Bokslutsmodell-for-aktiebolag-2016

Bokslutsmodell för aktiebolag 2016

Kirja

Painettu kirja ilmestynyt 2/2017 | Online-julkaisu päivittynyt 1/2018


Bokslutsmodell för aktiebolag 2016 auttaa ruotsinkielisen tilinpäätösinformaation tuottamisessa ja varmistaa, että tilinpäätös on laadittu voimassa olevien säädösten mukaisesti. Julkaisu on ruotsinkielinen käännös julkaisusta Osakeyhtiön tilinpäätösmalli 2016.

***

Bokslutsmodell för aktiebolag 2016 erbjuder dem som upprättar bokslut en modell som beaktar de krav som lagstiftningen ställer på bokslut samt rekommendationerna gällande god bokföringssed.

Publikationen är en svenskspråkig översättning av publikationen Osakeyhtiön tilinpäätösmalli 2016.

Sisällysluettelo
 • Förord
 • 1 Bestämmelser för bokföring och upprättande av bokslut
 • 1.1 Allmänna principer som berör bokföring och bokslut
  • 1.1.1 Bokföringsskyldighet och bokföringens allmänna principer
  • 1.1.2 Rättvisande bild, väsentlighet och övriga allmänna bokslutsprinciper
 • 1.2 Bestämmelserna som berör bokslutets presentation
  • 1.2.1 Bokslutets innehåll enligt bokföringslagen och -förordningen
  • 1.2.2 Bestämmelserna om bokslutet och verksamhetsberättelsen
   enligt aktiebolagslagen
  • 1.2.3 Bokslut som ska upprättas enligt internationella
   redovisningsstandarder
  • 1.2.4 Bokföringsnämndens allmänna anvisningar, utlåtanden och
   undantagstillstånd
 • 1.3 De senaste ändringarna i bokslutsbestämmelserna
  • 1.3.1 Reform av bokföringslagen 30.12.2015
  • 1.3.2 Samhällsansvarsrapportering för stora bolag omfattas av EU-bestämmelser
  • 1.3.3 Reformen av värdepappersmarknadslagstiftningen
 • 1.4 Koncernbokslut
 • 1.5 Upprättande, registrering och offentliggörande av bokslutet
  • 1.5.1 Upprättande av bokslutet och revision
  • 1.5.2 Bokslutets och verksamhetsberättelsens underskrifter
  • 1.5.3 Förteckning över bokföringsböcker och verifikatslag
  • 1.5.4 Registrering och offentliggörande av bokslut och verksamhetsberättelse
  • 1.5.5 Bokslut för delräkenskapsperiod (mellanbokslut)
 • 1.6 Förvaring av bokföringsmaterial
  • 1.6.1 Tid för arkivering av bokföringsmaterial
  • 1.6.2 Förvaring av bokföringsmaterial utomlands
  • 1.6.3 Förvaring av bokföringsmaterial när verksamheten upphör
  • 1.6.4 Förvaringssätt för bokföringsmaterial
 • 2 Verksamhetsberättelsen
 • 2.1 Inledning
 • 2.2 Bestämmelser gällande verksamhetsberättelsen
  • 2.2.1 Uppgifter som krävs enligt Bokföringslagen
  • 2.2.2 Uppgifter som krävs enligt Aktiebolagslagen
 • 2.3 Verksamhetsberättelsens innehåll
  • 2.3.1 Utvecklingen och resultatet av den bokföringsskyldiges verksamhet
  • 2.3.2 De mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna
  • 2.3.3 Finansiella nyckeltal
  • 2.3.4 Övriga än finansiella nyckeltal om personalen
  • 2.3.5 Övriga än finansiella nyckeltal om miljöeffekter
  • 2.3.6 Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång
  • 2.3.7 Uppskattning av den sannolika framtida utvecklingen
  • 2.3.8 Redogörelse för omfattningen av forsknings- och utvecklingsverksamheten
  • 2.3.9 Utländska filialer
  • 2.3.10 Finansiella instrument som tagits upp till verkligt värde
  • 2.3.12 Bolagets aktier
  • 2.3.13 Kapitallån
  • 2.3.14 Närståendelån och -säkerheter
  • 2.3.15 Strukturella och finansiella arrangemang
  • 2.3.18 Bolagets organisation, ledning och revisorer
 • 3 Resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys
 • 3.1 Allmänt
 • 3.2 Resultaträkning
  • 3.2.1 Resultaträkning för enskilt bolag
  • 3.2.2 Resultaträkning för koncern
 • 3.3 Balansräkning
  • 3.3.1 Balansräkning för enskilt bolag
  • 3.3.2 Balansräkning för koncern
 • 3.4 Finansieringsanalys
  • 3.4.1 Upprättande av finansieringsanalys
  • 3.4.2 Koncernens finansieringsanalys
  • 3.4.3 Direkt finansieringsanalys
  • 3.4.4 Indirekt finansieringsanalys
  • 3.4.5 Noter till finansieringsanalysen
 • 4 Noter
 • 4.1 Riktiga och tillräckliga uppgifter
 • 4.2 Noter gällande upprättande av bokslut
  • 4.2.1 Värderings- och periodiseringsprinciper
   • 4.2.1.1 Värdering av bestående aktiva
   • 4.2.1.2 Värdering av omsättningstillgångar
   • 4.2.1.3 Värdering av finansiella instrument
   • 4.2.1.4 Periodisering av intäkter
   • 4.2.1.5 Utvecklingsutgifter och periodisering av övriga utgifter med lång verkningstid
   • 4.2.1.6 Redovisning av pensioner
   • 4.2.1.7 Redovisning av latenta skatter
  • 4.2.2 Ändring i presentationssättet för resultat- och balansräkning
  • 4.2.3 Rättelser av uppgifterna för föregående räkenskapsperiod
  • 4.2.4 Jämförbarhet med informationen för föregående räkenskapsperiod
  • 4.2.6 Delar av enskilda balansposter som gäller flera balansposter samt balansposter som sammanställts i resultaträkningen och balansräkningen
  • 4.2.7 Poster i främmande valuta
  • 4.2.8 Principer för upprättande av koncernbokslut
  • 4.2.8.1 Omfattningen av koncernbokslutet
  • 4.2.8.2 Presentation av principerna för upprättande av koncernbokslut
 • 4.3 Noter till resultaträkningen
  • 4.3.1 Omsättning
  • 4.3.2 Övriga rörelseintäkter
  • 4.3.3 Material och tjänster
  • 4.3.4 Personalkostnader och det genomsnittliga antalet anställda
  • 4.3.5 Avskrivningar och nedskrivningar
  • 4.3.6 Övriga rörelsekostnader
  • 4.3.7 Revisorns arvoden
  • 4.3.8 Finansiella intäkter och kostnader
  • 4.3.9 Extraordinära poster
  • 4.3.10 Bokslutsdispositioner
  • 4.3.11 Inkomstskatt
  • 4.3.12 Miljökostnader
 • 4.4 Noter till balansräkningen
  • 4.4.1 Bestående aktiva
   • 4.4.1.1 Specifikation av bestående aktiva per balanspost
   • 4.4.1.2 Uppskrivningar
   • 4.4.1.3 Aktiverade utvecklingsutgifter
   • 4.4.1.4 Förvaltningsfastigheter
   • 4.4.1.5 Aktiverade miljöutgifter
   • 4.4.1.6 Utgifter och kapitalrabatter som inte upptagits som kostnader
   • 4.4.1.7 Innehav i andra företag
   • 4.4.1.8 Uppgifter om dotter- och intresseföretag
   • 4.4.1.9 Specificering av Koncerngoodwill och koncernreserv
  • 4.4.2 Omsättningstillgångar
  • 4.4.3 Fordringar
  • 4.4.4 Finansiella värdepapper
  • 4.4.6 Eget kapital
   • 4.4.6.1 Fond för inbetalt fritt eget kapital
   • 4.4.6.2 Utdelningsbart fritt eget kapital
  • 4.4.7 Ackumulerade bokslutsdispositioner
  • 4.4.8 Avsättningar
  • 4.4.9 Latenta skatteskulder och -fordringar
  • 4.4.10 Kapitallån och lån till eget kapital villkor
  • 4.4.11 Långfristigt främmande kapital
  • 4.4.12 Kortfristigt främmande kapital
  • 4.4.14 Presentation av tillgångar som förvärvats med finansieringsleasingavtal
 • 4.5 Noter angående en bokföringsskyldig som hör till en koncern
 • 4.6 Noter gällande säkerheter och ansvarsförbindelser
  • 4.6.1 Ställda säkerheter
   • 4.6.1.1 Skulder för vilka den bokföringsskyldige som säkerhet har ställt egendom och värdet av säkerheterna
   • 4.6.1.2 Övriga för egen räkning ställda säkerheter
   • 4.6.1.3 Säkerheter ställda till förmån för företag inom samma koncern
   • 4.6.1.4 Säkerheter ställda till förmån för andra
  • 4.6.2 Ansvarsförbindelser och övriga ansvar
   • 4.6.2.1 Pensionsansvar
   • 4.6.2.2 Totalbeloppet av leasingansvar
   • 4.6.2.3 Ansvarsförbindelser till förmån för företag inom samma koncern
   • 4.6.2.4 Övriga ansvarsförbindelser
   • 4.6.2.5 Övriga ansvar
 • 4.7 Närståendelån och -ansvar samt transaktioner med närstående
 • 4.8 Tillgångar utanför balansräkningen
 • 4.9 Uppgifter som enligt aktiebolagslagen ska ges i verksamhetsberättelsen eller noterna
 • 4.10 Noter gällande miljöaspekter
 • 5 Ett små- och mikrobolags bokslut
 • 5.1 Allmänna bestämmelser
 • 5.2 Verksamhetsberättelse
 • 5.3 Småföretagets resultaträkning
  • 5.3.1 Presentation av ett småföretags resultaträkning
  • 5.3.2 Förkortad bruttoresultaträkning
 • 5.4 Förkortad balansräkning för ett småbolag
 • 5.5 Kontinuitet i presentationssättet, mera detaljerad presentation och sammanställning av poster
 • 5.6 Småbolags noter
  • 5.6.1 Noter som eventuellt presenteras i småbolag
  • 5.6.2 Obligatoriska noter i småbolag
 • 5.7 Mikroföretagets resultat- och balansräkning samt noter
 • 5.8 Exempelbokslut
 • 5.9 Specifikationer till balansräkningen och noterna
 • 6 Vägledande checklista gällande innehållet i bokslutsposterna för upprättare av bokslut
 • 7 Bokslut och verksamhetsberättelse i noterade bolag
 • 7.1 Inledning
 • 7.2 Bokslutets och verksamhetsberättelsens struktur
 • 7.3 Verksamhetsberättelse
  • 7.3.1 Information som ska ges i verksamhetsberättelsen
   • 7.3.1.1 Orderstock
   • 7.3.1.2 Fördelningen av aktieinnehav
   • 7.3.1.3 Information om aktieägarna
   • 7.3.1.4 Avtal och arrangemang
   • 7.3.1.5 Ledningens ägande
   • 7.3.1.6 Optionsrätter och konvertibla skuldebrev
   • 7.3.1.7 Styrelsens fullmakter att skaffa eller överlåta egna aktier
   • 7.3.1.8 Uppgifter om värdet på och värdering av fastigheter
  • 7.3.2 Relationstal som ska presenteras i verksamhetsberättelsen
   • 7.3.2.1 Grunderna för uträkning och framställande av relationstalen
   • 7.3.2.2 Resultat per aktie
   • 7.3.2.3 Anvisningar för uträkning av övriga relationstal per aktie
   • 7.3.2.4 Övriga centrala relationstal som beskriver den ekonomiska utvecklingen
  • 7.3.3 Uppgifter vilka väsentligt kan inverka på ett offentligt
   köpeanbud gällande bolagets värdepapper
  • 7.3.4 Bolagsstyrningsrapport
  • 7.3.5 Pro forma -information som ska presenteras i verksamhetsberättelsen
 • 7.4 Noter till bokslutet
 • 7.5 Bokslutskommuniké och halvårsrapport
 • 7.6. Offentliggörandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen
 • Bilaga: BFN:s nya allmänna anvisningar, utlåtanden och undantagstillstånd
 • Bilaga: Skattedeklaration för näringsverksamhet
 • Bilaga: Engelskspråkiga modeller
Esipuhe

Bokslutsmodellen för aktiebolag är ett viktigt hjälpmedel för alla som i sitt arbete funderar på hur informationen ska presenteras i bokslutet. Målet med publikationen är att förse dem som upprättar bokslut med en färdig modell i vilken man har tagit i beaktande både de krav på bokslutet som lagstiftningen ställer och övriga rekommendationer gällande god bokföringssed. Samtidigt är målet med publikationen att bidra till utvecklingen av bokslutspraxis.

I denna publikation har förändringar i förordningar och bestämmelser framtill 30.9.2016 beaktats. I en bilaga till publikationen presenteras sammandrag av bokföringsnämndens alla nya utlåtanden och undantagstillstånd. Inga nya allmänna anvisningar har publicerats efter juni 2013.

Denna publikation har uppdaterats med kraven på ekonomisk rapportering enligt den per 30.12.2015 omarbetade bokföringslagen. För den omarbetade bokföringslagens del har ett nytt kapitel 1.3.1 lagts till. Här har de mest centrala effekterna av reformen på den ekonomiska rapporteringen belysts.

CGR Jukka Torkkeli har ansvarat för uppdateringen av den finskspråkiga versionen av boken. Finlands Revisors rf:s bokföringskommitté, som vid uppdateringstidpunkten bestod av Minna Riihimäki (ordf.), Marko Reponen, Sini Fieandt, Antti Niemistö, Ari Hakkola, Tuomas Honkamäki, Tuula Mahlberg, Satu Sullanmaa, Toni Halonen och Terhi Latvala, ansvarar för innehållet i boken. Ann Ollikainen har ansvarat för översättningen av boken till svenska.

Vi vill ytterligare utveckla bokslutsmodellen för aktiebolag. Vi är därför tacksamma för all konstruktiv respons som vi har fått för vidareutveckling av boken. Vi ber er sända in kommentarer på adressen viestinta@suomentilintarkastajat.fi. Samtidigt tackar vi alla de personer som med värdefulla kommentarer har bidragit till innehållet i Bokslutsmodell för aktiebolag.

Helsingfors i oktober 2016
Suomen Tilintarkastajat ry

Hintaan lisätään toimituskulut.
Laskutus toimituksen jälkeen.
Katso toimitusehdot >

290 sivua
ISBN 978-952-218-314-9
YKL 69.2


Myös päivittyvänä online-julkaisuna
Online-julkaisun saat käyttöösi heti. Lisämateriaaleina mm. Excel-mallipohjat.

Tilaa online-julkaisu

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Asiakkuuskoordinaattorit

Helppokäyttöinen taloushallinnon tietopankki tukenasi

Taloushallinnon sähköiset julkaisut ja videokoulutukset samaan palveluun koottuna, yhden kirjautumisen taakse. Valitse sinun tai tiimisi tarpeisiin sopiva palvelukokonaisuus ja lisenssivaihtoehto.

Tilaa koekäyttötunnukset tai kysy lisää!

www.stakatemiaonline.fi
aspa(at)suomentilintarkastajat.fi
p. 09 7552 2010