Uudistunut tilintarkastuslaki voimaan 19.8.2016

05.04.2017, Aihe: Tilintarkastuksen asiantuntijat

Mirja Fraktman 

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu Balanssi-lehdessä 3/2016.

Uudistuneen lain myötä tilintarkastuksen kohteena on yhteisön tai säätiön tilikauden kirjanpito, tilinpäätös sekä hallinto. Tilintarkastuskertomuksessa annettavat lausunnot muuttuvat.

Tilintarkastuslain muutoksilla pantiin täytäntöön EU:n tilintarkastusdirektiiviin tehdyt muutokset sekä yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastusta koskevan EU-asetuksen jäsenvaltio-optiot. EU-asetus on sellaisenaan sovellettavaa lainsäädäntöä kaikissa EU-maissa. Tilintarkastuslain muutosten yhteydessä päivitettiin myös useiden muiden lakien tilintarkastusta koskevia säännöksiä.

Keskeisimmät muutokset

Tilintarkastuksen kohdetta, tilintarkastuskertomusta ja seuraamusjärjestelmää koskevia säännöksiä on muutettu. Lisäksi on säädetty erityissäännöksiä yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen eli listayhtiöiden, luottolaitosten ja vakuutusyhtiöiden tilintarkastukseen.

Tilintarkastuksen kohde

Tilintarkastuksen kohteena on uudistuneen lain mukaan yhteisön tai säätiön tilikauden kirjanpito, tilinpäätös sekä hallinto. Toimintakertomus on poistettu tilintarkastuksen kohteesta, mutta siihen kuitenkin kohdistetaan EU-direktiivien mukaiset tarkastustoimenpiteet, jotka vastaavat kansainvälistä käytäntöä.

Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastuskertomuksessa annettavat lausunnot muuttuvat 31.12.2016 tai sen jälkeen päättyviltä tilikausilta annettavissa tilintarkastuskertomuksissa. Toimintakertomuksen tarkastuksessa ja siitä annettavissa lausunnoissa siirrytään direktiivien mukaiseen käytäntöön eli lausutaan, onko toimintakertomus laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti ja onko toimintakertomus yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa. Lisäksi tulee todeta, onko toimintakertomuksessa havaittu olennaisia virheitä.

Tilinpäätöksestä lausutaan, antaako tilinpäätös noudatetun tilinpäätössäännöstön mukaisesti oikean ja riittävän kuvan yhteisön tai säätiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta ja täyttääkö tilinpäätös lakisääteiset vaatimukset.

Seuraamusjärjestelmä

Huomautuksen, varoituksen ja hyväksymisen peruuttamisen lisäksi lakiin on tullut uusia direktiivin vaatimia seuraamuksia kuten määräaikainen kielto toimia tilintarkastajana tai tilintarkastusyhteisön hallintoelimissä sekä seuraamusmaksu, joka voidaan määrätä vain niissä tapauksissa, jos tilintarkastaja rikkoo ns. jäähdyttelyaikaa siirtyessään tilintarkastusasiakkaansa palvelukseen.

Yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä koskevat erityissäännökset

Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuksissa noudatetaan tilintarkastuslain säännösten lisäksi EU:n tilintarkastusasetusta.

Tilintarkastustoimeksiannon kesto

Uuden sääntelyn mukaan tilintarkastusyhteisöä tulee vaihtaa 10 vuoden välein. Toimikausien enimmäiskestoa voidaan kuitenkin pidentää 20 vuoteen, jos järjestetään tarjouskilpailu. Jos yhteisö on valinnut enemmän kuin yhden tilintarkastajan (ns. joint audit), voidaan toimikausien enimmäiskestoa pidentää 24 vuoteen. Tilintarkastusyhteisön rotaation lisäksi päävastuullista tilintarkastajaa tulee vaihtaa seitsemän vuoden välein kuten nykyisinkin.

Muut kuin tilintarkastuspalvelut

EU-asetuksessa rajoitetaan niitä palveluja, joita tilintarkastaja voi tarjota tilintarkastusasiakkaalleen, joka on yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö. Tilintarkastuslaissa on kuitenkin hyödynnetty EU-asetuksen optiot sallia arvonmäärityspalvelujen ja tiettyjen veropalvelujen tarjoaminen.

Veropalveluita saa tarjota, mikäli ne liittyvät

  • verolomakkeiden täyttämiseen
  • julkisten tukien tai verokannustimien yksilöimiseen
  • verotarkastuksessa avustamiseen
  • välittömien tai välillisten verojen taikka laskennallisten verojen laskemiseen tai
  • veroneuvontaan.

Tilintarkastaja saa tarjota näitä palveluita, jos niillä ei ole suoraa vaikutusta tai niillä on erikseen tai yhdessä vain vähäinen vaikutus tarkastettavaan tilipäätökseen. Muita palveluja koskevia säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran tilikaudella, joka alkaa lain voimaan tulon jälkeen.

Lomakkeen tiedoissa ilmeni virheitä. Tarkistathan virheelliset kentät.

Kirjoita kommentti

Roskakommenttien estämiseksi, syötä kirjaimet oheiseen kenttään.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti