Kirjanpitolaki normeista käytäntöön 2. painos

Kirjanpitolaki – normeista käytäntöön, 2. uud. painos

Kirja

Painettu kirja ilmestynyt ja online-julkaisu päivittynyt 2/2018

Kirjanpitolaki uudistui vuoden 2016 alussa ja käytännönkokemusta on kertynyt jo lähes vuoden verran. Teoksen uudistetussa, 2. painoksessa pureudutaan  kirjanpitolain mukanaan tuomiin muutoksiin käytännönläheisesti. Artikkelinomaisesti kirjoitetusta kirjasta löytyy vastauksia mm. siihen, miten uudistunut kirjanpitolaki vaikuttaa

 • liiketapahtumien kirjaamiseen ja kirjanpitoaineistoon
 • arvostus- ja jaksotussäännöksiin, kuten hankintamenon määritelmään, rahoitusleasingin sääntelyyn, kehitysmenoihin ja pakollisiin varauksiin sekä rahoitusvälineiden ja sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamiseen
 • pienten ja mikroyritysten velvoitteisiin
 • konsernitilinpäätökseen
 • pääomalainaan.

Kirjassa valotetaan myös sitä, mitä olennaisuudella tarkoitetaan uudistuneessa laissa. Ensimmäisessä luvussa käydään selkeästi läpi uudistuneen lain oleelliset muutokset, jonka jälkeen lukijan on helppo suunnistaa juuri hänelle tarpeellisiin lukuihin.


Virpi Haaramo – Tuomas Honkamäki – Henry Kampman – Katariina Kaskimies – Turo Koila – Liisa Mäkikangas – Antti Niemistö – Jussi Paski Maria Rekola – Jaakko Rönkkö – Heidi Vierros – Erkki Yli-Rantala

Kirjan kirjoittajat ovat pitkän linjan tilinpäätös- ja tilintarkastusasiantuntijoita, joilla on kokemusta eri yhteisömuotojen raportoinnista ja tilintarkastuksesta kuin myös kirjanpitolainsäädännöstä. Kirjoittajien kokemus kumpuaa niin liike-elämän kuin viranomaisvalvonnankin puolelta.

Sisällysluettelo
 • 1 OLEELLISET MUUTOKSET UUDISTETUSSA KIRJANPITOLAISSA
 • 1.1 Kirjanpitovelvollisen kokorajat
 • 1.2 Kirjanpitovelvollisuus
 • 1.3 Kirjanpitoon merkitseminen, tositteet ja tasekirja
 • 1.4 Tulkintalähteet ja yleiset tilinpäätösperiaatteet
 • 1.5 Erityisvelvoite kaivannaisteollisuudessa ja aarniometsien puunkorjuussa
 • 1.6 Mikä ei muuttunut?
 • 2 OLENNAISUUS JA TILINPÄÄTÖSRAPORTOINTI
 • 2.1 Olennaisuuden käsitteen sääntelystä
  • 2.1.1 Kansainvälinen tilinpäätössääntely – IFRS-standardit
  • 2.1.2 Uudistettu tilinpäätösdirektiivi
 • 2.2 Olennaisuus uudistetussa kirjanpitolaissa
  • 2.2.1 Olennaisuus osana oikeaa ja riittävää kuvaa
  • 2.2.2 Vaikutusten arviointia
 • 2.3 Olennaisuuden arviointi käytännössä
  • 2.3.1 Olennaisuus ja tiedon merkityksellisyyden arviointi
  • 2.3.2 Olennaisuus ja virheelliset tai puutteelliset tiedot
  • 2.3.3 Olennaisuus, tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja liitetiedot
 • 3 ARVOSTUS- JA JAKSOTUSSÄÄNNÖKSET
 • 3.1 Rahoitusvälineiden ja sijoituskiinteistöjen arvostaminen käypään arvoon
  • 3.1.1 Kirjanpitolain poikkeuspykälä liittyen rahoitusvälineiden käypään arvoon arvostamiseen
  • 3.1.2 Käyvän arvon muutoksen kirjaaminen joko tuloslaskelmaan tai taseen käyvän arvon rahastoon
  • 3.1.3 Käyvän arvon rahasto taseessa
  • 3.1.4 Rahoitusvälineen määritelmä
  • 3.1.5 Käypään arvoon arvostaminen
  • 3.1.6 Käypään arvoon arvostamisesta esitettävät tilinpäätös- ja toimintakertomustiedot
  • 3.1.7 Rahoitusvälineiden käypään arvoon arvostamisen siirtymäsäännös
  • 3.1.8 Selvitettäviä asioita siirryttäessä rahoitusvälineiden käypään arvoon arvostamiseen
  • 3.1.9 Sijoituskiinteistön merkitseminen käypään arvoon
 • 3.2 Rahoitusleasing
  • 3.2.1 Mistä on kysymys?
  • 3.2.2 Rahoitusleasingkäsittely kirjanpidossa
  • 3.2.3 Myynti ja takaisinvuokraus
  • 3.2.4 Oikea ja riittävä kuva rahoitusleasingkirjanpidossa
  • 3.2.5 Muita vuokrasopimuksiin liittyviä asioita
  • 3.2.6 Siirtymäsäännökset
 • 3.3 Hankintameno ja sen aktivointi
  • 3.3.1 Mitä luetaan hankintamenoon?
  • 3.3.2 Vaihto-omaisuuden hankintamenon arvostaminen ja jaksottaminen
  • 3.3.3 Hankintamenoon liittyvät liitetiedot
 • 3.4 Kehittämismenot ja muut aineettomat hyödykkeet
  • 3.4.1 Mikä on muuttunut?
  • 3.4.2 Kehittämistoiminta ja kehittämismenot
  • 3.4.3 Kehittämismenojen kirjanpitokäsittely
  • 3.4.4 Muiden aineettomien hyödykkeiden kirjanpitokäsittely
 • 3.5 Pakolliset varaukset
  • 3.5.1 Milloin tulee tehdä pakollinen varaus?
  • 3.5.2 Varauksen määrä
  • 3.5.3 Pakollinen varaus verotuksessa
  • 3.5.4 Pakollisiin varauksiin liittyvät liitetiedot
 • 4 LIIKETAPAHTUMIEN KIRJAAMINEN JA KIRJANPITOAINEISTO
 • 4.1 Liiketapahtumat
 • 4.2 Tilit
 • 4.3 Tosite
  • 4.3.1 Numerointi
  • 4.3.2 Sisältö
  • 4.3.3 Muistiotosite
 • 4.4 Kirjaaminen
 • 4.5 Pää- ja osakirjanpidot
 • 4.6 Kirjaamisperusteet tilikauden aikana
 • 4.7 Kirjanpidon järjestäminen
  • 4.7.1 Audit trail
  • 4.7.2 Kirjanpitoaineiston muuttaminen
  • 4.7.3 Kirjanpitoaineiston säilyttäminen
 • 4.8 Kirjausaika
 • 5 PIENYRITYKSET JA MIKROYRITYKSET
 • 5.1 Pienet ensin -periaate
  • 5.1.1 Suojasatamasäännös
  • 5.1.2 Ammatin- ja liikkeenharjoittajat
  • 5.1.3 Pienet ensin -periaatteen käytännön vaikutukset
 • 5.2 Pien- ja mikroyrityksen määritelmä
  • 5.2.1 Pien- ja mikroyrityksen kokorajat
  • 5.2.2 Uudistuksen merkitys suomalaiselle tilinpäätösraportoinnille
 • 5.3 Lähipiirisäännökset pien- ja mikroyrityksen näkökulmasta
  • 5.3.1 Liitetietoina esitettävät asiat
  • 5.3.2 Mitä riittävän tilinpäätösinformaation laadinta edellyttää yrityksiltä?
  • 5.3.3 Lähipiirilainat ja niistä annettavat tiedot
 • 5.4 Pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksen sisältö
  • 5.4.1 Tuloslaskelma- ja tasekaavat
  • 5.4.2 Pien- ja mikroyritykseltä vaadittavat liitetiedot
  • 5.4.3 Tilinpäätöksen tulee olla selkeä ja yhtenäinen kokonaisuus
 • 6 ”KESKIKOKOYRITYS” JA SUURYRITYS
 • 6.1 Uusia kokoluokkia kirjanpitolakiin
 • 6.2 Oma kirjanpitoasetus keskikokoisille yrityksille ja suuryrityksille sekä keskikokoisille ja suurkonserneille
 • 6.3 Kirjanpitoasetuksen muutokset
 • 6.4 Rahoituslaskelma ja liitetiedot
 • 7 KONSERNITILINPÄÄTÖS
 • 7.1 Konsernien luokittelua
 • 7.2 Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus
 • 7.3 Konsernin rahoituslasklema ja muut tekniset seikat
 • 7.4 Yhdistelymenetelmä poistuu
 • 7.5 Laskennallisten verojen kirjaaminen
 • 7.6 Osakkuusyhtiön määritelmä muuttuu
 • 7.7 Konsernitilinpäätöksen liitetietoihin muutoksia
 • 8 PÄÄOMALAINA
 • 8.1 Pääomalaina osakeyhtiölaissa
 • 8.2 Pääomalainan kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittely
 • 8.3 IAS 32 ja pääomalaina
  • 8.3.1 Oman pääoman ehtoiset instrumentit
  • 8.3.2 Rahoitusvelat, jotka ovat lunastusvelvoitteisia instrumentteja ja jotka rinnastetaan omaan pääomaan
  • 8.3.3 Yhdistelmäinstrumentit
  • 8.3.4 Rahoitusvelan maksu osuudella nettovarallisuudesta purkautumistilanteessa
  • 8.3.5 Pääoman tuoton käsittely
 • 8.4 Pääomalainan määritelmän ja IAS 32:n edellytysten vertailu
 • 8.5 Pääomalaina ja verotus
 • ASIAHAKEMISTO
Esipuhe

Kirjanpitolaki – normeista käytäntöön kuuluu jokaisen kirjanpitäjän työvälineisiin. Teoksen avulla pyritään helpottamaan kirjanpidon ammattilaisten päivittäistä työtaakkaa sekä ylläpitämään ja kehittämään hyvää tilinpäätöskäytäntöä. Teos on kokoelma artikkelimaisia kirjoituksia, joissa tilintarkastusalan asiantuntijat pyrkivät mahdollisimman käytännönläheisesti valottamaan kirjanpitolain keskeisiä vaikutuksia tilinpäätöksen eri osa-alueisiin.

Kirjanpitolain muutokset astuivat voimaan 1.1.2016, mutta jo 7.8.2013 perustettiin työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolainsäädännön muutokset -työryhmä. Suomen Tilintarkastajat ry sekä sen alaisuudessa toimiva kirjanpitotoimikunta osallistuivat aktiivisesti kirjanpitolain uudistamisprosessiin. Lakiuudistus synnytti tarpeen teokselle, joka antaa tilinpäätöksen laatijalle selkeitä toimintamalleja käytännön tasolla. Tavoitteeksi muodostui julkaisu, joka antaa vinkkejä tasekirjan laatimista pidemmälle, varsinaisiin tilinpäätösratkaisuihin saakka. Julkaisun ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 2016.

Teoksen toisessa, uudistetussa painoksessa julkaisun perimmäinen tavoite on pysynyt samana, mutta sisällöllisesti on haluttu painottaa kirjanpitolain keskeisiä seikkoja ei niinkään uudistuneen lain mukanaan tuomia muutoksia. Kirjassa muun muassa avataan pienet ensin -periaatteen keskeistä sisältöä ja kerrotaan toimintakertomuksen muuttuneesta asemasta.

Kiitämme Suomen Tilintarkastajat ry:n ja ST-Akatemia Oy:n henkilökuntaa arvokkaasta panoksesta tämän teoksen syntymiseen. Lisäksi tekijäkunta haluaa kiittää saamastaan tuesta kaikkia niitä, jotka ovat muutoin edesauttaneet tämän teoksen syntyä.  

Tammikuussa 2018

Tekijät

Hintaan lisätään toimituskulut.
Laskutus toimituksen jälkeen.
Katso toimitusehdot >

2. uudistettu painos
Noin 130 sivua
ISBN 978-952-218-337-8
YKL 33.362

Tilaa online-julkaisu

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Asiakkuuskoordinaattorit

Helppokäyttöinen taloushallinnon tietopankki tukenasi

Taloushallinnon sähköiset julkaisut ja videokoulutukset samaan palveluun koottuna, yhden kirjautumisen taakse. Valitse sinun tai tiimisi tarpeisiin sopiva palvelukokonaisuus ja lisenssivaihtoehto.

Tilaa koekäyttötunnukset tai kysy lisää!

www.stakatemiaonline.fi
aspa(at)suomentilintarkastajat.fi
p. 09 7552 2010