Mikä on tilintarkastuksen merkitys?

31.05.2018, Aihe: Tilintarkastuksen asiantuntijoille

Toiminnanjohtajan katsaus | vuosikertomus 2017–2018

Sanna Alakare NELIÖ

Sanna Alakare

Sanna Alakare
Toiminnanjohtaja
Suomen Tilintarkastajat ry


Entä miksi pientenkin yhteisöjen tilintarkastuksesta pitää säätää laissa? Näihin kysymyksiin tiivis­tyy päättynyt toimintakautemme.

Työ- ja elinkeinoministeriön jo vuonna 2016 asettama työryhmä julkisti muistionsa tilin­tarkastusvelvollisuuden lakisääteisistä rajoista alkuvuodesta 2018. Muistiossa ehdotettiin tilin­tarkastusrajojen nostoa niin sanotulle mikroyri­tystasolle.

Suhtaudumme positiivisesti norminpurkutal­koisiin, mutta tilintarkastusvelvollisuuden osalta kyse ei ole yksittäisestä normista, jota voisi suo­raan verrata muihin EU-maihin. Kyse on kansalli­sesta järjestelmästä, johon tilintarkastus kuuluu yhtenä kiinteänä osana. Sitä ei voi poistaa ymmär­tämättä sen laajalle ulottuvia vaikutuksia koko yhteiskuntaan.

Tilintarkastaja varmentaa tilinpäätöksen oikeellisuuden yhtiön omistajille. Tämä on edelleen työn peruspilari. Lisäksi keskeistä on tilintarkas­tajan asiantuntemus tarkastuskohteen – oli se sit­ten mikroyritys, kunta tai pörssiyhtiö – osalta. Kun tilintarkastaja ymmärtää yrityksen liiketoi­mintaa syvällisesti, pystyy hän toimimaan yrittä­jän neuvonantajana. Yhdistyksenä tehtävämme on kehittää jäsentemme ammatillisia valmiuksia, jotta heillä olisi erinomaiset edellytykset vastata yritysten tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa.

Tilintarkastajan työ ei ole merkityksetöntä myöskään yhteiskunnan tasolla. Suomea arvos­tetaan avoimena ja läpinäkyvänä yhteiskuntana, jossa viranomaisten, liikekumppaneiden ja sidos­ryhmien toimintaan voi luottaa. Tätä ei kuiten­kaan pidä ottaa itsestäänselvyytenä. Esimer­kiksi kaupparekisterin kehittäminen avoimeksi alustaksi yritystiedolle edellyttää, että yritysten talousinformaation on riippumaton taho varmen­tanut. Vain näin sitä voidaan käyttää rahoituspää­tösten tai muiden liiketoimintapäätösten pohjana.

Suomea kehitetään teknologian ja digitali­saation mallimaaksi. Liiketoiminnassa robot­tien ja tekoälyn merkitys kasvaa nopeasti. Ne ovat monille jo luontevia ”digityökavereita”, jotka käsittelevät valtavia datamääriä nopeasti.

Digitalisoituvassa toimintaympäristössä riippu­mattomalle tiedon luotettavuuden varmentajalle, eli tilintarkastajalle, on edelleen suuri tarve – ehkä jopa suurempi kuin aiemmin. Jos käytettävä data ei ole laadukasta, koneoppimiseen perustu­vat menetelmät ovat hyödyttömiä.

Tilintarkastajan rooli muuttuu ajassa. Tekno­logiset ratkaisut mahdollistavat vuosi vuodelta entistä reaaliaikaisemman analyysin talousluvuista. Samalla korostuu tilintarkastajan ja yrittäjän hyvä vuorovaikutus. Tilintarkastaja on riippumaton asiantuntija, joka tiedoillaan ja koke­muksellaan auttaa ennaltaehkäisemään tahat­tomia virheitä sekä antaa kullanarvoisia vink­kejä toiminnan kehittämiseen. Tähän tarvitaan aktiivista vuorovaikutusta – usein jo tilikauden aikana.

Yhdistyksenä tehtävämme on tukea tilintar­kastustoimialaa nykyhetkessä ja tulevassa. Siksi myös yhdistyksen sisäisten voimavarojen ja osaa­misen on oltava erinomaisella tasolla. Toimin­takauden aikana uudistimme toimintaamme ja kirkastimme liiketoimintastrategiaamme. Tavoit­teemme on kehittää paitsi tilintarkastajien, myös muiden talouden ammattilaisten osaamista digi­talisoituvassa toimintaympäristössä.

Roolimme on kertoa myös tilintarkastajan työstä ja sen moninaisesta sisällöstä. Päättyneellä kaudella lanseerasimme uuden jäsen- ja sidos­ryhmälehden, julkaisimme videon tilintarkasta­jan työstä ja kerroimme tilintarkastuksen merki­tyksestä uudessa esitteessä. Saimme näkyvyyttä myös talousmediassa ja bloggasimme ahkerasti eri aiheista. Näkyvyys- ja tunnettuustyö on yksi pai­nopisteistämme myös jatkossa.

Tulevaan toimintakauteen liittyy mikrota­son toimintaympäristön muutosten lisäksi useita makrotason muutoksia. Valmisteilla olevat raken­teelliset uudistukset julkishallintoon sekä sosi­aali- ja terveyspalveluihin heijastuvat laajalle ja vaikutuksia on vaikea ennakoida.

Murros- ja epävarmuustilanteissa luotettavan tiedon merkitys päätöksenteon pohjana koros­tuu. Erityisen tärkeää se on nyt, kun pohdimme, miten hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus turva­taan myös tuleville sukupolville. Tilintarkastajat rakentavat luottamusta – myös tulevina vuosina.

Tutustu: Vuosikertomus 2017-2018 >


Tutustu myös:


Oliko blogiteksti mielestäsi kiinnostava? Jaa tietoa myös verkostollesi.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti