UUSI TILINTARKASTUSLAKI VOIMAAN 1.1.2016

30.10.2015, Aihe: Tilintarkastuksen asiantuntijoille

Uuden tilintarkastuslain myötä ensi vuoden alusta lähtien siirrytään uuteen tilintarkastajatutkintojärjestelmään ja tilintarkastajien valvonta siirtyy Patentti- ja rekisterihallitukseen. Jo edellisen tilintarkastuslain hyväksymisen yhteydessä aloitettu tilintarkastajajärjestelmän yhtenäistämishanke saatiin päätökseen kun presidentti vahvisti 18.9.2015 uuden tilintarkastuslain sekä lain julkishallinnon- ja talouden tilintarkastuksesta. Tilintarkastuslaissa (1141/2015) säädetään kaikkien tilintarkastajien, myös julkisen sektorin tilintarkastajien, hyväksymisestä ja valvonnasta. Lakia julkishallinnon- ja talouden tilintarkastuksesta (1142/2015) sovelletaan julkishallinnon ja -talouden tilintarkastukseen, kun taas tilintarkastuslaissa säädetään yksityisen sektorin tilintarkastuksen sisällöstä.

Tilintarkastajatutkinnot uudistuvat

Tilintarkastajien tutkintojärjestelmä uudistuu siten, että kaikilla tilintarkastajilla on jatkossa yhteinen perustutkinto (HT-tilintarkastaja), joka vastaa suunnilleen nykyistä HTM-tutkintoa. Perustutkinnon lisäksi on mahdollista suorittaa yleisen edun kannalta merkittävän yhteisön tilintarkastajan erikoistumistutkinto (KHT-tilintarkastaja) ja/tai julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan erikoistumistutkinto (JHT-tilintarkastaja). Tilintarkastajien hyväksymisedellytykset, kuten tilintarkastajatutkintoihin pääsyn opinto- ja työkokemusvaatimukset, eivät muuttune merkittävästi nykyisestä. Tilintarkastajan hyväksymisedellytyksiä koskevan työ- ja elinkeinoministeriön asetusluonnoksen lausuntoaika päättyi syyskuussa. Asetus tulee voimaan samaan aikaan kuin uudet lait.

Nykyiset HTM- ja KHT-tilintarkastajat rekisteröityvät uudelle tilintarkastusvalvonnalle ja näin heistä tulee uuden järjestelmän mukaisia HT- ja KHT-tilintarkastajia. Nykyisten JHTT-tilintarkastajien tulee suorittaa siirtymäkoe, jotta heistä tulisi uuden järjestelmän JHT-tilintarkastajia. Siirtymäkoe sisältää yksityisen sektorin tilintarkastusta koskevia aiheita ja se on tarpeen sen vuoksi, että JHT-tilintarkastaja saa suorittaa myös yksityisen sektorin yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastuksia toisin kuin nykyiset JHTT-tilintarkastajat. JHTT-tilintarkastajat voivat myös halutessaan olla siirtymättä uuteen järjestelmään.

Järjestelmäuudistuksen myötä erilliset tilintarkastusyhteisökategoriat (HTM- ja, KHT-yhteisöt) poistuvat ja jatkossa on vain yksi tilintarkastusyhteisökategoria. JHTT-yhteisöt voivat jatkaa toimintaansa kuitenkin vielä viisi vuotta. Julkishallinnon- ja talouden tilintarkastuslain (1142/2015) siirtymäsäännöksen 12 §:n 6 momentin mukaan JHTT-yhteisön hyväksyminen lakkaa vuoden 2020 lopussa.”   

Lähtökohtaisesti uusi HT-tilintarkastaja voidaan valita niihin toimeksiantoihin, joihin HTM-tilintarkastaja on voitu valita vielä voimassa olevan tilintarkastuslain mukaan ja vastaavasti KHT-tilintarkastaja tulee valita niihin toimeksiantoihin, joihin se on tullut valita voimassa olevankin tilintarkastuslain mukaan. Tutkintojärjestelmän uudistaminen ei vaikuta tilintarkastusvelvollisuuden rajoihin.

Lue lisää

Tilintarkastajien valvonnassa siirrytään uuteen aikakauteen

Vuoden 2016 alusta lähtien tilintarkastajien valvonnasta vastaa patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH) perustettava tilintarkastusvalvonta. Nykyiset kauppakamarien alaiset 14 tilintarkastusvaliokuntaa (TIVA), keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) ja julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunta (JHTT-lautakunta) sekä valtion tilintarkastuslautakunta (VALA) lakkaavat. Keskeneräisten valvonta-asioiden käsittelystä säädetään tilintarkastuslain siirtymäsäännöksissä.  

Patentti- ja rekisterihallituksessa Tilintarkastusvalvonta tulee olemaan oma yksikkönsä ja sijoittumaan suoraan pääjohtajan alaisuuteen. Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastusvalvonta vastaa tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta sekä tilintarkastuksen yleisestä ohjauksesta ja kehittämisestä.

Tilintarkastusvalvontaan sijoittuva ratkaisutoiminnassaan itsenäinen tilintarkastuslautakunta on tilintarkastajien seuraamusten näkökulmasta merkittävässä roolissa. Luottamushenkilöistä koostuvan tilintarkastuslautakunnan tehtävänä on ratkaista mm. tilintarkastajiin kohdistuvien hallinnollisten seuraamusten määräämisestä tai määräämättä jättämisestä.

Tilintarkastusvalvonnan verkkosivuille

Valtioneuvosto asettaa tilintarkastuslautakunnan

Uusi tilintarkastuslautakunta poikkeaa edeltäjistään. Keskeinen muutos koskee ensinnäkin lautakunnan jäsenmäärän supistamista ja toiseksi tilintarkastajien roolia lautakunnassa.

Valtioneuvoston kolmeksi vuodeksi kerrallaan asettamassa tilintarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 5–8 jäsentä sekä 2 pysyvää asiantuntijaa, joiden tulee olla tilintarkastajia. Näistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja nimetään työ- ja elinkeinoministeriön esityksestä. Lautakunnalla kokonaisuutena tulee olla sen tehtävien edellyttämä asiantuntemus.

Lautakunnan jäseneksi tai varajäseneksi ei voida valita tilintarkastajaa, tilintarkastusyhteisön osakasta tai vastaavassa asemassa olevaa, tilintarkastusyhteisön hallituksen tai vastaavan toimielimen jäsentä taikka tilintarkastusyhteisöön työ- tai toimeksiantosuhteessa olevaa. Enemmistön jäsenistä ja varajäsenistä tulee olla henkilöitä, joiden toimimisesta edellä mainituissa tehtävissä on kulunut enemmän kuin kolme vuotta.

Jatkossa tilintarkastajat osallistuvat lautakunnan työskentelyyn pysyvinä asiantuntijoina, joilla ei ole oikeutta osallistua lautakunnan päätöksentekoon. Vasta kokemukset lautakuntatyöskentelystä tulevat osoittamaan, minkälaiseksi tilintarkastajien rooli tilintarkastuslautakunnassa käytännössä muotoutuu. 

Katso kokoonpano

Lisää uudistuksia tulossa tilintarkastuslakiin

Uudet lait tulevat voimaan 1.1.2016, mutta uudistuksia tilintarkastuslakiin on odotettavissa jo ensi kesänä, sillä Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä on parhaillaan valmistelemassa uudistetun tilintarkastusdirektiivin sekä uuden EU:n tilintarkastusasetuksen kansallista täytäntöönpanoa. EU-sääntelystä tulee muutoksia tilintarkastuksen sisältöön ja mm. tilintarkastajan riippumattomuutta koskeviin säännöksiin. Nämä muutokset tilintarkastuslakiin tulevat voimaan aikaisintaan kesällä 2016.

Tilintarkastuslain uudistuminen on meille tärkeä asia. Jaa halutessasi tätä artikkelia eteenpäin verkostoissasi.

Risto Ruuska

Risto Ruuska
johtava asiantuntija
Suomen Tilintarkastajat ry

Jarkko Raitio NELIÖ

Jarkko Raitio
asiantuntija
Suomen Tilintarkastajat ry

Lue aiheesta lisää

Lomakkeen tiedoissa ilmeni virheitä. Tarkistathan virheelliset kentät.

Kirjoita kommentti

Roskakommenttien estämiseksi, syötä kirjaimet oheiseen kenttään.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti