Päivitetty Asunto-ja-kiinteistöosakeyhtiön-tilinpäätösmalli-12p

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön tilinpäätösmalli, 12. uud. painos

Kirja

Kirja ilmestynyt 11/2018 | Online-julkaisu päivittynyt 12/2018

Antti Suulamo


Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön tilinpäätösmalli on kiireisen tilinpäättäjän korvaamaton ja luotettava työkalu.

Käytännönläheisen mallikirjan avulla varmistat, että lainsäädännössä ja ohjeistuksessa tapahtuneet viimeisimmät muutokset tulevat huomioiduiksi tilinpäätöksen laadinnassa. Tilinpäätöksen valmistumista sujuvoittavat pienen esimerkkiyhtiön koko tilinpäätös, tase-erittelyt, liitetietojen erittelyt sekä veroilmoitus.

Suomessa toimivat kiinteistöyhtiöt ovat pääsääntöisesti pien- tai mikroyrityksiä, joten kirja on laadittu niiden näkökulmasta. Kirja sisältää asunto-osakeyhtiölain tilinpäätöstä koskevien säännösten lisäksi myös tärkeimmät osakeyhtiölain edellyttämät tiedot toimintakertomuksesta ja liitetiedoista.

Sisällysluettelo
 • 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus kirjanpitolain, asunto-osakeyhtiölain ja osakeyhtiölain mukaan
 • 1.1 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö
  • 1.1.1 Kirjanpitolaki
  • 1.1.2 Asunto-osakeyhtiölaki
  • 1.1.3 Osakeyhtiölaki
 • 1.2 Tilinpäätöksen laatiminen
 • 1.3 Yleiset tilinpäätösperiaatteet
  • 1.3.1 Oletus kirjanpitovelvollisen toiminnan jatkuvuudesta
  • 1.3.2 Johdonmukaisuus laatimisperiaatteiden ja ‑menetelmien soveltamisessa tilikaudesta toiseen
  • 1.3.3 Huomion kiinnittäminen liiketapahtumien tosiasialliseen sisältöön eikä yksinomaan niiden oikeudelliseen muotoon (sisältöpainotteisuus)
  • 1.3.4 Tilikauden tuloksesta riippumaton varovaisuus
  • 1.3.5 Tilinavauksen perustuminen edellisen tilikauden päättäneeseen taseeseen
  • 1.3.6 Tilikaudelle kuuluvien tuottojen ja kulujen huomioon ottaminen maksujen suorituspäivästä riippumatta
  • 1.3.7 Kunkin hyödykkeen ja muun tase-eriin merkittävän erän erillisarvostus
  • 1.3.8 Netottamiskielto
 • 1.4 Konsernitilinpäätös
 • 1.5 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröinti ja julkistaminen
 • 1.6 Sovellettava yhteisölaki
  • 1.6.1 Asunto-osakeyhtiö
  • 1.6.2 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö
  • 1.6.3 Muu asunto-osakeyhtiölakia soveltava osakeyhtiö
  • 1.6.4 Tavallinen kiinteistöosakeyhtiö
 • 1.7 Verotus
  • 1.7.1 Tuloverotuksen pääperiaatteet
  • 1.7.2 Poistot ja arvonalentumiset
  • 1.7.3 Vahvistetut tappiot
  • 1.7.4 Asuintalovaraus
  • 1.7.5 Rahastointi
  • 1.7.6 Luovutusvoitot ja -tappiot
  • 1.7.7 Veroilmoituksen antamisvelvoite
  • 1.7.8 Arvonlisäverotus
 • 1.8 Kiinteistöjen erityiskysymyksiä
  • 1.8.1 Rakennusaikainen kirjanpito
  • 1.8.2 Lainaosuuslaskenta
  • 1.8.3 Huoneiston muuttaminen osakkeeksi
 • 1.9. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja kirjanpitoaineiston säilyttäminen
 • 1.10 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset
 • 2 Toimintakertomus
 • 2.1 Yleistä
 • 2.2 Oikea ja riittävä kuva
 • 2.3 Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen
 • 2.4 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
 • 2.5 Vastikerahoituslaskelmat
  • 2.5.1 Yhtiöjärjestyksen perusteella perittävät vastikkeet
  • 2.5.2 Muut vastikkeet
  • 2.5.3 Arvonlisäverovastikkeet
 • 2.6 Pääomalainat
 • 2.7 Tiedot yhtiön omaisuuteen kohdistuvista pysyvistä rasitteista ja kiinnityksistä
 • 2.8 Talousarvion toteutuminen
 • 2.9 Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä tai tappioiden kattamisesta
 • 2.10 Tiedot rakenne- ja rahoitusjärjestelyistä
 • 2.11 Omat osakkeet
 • 2.12 Yhtiön varojen väheneminen
 • 2.13 Vapaaehtoiset tiedot
  • 2.13.1 Yleistä
  • 2.13.2 Perustiedot
  • 2.13.3 Hallinto
  • 2.13.4 Kulutustiedot
  • 2.13.5 Haltuunotetut huoneistot
  • 2.13.6 Omistusvaihdokset
  • 2.13.7 Tehdyt ja tulevat korjaukset
  • 2.13.8 Tiedot lainaosuuksista tilinpäätöshetkellä
  • 2.13.9 Hankerahoituslaskelma
 • 3 Tuloslaskelma ja tase
 • 3.1 Yleistä
 • 3.2 Tuloslaskelman ja taseen erien uudelleennimeäminen ja poisjättäminen
 • 3.3 Tuloslaskelma
  • 3.3.1 Kiinteistön tuloslaskelma
  • 3.3.2 Arvonlisäverollisen kiinteistön tuloslaskelma
  • 3.3.3 Liikekaava ja sen sovellus
 • 3.4 Tase
  • 3.4.1 Kiinteistön tase
  • 3.4.2 Arvonlisäverollisen kiinteistön tase
  • 3.4.3 Rakennusaikainen tase
 • 4 Liitetiedot
 • 4.1 Oikeat ja riittävät tiedot
 • 4.2 Liitetietojen määrittely yhtiömuodon ja yhtiön koon perusteella
 • 4.3 Tilinpäätöksen laatimista koskevat periaatteet
 • 4.4 Poikkeukselliset erät
 • 4.5 Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat
 • 4.6 Arvonkorotusrahasto
 • 4.7 Pitkäaikaiset lainat
 • 4.8 Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ja järjestelyt sekä eläkevastuut
 • 4.9 Emoyritys
 • 4.10 Lainat toimitusjohtajalle ja hallintoelimiin kuuluville henkilöille sekä heidän puolestaan annetut sitoumukset
 • 4.11 Liiketoimet intressitahojen kanssa
 • 4.12 Henkilöstö
 • 4.13 Omien osakkeiden ja osuuksien hankinta ja luovutus
 • 4.14 Toimintakertomusta vastaavat tiedot
 • 4.15 Oman pääoman muutokset
 • 4.16 Muut liitetiedot
  • 4.16.1 Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus
  • 4.16.2 Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin
  • 4.16.3 Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut
  • 4.16.4 Aktivoidut korkomenot
  • 4.16.5 Omistus muissa yhteisöissä
  • 4.16.6 Tilinpäätössiirtojen kertymä
  • 4.16.7 Pakolliset varaukset
  • 4.16.8 Saadut vakuudet
  • 4.16.9 Lainaosuudet
 • 5 Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista
 • 6 Tase-erittelyt
 • 7 Esimerkki pienen asunto-osakeyhtiön tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (tasekirjasta)
 • 8 Tilintarkastus ja toiminnantarkastus
 • 8.1 Yleistä
 • 8.2 Tilintarkastuslain mukainen velvollisuus valita tilintarkastaja
 • 8.3 Asunto-osakeyhtiölain mukaiset vaatimukset
 • 8.4 Patentti- ja rekisterihallituksen määräämä tarkastaja
 • 8.5 Erityinen tarkastus
 • 8.6 Tilintarkastus- ja toiminnantarkastuskertomus
Esipuhe

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön tilinpäätösmalli on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa keskinäisissä kiinteistöhallintaa harjoittavissa osakeyhtiöissä: asunto-osakeyhtiöissä ja keskinäisissä kiinteistöosakeyhtiöissä.

Tilinpäätösmalli sisältää asunto-osakeyhtiölain toimintakertomusta koskevien säännöksien lisäksi myös tärkeimmät osakeyhtiölain edellyttämät tiedot toimintakertomuksesta ja liitetiedoista. Näin ollen myös osakeyhtiölain alaiset keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt voivat käyttää tätä mallia tilinpäätöstä laatiessaan. Osakeyhtiölakia soveltavat, pien  ja mikroyrityksiksi laskettavat kiinteistöosakeyhtiöt eivät ole yleensä lain nojalla velvollisia laatimaan toimintakertomusta. Yhtiö saattaa kuitenkin olla velvollinen esittämään kirjanpitolain edellyttämät toimintakertomustiedot tilinpäätöksen liitetiedoissa. Suositeltavaa on, että osakeyhtiölain alaiset keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt sisällyttävät toimintakertomukseensa myös asunto-osakeyhtiölaissa vaaditut toimintakertomustiedot.  Asunto-osakeyhtiölaissa  vaaditut  tiedot  ovat luonteeltaan keskinäisen yhtiön toimintaperiaatteisiin ja mm. omistajien yhdenvertaisuuden näkökulmaan liittyviä. Tällaisia tietoja ovat mm. vastikerahoituslaskelmat, talousarviovertailut sekä tiedot kiinnityksistä ja muista kiinteistöjen rasitteista.

Kirjanpitolain ja siihen liittyvien asetusten muutokset tulivat voimaan 1.1.2016. Uusia säännöksiä sovelletaan 1.1.2016 tai sen jälkeen alkaneilla tilikausilla. Kirjanpitosäännösten muuttamisen myötä pien- ja mikroyrityksiä koskevat tilinpäätössäännökset  siirrettiin  osin  täysin  uuteen  asetukseen  (Valtioneuvoston  asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista, 1753/2015). Pien- ja mikroyritystä suurempiin kiinteistöyhtiöihin sovelletaan puolestaan kirjanpitoasetusta (1339/1997). Se, kumpaa asetusta kiinteistöyhtiö on velvollinen noudattamaan, vaikuttaa esimerkiksi tilinpäätöksen liitetietojen sisältöön.

Koska Suomessa toimivat kiinteistöyhtiöt ovat kokonsa puolesta lähes kaikki pien- tai mikroyrityksiä, tämä julkaisu on laadittu niiden näkökulmasta. Sisältö on päivitetty uusien pienyrityksiä koskevien säännösten mukaiseksi.

Tilinpäätösmallin pohjana ovat 1.7.2010 voimaan tullut asunto-osakeyhtiölaki sekä 1.2.2017 julkaistu kirjanpitolautakunnan yleisohje asunto-osakeyhtiöiden ja muiden keskinäisten kiinteistöyhtiöiden kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Tässä päivitetyssä julkaisussa on lisäksi huomioitu lakimuutosten ohella kirjanpitolautakunnan lausunnot ja muut yleisohjeet 10/2018 asti sekä uudet verotukseen liittyvät oikeustapaukset, keskusverolautakunnan päätökset ja verohallinnon ohjeet.

Julkaisun on kirjoittanut KTM Antti Suulamo. Lämpimät kiitokset kirjoitustyöhön osallistuneille sekä kaikille niille, jotka vuosien varrella ovat osallistuneet julkaisun kehittämiseen.

Helsingissä lokakuussa 2018

Suomen Tilintarkastajat ry

Hintaan lisätään toimituskulut.
Laskutus toimituksen jälkeen.
Katso toimitusehdot >

176 sivua
ISBN 978-952-218-347-7
YKL 69.2


Myös sähköisenä versiona
Päivittyvän online-julkaisun saat käyttöösi heti. Lisämateriaaleina mm. Excel-mallipohjia.

Tilaa online-julkaisu

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Asiakkuuskoordinaattorit

Helppokäyttöinen taloushallinnon tietopankki tukenasi

Taloushallinnon sähköiset julkaisut ja videokoulutukset samaan palveluun koottuna, yhden kirjautumisen taakse. Valitse sinun tai tiimisi tarpeisiin sopiva palvelukokonaisuus ja lisenssivaihtoehto.

Tilaa koekäyttötunnukset tai kysy lisää!

www.stakatemiaonline.fi
aspa(at)suomentilintarkastajat.fi
p. 09 7552 2010