jotka annetaan 17.6.2016 tai sen jälkeen alkaneilta tilikausilta.

PIE-yhteisöjen tilintarkastuskertomuksiin lisättiin

  • lausunto-osioon vahvistus siitä, että tilintarkastuslausunto on ristiriidaton tarkastusvaliokunnalle (tai hallitukselle) annettavan lisäraportin kanssa
  • lausunnon perustelut -osioon ilmoitus siitä, että asetuksen 5. artiklassa tarkoitettuja kiellettyjä palveluja ei ole suoritettu ja ilmoitus mahdollisista palveluista, jotka lakisääteinen tilintarkastaja on suorittanut tarkastettavalle yhteisölle ja sen määräysvallassa oleville yrityksille lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi, mikäli niitä ei ole esitetty tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa
    • muut raportointivelvoitteet -osioon maininta siitä, kuka tai mikä taho on valinnut lakisääteisen tilintarkastajan, koska valinta on tehty ja kuinka kauan tilintarkastustoimeksianto on keskeytyksettä jatkunut lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön toimeksiannon aiemmat uusimiset ja uudelleenvalinnat mukaan lukien
    • ei-listattujen PIE-yhteisöjen osalta kuvaus merkittävimmistä arvioiduista olennaisen virheellisyyden riskeistä. Nämä on käytännössä esitetty listayhtiöiden kertomuksissa jo edellisenä vuonna tilintarkastuksen kannalta merkittävissä seikoissa (ks. seuraava kappale).

Listaamattomien ja listattujen PIE-yhteisöjen kertomukset poikkeavat edelleen hieman toisistaan

Listayhtiöiden osalta tuli ISA-standardien vaatimuksesta raportoida Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat (ns. Key Audit Matters, KAM) jo 2016. Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat ISA-standardien määritelmän mukaan seikkoja, jotka tilintarkastajan ammatillisen harkinnan mukaan ovat olleet merkittävimpiä tarkastuksen kohteena olevan tilikauden tilintarkastuksessa.

EU-asetuksen myötä vaatimus kuvata Merkittävimmät arvioidut olennaisen virheellisyyden riskit koskee kaikkia PIE-yhteisöjä. Merkittävät riskit ovat ISA-standardien määritelmän mukaan sellaisia tilintarkastajan tunnistamia riskejä, jotka tilintarkastajan arvion mukaan edellyttävät erityistä harkintaa tilintarkastuksessa. Merkittäviin riskeihin kuuluu myös väärinkäytöksestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riski. EU-asetuksen raportointivaatimus koskee näistä merkittävistä riskeistä kaikkein tärkeimpiä.

Listayhtiöiden KAM:it kattavat yleensä myös EU-asetuksen 10. artiklan 2 c -kohdan mukaiset Merkittävimmät olennaisen virheellisyyden riskit. Kaikki KAM:it eivät kuitenkaan välttämättä ole merkittäviä riskejä. Listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksissa kerrotaan, mitkä raportoiduista KAM:eista ovat asetuksen tarkoittamia merkittävimpiä riskejä.

EU-asetuksen mukaan PIE-yhteisöjen lakisääteisen tilintarkastuksen suorittavan tilintarkastajan on esitettävä tarkastusvaliokunnalle kirjallinen lisäraportti

Lisäraportti esitetään viimeistään silloin, kun tilintarkastuskertomus luovutetaan. Lisäraportti ei kuitenkaan ole julkinen asiakirja, vaan tarkoitettu ainoastaan tarkastuskohteen tarkastusvaliokunnan käyttöön. Jos tarkastusvaliokuntaa ei ole, raportti luovutetaan yleensä hallitukselle. Lisäraportissa on selitettävä suoritetun lakisääteisen tilintarkastuksen tulokset ja sen on sisällettävä vähintään asetuksen 11 artiklan mukaiset seikat.

Suomen Tilintarkastajat ry laatii tai päivittää vuosittain kymmeniä tilintarkastuskertomusmalleja

Suomen Tilintarkastajat ry:n mallit perustuvat tilintarkastuslakiin sekä muihin kansallisiin ja kansainvälisiin säännöksiin ja standardeihin. Uudet PIE-yhteisöjen tilintarkastuskertomusmallit on julkaistu yhdistyksen nettisivuilla. Kaikki kertomusmallit löytyvät Tilintarkastajan raportointi 2017 -julkaisusta. Tilintarkastuskertomusmallien lisäksi julkaisusta löytyy ohjeistusta tilintarkastuskertomuksiin liittyen sekä muita raporttimalleja ja esimerkkejä.


Lue lisää:

Liity postituslistalle

Oliko blogiteksti mielestäsi kiinnostava? Jaa tietoa myös verkostollesi.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti