Tilintarkastuskertomuksen laatiminen on osa ammattitaitoa – näin valitset oikean kertomusmallin

09.01.2018, Aihe: Tilintarkastuksen asiantuntijoille

Riitta Laine

 
Riitta Laine
Asiantuntija
Suomen Tilintarkastajat ry


Tilintarkastuskertomus on tärkein tilintarkastuksesta laadittava raportti, joten sen oikeellisuuteen pitää kiinnittää huomiota – kaiken kiireen keskelläkin. Suomen Tilintarkastajat ry (yhdistys) laatii vuosittain jäsentensä käyttöön kymmeniä tilintarkastuskertomusmalleja, joista tilintarkastajan tulee valita kuhunkin tilanteeseen ja toimeksiantoon sopiva. Mallit perustuvat tilintarkastuslakiin, muihin kansallisiin ja kansainvälisiin säännöksiin sekä ISA-standardeihin.

Tilintarkastuskertomuksiin tuli muutoksia sekä vuonna 2016 että vuonna 2017. Vuonna 2016 kaikki kertomusmallit uudistuivat EU-sääntelyn, tilintarkastuslain ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien muutosten myötä. EU-sääntely on taustalla myös vuoden 2017 muutoksissa.

Mitkä kertomukset muuttuivat?

EU-asetuksen (EU N:o 537/2014) aiheuttamat muutokset tilintarkastuskertomuksiin vaikuttavat vain yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen (PIE-yhteisöjen) tilintarkastuskertomuksiin.

Asetusta sovelletaan 17.6.2016 tai sen jälkeen alkaneiden tilikausien tilintarkastuksessa. Muutos koskee sekä listattuja että listaamattomia PIE-yhteisöjä eikä sillä ole merkitystä, laaditaanko tilinpäätös kansainvälisten (IFRS) vai suomalaisten säännösten mukaan. EU-asetus koskee siis listayhtiöiden lisäksi myös esimerkiksi paikallispankkeja. Jos PIE-yhteisön tilikausi on alkanut ennen 17.6.2016, käytetään vanhoja kertomusmalleja. 

Niiden yhteisöjen ja säätiöiden, jotka eivät ole PIE-yhteisöjä, tilintarkastuskertomukset eivät muuttuneet 2017.

Muu informaatio -kappaleen tekstejä on kuitenkin jonkin verran täsmennetty. Käännöksiä tehtiin lisää, ja ruotsinkielisessä kertomuksessa muutettiin hieman sanamuotoja. Suositeltavaa on käyttää uusimpia kertomusmalleja, mutta välttämätöntä se ei ole niiden yhteisöjen ja säätiöiden osalta, jotka eivät ole PIE-yhteisöjä.

Miten PIE-yhteisöjen kertomukset muuttuivat?

Tilintarkastusasetuksen 10. artikla antaa tilintarkastuskertomuksen sisällöstä määräyksiä, joista suurin osa otettiin huomioon jo vuoden 2016 kertomusuudistuksessa ISA-standardien vaatimusten myötä. Loput asetuksen vaatimista tiedoista on lisätty kertomuksiin, jotka annetaan 17.6.2016 tai sen jälkeen alkaneilta tilikausilta. Uudet lisäykset ovat tiivistettynä seuraavat:

 • vahvistus siitä, että tilintarkastuslausunto on ristiriidaton tarkastusvaliokunnalle annettavan lisäraportin kanssa
 • ilmoitus siitä, että EU-asetuksen tarkoittamia kiellettyjä palveluja ei ole suoritettu
 • kuvaus merkittävimmistä arvioiduista olennaisen virheellisyyden riskeistä (nyt myös listaamattomissa PIE-yhteisöissä)
 • tieto siitä, koska tilintarkastaja on valittu, ja kauanko toimeksianto on kestänyt.

Muusta informaatiosta raportoiminen

Tilintarkastajan muut raportointivelvoitteet käsitellään tilintarkastuskertomuksen erillisessä osiossa, joka yhdistyksen laatimissa kertomusmalleissa on otsikoitu nimellä ”Muut raportointivelvollisuudet”. Tällaisia muita raportointivelvollisuuksia tulee tilintarkastuslaista (toimintakertomus), ISA 720 -standardista sekä erityislainsäädännöstä.

Tilintarkastajalla on tilintarkastuslain mukaan velvollisuus raportoida toimintakertomuksesta. ISA 720:n määritelmistä seuraa, että toimintakertomus on standardin tarkoittamaa muuta informaatiota, vaikka standardi käsitteleekin vain vuosikertomuksiin sisältyvää taloudellista ja ei-taloudellista informaatiota. On huomioitava, että kaikki toimintakertomukseksi tai vuosikertomukseksi nimetyt asiakirjat eivät välttämättä ole standardin tarkoittamaa muuta informaatiota. Tilintarkastajan on ratkaistava tapauskohtaisesti, mitkä yhtiön asiakirjat ovat sellaista muuta informaatiota, josta tulee raportoida. Kirjanpitolain mukaisesta toimintakertomuksesta tulee aina raportoida tilintarkastuslain mukaisesti Muu informaatio -osiossa.

Muu informaatio -osion muoto ja sisältö riippuvat muun muassa siitä,

 • mistä asiakirjoista muu informaatio koostuu (toimintakertomus, vuosikertomus ym.)
 • onko kyseessä listayhtiö vai ei
 • onko tilintarkastaja saanut kaiken muun informaation käyttöönsä ennen tilintarkastuskertomuksen antamista
 • onko muun informaation osalta mukautustarpeita.

Yhdistyksen laatimissa kertomusmalleissa Muu informaatio -kappale on listayhtiöitä lukuun ottamatta laadittu sillä oletuksella, että muu informaatio sisältää vain toimintakertomuksen. Listayhtiöiden malleissa muu informaatio koostuu toimintakertomuksesta ja vuosikertomuksesta, joista ensin mainittu on saatu tilintarkastuskertomuksen antamiseen mennessä ja toinen oletetaan saatavan myöhemmin. Muista mahdollisista tilanteista annetaan Tilintarkastajan raportointi 2017 -julkaisussa ja jäsensivuilla esimerkit, joiden mukaisesti Muu informaatio -kappaletta pitää tarvittaessa muokata.

Mitä muuta pitäisi muistaa?

Tilintarkastajan tulee aina arvioida, mikä kertomusmalli sopii parhaiten kyseiseen toimeksiantoon ja kuinka paljon hänen tulee tehdä malliin muutoksia.

Vaikka kertomusmalleja on laadittu monelle eri yhteisömuodolle, säätiölle ja konsernille, kaikista mahdollisista tilanteista ei mallia ole laadittu. Vain osa kertomuksista on valmiiksi käännetty ruotsiksi ja englanniksi, joten käännösten osalta muokkausta tarvitaan useammin.

Tilintarkastuskertomusmallia valittaessa ja muokattaessa tulee huomioida muun muassa,

 • milloin tilikausi on alkanut ja päättynyt
 • onko tilintarkastajaksi valittu yhteisö vai henkilö
 • onko yhteisöllä tai säätiöllä toimitusjohtaja
 • mikä yhteisömuoto on kyseessä
 • onko kyseessä PIE-yhteisö
 • onko kyseessä listattu vai listaamaton PIE-yhteisö
 • onko kyseessä konserni
 • laaditaanko yhtiön tilinpäätös IFRS:n vai FAS:n mukaan
 • laaditaanko konsernitilinpäätös IFRS:n vai FAS:n mukaan
 • mitä raportteja tilinpäätös sisältää (onko tuloslaskelmaa, onko rahoituslaskelmaa jne.)
 • onko tilinpäätökseen liitetty toimintakertomus
 • onko julkaistu muuta ISA 720:n mukaista ”muuta informaatiota” (kuten vuosikertomus)
 • onko kaikki ”muu informaatio” saatu tilintarkastuskertomuksen antamiseen mennessä
 • halutaanko tilintarkastajan velvollisuudet esittää kertomuksessa vai sen liitteenä
 • annetaanko kertomus suomeksi vai ruotsiksi (huom.! englanninkieliset ovat vain käännöksiä näistä eikä niitä lähtökohtaisesti allekirjoiteta)
 • onko tilintarkastajalta pyydetty tilintarkastuslain mukaisia lausumia
 • edellyttääkö erityislainsäädäntö antamaan muita lausuntoja
 • mukautetaanko kertomusta muulla tavoin
 • onko kyseessä selvitystilaan asetettu yhtiö
 • onko kyseessä lopputilitys.

Kun olet löytänyt sopivan mallin tai yhdistellyt soveltuvasti useasta mallista, muista vielä seuraavat asiat:

 • korvaa tai poista [hakasulkeissa] olevat tekstit
 • poista alaviitteiden numerot* kertomuksen tekstistä
 • muotoile teksti haluamallasi tavalla (esim. sivunvaihdot, fontit, oman yhteisösi logo)
 • muotoile allekirjoitus oikeaan muotoon
 • lisää tilintarkastuskertomuksen antamispäivä
 • varmista, että paikkakunta, jolla toimit, on mainittu
 • oikolue teksti ja varmista vielä kertomuksen soveltuvuus kyseiseen toimeksiantoon
 • tulosta kertomus ja allekirjoita se
 • ota itsellesi kopio tai skannaa kertomus tilintarkastuskansioon
 • tee myös tilinpäätösmerkintä.

*Alaviitteissä oleva teksti poistuu, kun poistat kertomustekstin joukossa olevan viittausnumeron. Sinun ei tarvitse poistaa alaviitteen tekstiä erikseen.

Uudet tilintarkastuskertomusmallit on julkaistu jäsenten käyttöön

Kaikki vakiomuotoiset kertomusmallit löytyvät Word-muotoisina jäsensivuilta ja ST-Akatemia Online -palvelusta. Saat ne käyttöösi kirjautumalla jäsentunnuksillasi jompaankumpaan sivustoon.

Tilintarkastuskertomusmallit ovat tammikuun 2018 lopussa saatavana myös Tilintarkastajan raportointi 2017 -julkaisuna. Tilintarkastuskertomusmallien lisäksi julkaisusta löytyy ohjeistusta tilintarkastuskertomuksiin liittyen sekä muita raporttimalleja ja esimerkkejä.

PRH:n tilintarkastusvalvonta teki vuoden 2016 laaduntarkastuksissaan havainnon, ettei tilintarkastaja aina osaa käyttää oikeanlaista tilintarkastuskertomusmallia kertomusta antaessaan. Lue lisää >


Lue Riitan aiempia bloggauksia:


Oliko blogiteksti mielestäsi kiinnostava? Jaa tietoa myös verkostollesi.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti