Tulossa Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön tilinpäätösmalli 14. painos

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön tilinpäätösmalli, 14. uud. painos

Kirja

Kirja ilmestyy 11/2020 | Online-julkaisu päivittyy 11/2020

Antti Suulamo

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön tilinpäätösmalli on kiireisen tilinpäättäjän korvaamaton ja luotettava työkalu.

Käytännönläheisen mallikirjan avulla varmistat, että lainsäädännössä ja ohjeistuksessa tapahtuneet viimeisimmät muutokset tulevat huomioiduiksi tilinpäätöksen laadinnassa. Tilinpäätöksen valmistumista sujuvoittavat pienen esimerkkiyhtiön koko tilinpäätös, tase-erittelyt, liitetietojen erittelyt sekä veroilmoitus.

Suomessa toimivat kiinteistöyhtiöt ovat pääsääntöisesti pien- tai mikroyrityksiä, joten kirja on laadittu niiden näkökulmasta. Kirja sisältää asunto-osakeyhtiölain tilinpäätöstä koskevien säännösten lisäksi myös tärkeimmät osakeyhtiölain edellyttämät tiedot toimintakertomuksesta ja liitetiedoista.

Kirja uudistuu syksyllä 2020 ja siitä tulee uudistuksen myötä entistä käyttäjäystävällisempi ja havainnollisempi. Lisäksi päivityksessä huomioidaan mm.:

 • verotukseen liittyvät oikeustapaukset, keskusverolautakunnan päätökset ja verohallinnon ohjeet 9/2020 asti
 • lakimuutokset sekä kirjanpitolautakunnan lausunnot ja muut yleisohjeet 9/2020 asti
 • 1.1.2020 voimaantullut tuloverotukseen liittyvä tulolähdejaon muutos.

Jos haluat tilata kirjan edellisen painoksen, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Sisällysluettelo

Nyt sisällysluettelossa olevien otsikoiden järjestys muuttuu päivityksen yhteydessä.

 • 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus kirjanpitolain, asunto-osakeyhtiölain ja osakeyhtiölain mukaan
 • 1.1 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö
  • 1.1.1 Kirjanpitolaki
  • 1.1.2 Asunto-osakeyhtiölaki
  • 1.1.3 Osakeyhtiölaki
 • 1.2 Tilinpäätöksen laatiminen
 • 1.3 Yleiset tilinpäätösperiaatteet
  • 1.3.1 Oletus kirjanpitovelvollisen toiminnan jatkuvuudesta
  • 1.3.2 Johdonmukaisuus laatimisperiaatteiden ja ‑menetelmien soveltamisessa tilikaudesta toiseen
  • 1.3.3 Huomion kiinnittäminen liiketapahtumien tosiasialliseen sisältöön eikä yksinomaan niiden oikeudelliseen muotoon (sisältöpainotteisuus)
  • 1.3.4 Tilikauden tuloksesta riippumaton varovaisuus
  • 1.3.5 Tilinavauksen perustuminen edellisen tilikauden päättäneeseen taseeseen
  • 1.3.6 Tilikaudelle kuuluvien tuottojen ja kulujen huomioon ottaminen maksujen suorituspäivästä riippumatta
  • 1.3.7 Kunkin hyödykkeen ja muun tase-eriin merkittävän erän erillisarvostus
  • 1.3.8 Netottamiskielto
 • 1.4 Konsernitilinpäätös
 • 1.5 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröinti ja julkistaminen
 • 1.6 Sovellettava yhteisölaki
  • 1.6.1 Asunto-osakeyhtiö
  • 1.6.2 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö
  • 1.6.3 Muu asunto-osakeyhtiölakia soveltava osakeyhtiö
  • 1.6.4 Tavallinen kiinteistöosakeyhtiö
 • 1.7 Verotus
  • 1.7.1 Tuloverotuksen pääperiaatteet
  • 1.7.2 Poistot ja arvonalentumiset
  • 1.7.3 Vahvistetut tappiot
  • 1.7.4 Asuintalovaraus
  • 1.7.5 Rahastointi
  • 1.7.6 Luovutusvoitot ja -tappiot
  • 1.7.7 Veroilmoituksen antamisvelvoite
  • 1.7.8 Arvonlisäverotus
 • 1.8 Kiinteistöjen erityiskysymyksiä
  • 1.8.1 Rakennusaikainen kirjanpito
  • 1.8.2 Lainaosuuslaskenta
  • 1.8.3 Huoneiston muuttaminen osakkeeksi
 • 1.9. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja kirjanpitoaineiston säilyttäminen
 • 1.10 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset
 • 2 Toimintakertomus
 • 2.1 Yleistä
 • 2.2 Oikea ja riittävä kuva
 • 2.3 Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen
 • 2.4 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
 • 2.5 Vastikerahoituslaskelmat
  • 2.5.1 Yhtiöjärjestyksen perusteella perittävät vastikkeet
  • 2.5.2 Muut vastikkeet
  • 2.5.3 Arvonlisäverovastikkeet
 • 2.6 Pääomalainat
 • 2.7 Tiedot yhtiön omaisuuteen kohdistuvista pysyvistä rasitteista ja kiinnityksistä
 • 2.8 Talousarvion toteutuminen
 • 2.9 Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä tai tappioiden kattamisesta
 • 2.10 Tiedot rakenne- ja rahoitusjärjestelyistä
 • 2.11 Omat osakkeet
 • 2.12 Yhtiön varojen väheneminen
 • 2.13 Vapaaehtoiset tiedot
  • 2.13.1 Yleistä
  • 2.13.2 Perustiedot
  • 2.13.3 Hallinto
  • 2.13.4 Kulutustiedot
  • 2.13.5 Haltuunotetut huoneistot
  • 2.13.6 Omistusvaihdokset
  • 2.13.7 Tehdyt ja tulevat korjaukset
  • 2.13.8 Tiedot lainaosuuksista tilinpäätöshetkellä
  • 2.13.9 Hankerahoituslaskelma
 • 3 Tuloslaskelma ja tase
 • 3.1 Yleistä
 • 3.2 Tuloslaskelman ja taseen erien uudelleennimeäminen ja poisjättäminen
 • 3.3 Tuloslaskelma
  • 3.3.1 Kiinteistön tuloslaskelma
  • 3.3.2 Arvonlisäverollisen kiinteistön tuloslaskelma
  • 3.3.3 Liikekaava ja sen sovellus
 • 3.4 Tase
  • 3.4.1 Kiinteistön tase
  • 3.4.2 Arvonlisäverollisen kiinteistön tase
  • 3.4.3 Rakennusaikainen tase
 • 4 Liitetiedot
 • 4.1 Oikeat ja riittävät tiedot
 • 4.2 Liitetietojen määrittely yhtiömuodon ja yhtiön koon perusteella
 • 4.3 Tilinpäätöksen laatimista koskevat periaatteet
 • 4.4 Poikkeukselliset erät
 • 4.5 Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat
 • 4.6 Arvonkorotusrahasto
 • 4.7 Pitkäaikaiset lainat
 • 4.8 Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ja järjestelyt sekä eläkevastuut
 • 4.9 Emoyritys
 • 4.10 Lainat toimitusjohtajalle ja hallintoelimiin kuuluville henkilöille sekä heidän puolestaan annetut sitoumukset
 • 4.11 Liiketoimet intressitahojen kanssa
 • 4.12 Henkilöstö
 • 4.13 Omien osakkeiden ja osuuksien hankinta ja luovutus
 • 4.14 Toimintakertomusta vastaavat tiedot
 • 4.15 Oman pääoman muutokset
 • 4.16 Muut liitetiedot
  • 4.16.1 Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus
  • 4.16.2 Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin
  • 4.16.3 Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut
  • 4.16.4 Aktivoidut korkomenot
  • 4.16.5 Omistus muissa yhteisöissä
  • 4.16.6 Tilinpäätössiirtojen kertymä
  • 4.16.7 Pakolliset varaukset
  • 4.16.8 Saadut vakuudet
  • 4.16.9 Lainaosuudet
 • 5 Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista
 • 6 Tase-erittelyt
 • 7 Tilintarkastus ja toiminnantarkastus
 • 7.1 Yleistä
 • 7.2 Tilintarkastuslain mukainen velvollisuus valita tilintarkastaja
 • 7.3 Asunto-osakeyhtiölain mukaiset vaatimukset
 • 7.4 Patentti- ja rekisterihallituksen määräämä tarkastaja
 • 7.5 Erityinen tarkastus
 • 7.6 Tilintarkastus- ja toiminnantarkastuskertomus
 • 8 Esimerkki pienen asunto-osakeyhtiön tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (tasekirjasta)

Hinta 77,00 € + alv 10 %

Hintaan lisätään toimituskulut.
Laskutus toimituksen jälkeen.
Katso toimitusehdot >

n. 180 sivua
ISBN 978-952-218-366-8
YKL 69.2


Myös sähköisenä versiona
Päivittyvän online-julkaisun saat käyttöösi heti. Lisämateriaaleina mm. Excel-mallipohjia.

Tilaa online-julkaisu

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Asiakkuuskoordinaattorit

Helppokäyttöinen taloushallinnon tietopankki tukenasi

Taloushallinnon sähköiset julkaisut ja videokoulutukset samaan palveluun koottuna, yhden kirjautumisen taakse. Valitse sinun tai tiimisi tarpeisiin sopiva palvelukokonaisuus ja lisenssivaihtoehto.

Tilaa koekäyttötunnukset tai kysy lisää!

www.stakatemiaonline.fi
aspa(at)suomentilintarkastajat.fi
p. 09 7552 2010