Tulossa Avoimen ja kommandiittiyhtiön tilinpäätös 12. painos

Avoimen ja kommandiittiyhtiön tilinpäätösmalli, 12. uud. painos

Kirja

Painettu kirja ilmestyy 11/2020 | Online-julkaisu päivittyy 11/2020

Joonas Pekkinen

Käsikirja avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tilinpäätösten laatijoille.

Tilinpäätösmallissa käydään läpi erikokoisten ja -muotoisten henkilöyhtiöiden raportointivaatimukset käytännönläheisten esimerkkien kera. Kirjan avulla laadit henkilöyhtiön tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, liitetiedot, tarvittavat erittelyt ja toimintakertomuksen. Myös konsernitilinpäätöksen, verotuksen ja tilintarkastuksen pääpiirteet käydään läpi.

Kirja uudistuu syksyllä 2020 ja siitä tulee uudistuksen myötä entistä käyttäjäystävällisempi ja havainnollisempi. Lisäksi päivityksessä huomioidaan lakimuutokset sekä kirjanpitolautakunnan lausunnot ja muut yleisohjeet 9/2020 asti.

Jos haluat tilata kirjan edellisen painoksen, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Sisällysluettelo

Nyt sisällysluettelossa olevien otsikoiden järjestys muuttuu päivityksen yhteydessä.

 • 1 Tilinpäätöksen laadintaa ohjaavat säännökset
 • 1.1 Tilinpäätöksen sisältö
  • 1.1.1 Raportointivaatimukset ja sovellettavat säännökset eri kokoisille yrityksille
  • 1.1.2 Kirjanpitolain ja -asetuksen sekä pien- ja mikroyritysasetuksen vaatimukset
  • 1.1.3 Avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain (AKL) vaatimukset
  • 1.1.4 Kirjanpitolautakunnan yleisohjeet, lausunnot ja poikkeusluvat
 • 1.2 Tilinpäätössäännösten viimeaikaiset muutokset
 • 1.3 Tilinpäätöksen laatiminen
  • 1.3.1 Vastuu laatimisesta, allekirjoitus ja laatimisaika
  • 1.3.2 Muistiotosite
  • 1.3.3 Oikea ja riittävä kuva
 • 1.4 Pienet avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt sekä mikroyhtiöt
 • 1.5 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröinti ja julkistaminen
  • 1.5.1 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröinti
  • 1.5.2 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen oma julkistaminen
  • 1.5.3 Tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta pyynnöstä annettavat jäljennökset
 • 2 Toimintakertomus
 • 2.1 Toimintakertomuksen sisältö
 • 2.2 Pienet kirjanpitovelvolliset
 • 2.3 Oikea ja riittävä kuva
 • 2.4 Toiminnan kehittyminen ja tuloksellisuus sekä taloudellinen tilanne
 • 2.5 Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät
 • 2.6 Taloudelliset tunnusluvut
 • 2.7 Muut kuin taloudelliset tunnusluvut henkilöstöstä
 • 2.8 Muut kuin taloudelliset tunnusluvut ympäristövaikutuksista
 • 2.9 Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen
 • 2.10 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
 • 2.11 Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta
 • 2.12 Ulkomaiset sivuliikkeet
 • 2.13 Käypään arvoon arvostetut rahoitusvälineet
 • 3 Tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma
 • 3.1 Tuloslaskelma ja tase
 • 3.2 Mallit tuloslaskelmasta ja taseesta
  • 3.2.1 Tuloslaskelma
  • 3.2.2 Tase
 • 3.3 Rahoituslaskelma
 • 4 Liitetiedot
 • 4.1 Oikea ja riittävä kuva
 • 4.2 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
  • 4.2.1 Arvostusperiaatteet
  • 4.2.2 Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus
  • 4.2.3 Valuuttamääräiset erät
  • 4.2.4 Projektien tuloutus
 • 4.3 Tuloslaskelman liitetiedot
  • 4.3.1 Liikevaihto
  • 4.3.2 Tieto poikkeuksellisten tuotto- ja kuluerien määrästä ja sisällöstä, jos erät eivät ole epäolennaisia
  • 4.3.3 Arvonalennukset
  • 4.3.4 Rahoitustuotot ja -kulut
  • 4.3.5 Yhtiömiehiä ja henkilöstöä sekä toimielimiä koskevat liitetiedot
 • 4.4 Taseen liitetiedot
  • 4.4.1 Pysyvät vastaavat
  • 4.4.2 Sijoitukset
  • 4.4.3 Kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset
  • 4.4.4 Vaihto-omaisuus
  • 4.4.5 Yhtiömiehiä koskevat saamiset, velat ja vastuut
  • 4.4.6 Saamiset saman konsernin yrityksiltä ja omistusyhteysyrityksiltä
  • 4.4.7 Siirtosaamiset
  • 4.4.8 Rahoitusarvopaperit
  • 4.4.9 Oma pääoma
  • 4.4.10 Tilinpäätössiirtojen kertymä
  • 4.4.11 Lisätieto pakollisista varauksista ja niiden muutoksista
  • 4.4.12 Pitkäaikainen vieras pääoma
  • 4.4.13 Siirtovelat
  • 4.4.14 Velat saman konsernin yrityksille ja omistusyhteysyrityksille
 • 4.5 Muut liitetiedot
  • 4.5.1 Vastuusitoumukset
  • 4.5.2 Tilintarkastajan palkkiot
  • 4.5.3 Konsernisuhteet
  • 4.5.3 Lähipiiriliiketoimet
 • 5 Pien- ja mikroyhtiön tilinpäätös
 • 5.1 Yleiset säännökset
 • 5.2 Pien- ja mikroyhtiön helpotukset
 • 5.3 Lainsäädännön vaatimukset
 • 5.4 Tuloslaskelma
  • 5.4.1 Pienyhtiön tuloslaskelman esittäminen
  • 5.4.2 Lyhennetty bruttotuloslaskelma
 • 5.5 Pienyhtiön tase
 • 5.6 Esittämistavan jatkuvuus, yksityiskohtaisempi esittäminen ja erien yhdisteleminen
 • 5.7 Pienyhtiön liitetiedot
 • 5.8 Mikroyrityksen tuloslaskelma ja tase sekä liitetiedot
 • 6 Tilinpäätöksen erittelyt
 • 6.1 Yleistä
 • 6.2 Tuloslaskelman erittelyt
 • 6.3 Tase-erittelyt
  • 6.3.1 Kirjanpitoasetuksen määräykset
  • 6.3.2 Vaihto-omaisuuden tase-erittelyt ja inventaarilistat
 • 6.4 Liitetietotositteet
 • 7 Tilintarkastus
 • 7.1 Yleistä
 • 7.2 Hyväksytty tilintarkastaja
 • 7.3 Tilintarkastajan valinta
 • 7.4 Velvollisuus toimituttaa tilintarkastus
 • 7.5 Velvollisuus valita KHT-tilintarkastaja
 • 7.6 Tilintarkastusvelvollisuus konsernissa
 • 7.7 Tilintarkastuskertomus
  • 7.7.1 Yksittäisen avoimen yhtiön tilintarkastuskertomus
  • 7.7.2 Yksittäisen kommandiittiyhtiön kertomus
 • 8 Verotuksesta ja sen vaikutuksesta tilinpäätökseen
 • 8.1 Yksityisotot ja -sijoitukset
 • 8.2 Henkilöyhtiö osakeyhtiöksi
 • 8.3 Henkilöyhtiö on itsenäinen laskentayksikkö
 • 8.4 Tulolähteet
 • 8.5 Tulolajit: pääomatulo ja ansiotulo
 • 8.6 Nettovarallisuus määrää pääomatulon määrän
 • 8.7 Kirjanpidon tuloksesta jaettavaan verotettavaan tuloon
 • 8.8 Yhtiömiehen voitto-osuus ja verotettava tulo-osuus
 • 8.9 Kirjanpidon ja verotuksen sidonnaisuus
 • 8.10 Tilinpäätöksen jaksotukset
 • 8.11 Henkilöyhtiön tilinpäätöksen vapaaehtoiset varausmahdollisuudet
 • 8.12 Henkilöyhtiön saamat osinkotulot
 • 8.13 Negatiivinen oma pääoma
 • 9 Konsernitilinpäätös
 • 9.1 Milloin henkilöyhtiön on laadittava konsernitilinpäätös?
 • 9.2 Milloin henkilöyhtiön ei tarvitse laatia konsernitilinpäätöstä?
 • 9.3 Konsernitilinpäätöksen sisältö
 • 9.4 Konsernin tuloslaskelma ja tase
  • 9.4.1 Konsernituloslaskelma (pitkä)
  • 9.4.2 Konsernitase
 • 9.5 Avoimesta ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain vaikutukset konsernin liitetietoihin
 • Liite 1: Esimerkki pienen henkilöyhtiön tasekirjaksi
 • Liite 2: Esimerkki mikrokokoisen henkilöyhtiön tasekirjaksi
 • Liite 3: Esimerkki tilinpäätöksen erittelyistä
 • Liite 4: Kirjanpitolautakunnan uudet yleisohjeet, lausunnot ja poikkeusluvat

Hinta 77,00 € + alv 10 %

Hintaan lisätään toimituskulut.
Laskutus toimituksen jälkeen.
Katso toimitusehdot >

Noin 180 sivua
ISBN 978-952-218-368-2
YKL 69.2


Myös sähköisenä versiona
Päivittyvän online-julkaisun saat käyttöösi heti. Lisämateriaaleina mm. Excel-mallipohjia.

Tilaa online-julkaisu

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Asiakkuuskoordinaattorit

Helppokäyttöinen taloushallinnon tietopankki tukenasi

Taloushallinnon sähköiset julkaisut ja videokoulutukset samaan palveluun koottuna, yhden kirjautumisen taakse. Valitse sinun tai tiimisi tarpeisiin sopiva palvelukokonaisuus ja lisenssivaihtoehto.

Tilaa koekäyttötunnukset tai kysy lisää!

www.stakatemiaonline.fi
aspa(at)suomentilintarkastajat.fi
p. 09 7552 2010