Tulossa Osakeyhtiön tilinpäätösmalli 2020

Osakeyhtiön tilinpäätösmalli 2020

Kirja

Kirja ilmestyy 11/2020. Online-julkaisu päivittyy 11/2020.

Kirsi Rasinaho

Osakeyhtiön tilinpäätösmalli on laajasti käytetty mallikirja, joka on ollut tilinpäättäjien tärkein työkalu yli 30 vuoden ajan.

Kirjan päivityksessä huomoidaan muun muassa viimeaikaiset muutokset lainsäädännössä ja muissa määräyksissä, kirjanpitolautakunnan viimeisimmät yleisohjeet, lausunnot ja poikkeusluvat 9/2020 asti.

Kirja sisältää myös päivitetyt ja ajantasaiset esimerkit sekä käteviä koosteita sekä muistilistoja sekä pien- ja mikroyrityksen esimerkkitilinpäätöksen. Muut esimerkkitilinpäätökset löytyvät kirjan online-versiosta.

Osakeyhtiön tilinpäätösmalli ohjeistaa laatimaan tilinpäätöksen voimassa olevien säädösten mukaisesti – runsaiden esimerkkien kera. Päivitetyn mallikirjan kanssa onnistut!

Jos haluat tilata kirjan edellisen painoksen, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo

 • Esipuhe
 • 1 Kirjanpitoa ja tilinpäätöstä ohjaavat säännökset
 • 1.1 Kirjanpitovelvollisuus
 • 1.2 Velvollisuus laatia tilinpäätös ja konsernitilinpäätös
  • 1.2.1 Velvollisuus laatia tilinpäätös
  • 1.2.2 Velvollisuus laatia konsernitilinpäätös
 • 1.3 Tilinpäätöstä koskevat säännökset
  • 1.3.1 Tilinpäätöksen sisältö kirjanpitolain ja -asetuksen sekä PMA-asetuksen mukaan
  • 1.3.2 Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat osakeyhtiölain säännökset
  • 1.3.3 IFRS-standardien mukaan laadittavat tilinpäätökset
  • 1.3.4 Kirjanpitolautakunnan yleisohjeet, lausunnot ja poikkeusluvat
  • 1.3.5 Listayhtiöitä ja suuryrityksiä koskevat erityissäännökset
 • 1.4 Tilinpäätöstä koskevat yleiset periaatteet
  • 1.4.1 Oikea ja riittävä kuva sekä olennaisuus
  • 1.4.2 Muut yleiset tilinpäätösperiaatteet
 • 1.5 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen loppuun saattaminen allekirjoittamisesta rekisteröintiin
  • 1.5.1 Allekirjoittaminen
  • 1.5.2 Tilintarkastus
  • 1.5.3 Vahvistaminen
  • 1.5.4 Rekisteröinti ja julkistaminen
  • 1.5.5 Listayhtiöiden ja suuryritysten tilinpäätösinformaation julkistaminen
  • 1.5.6 Tilinpäätös osatilikaudelta
 • 1.6 Kirjanpitoaineiston ja tilinpäätöksen säilyttäminen
  • 1.6.1 Säilyttämisaika
  • 1.6.2 Säilyttämistavat
 • 2 Tuloslaskelma ja tase
 • 2.1 Johdanto
 • 2.2 Tuloslaskelma
  • 2.2.1 Esimerkki kululajikohtaisesta tuloslaskelmasta
  • 2.2.2 Esimerkki toimintokohtaisesta tuloslaskelmasta
  • 2.2.3 Yksittäisiä huomioita tuloslaskelmaeristä
 • 2.3 Tase
  • 2.3.1 Esimerkki taseesta
  • 2.3.2 Pääomalaina ja oman pääoman ehtoinen pääomalaina
  • 2.3.3 Yksittäisiä huomioita tase-eristä
 • 3 Rahoituslaskelma
 • 3.1 Johdanto
 • 3.2 Rahoituslaskelman laatiminen
 • 3.3 Rahoituslaskelman sisältö
 • 3.4 Rahoituslaskelman esittäminen
 • 4 Liitetiedot
 • 4.1 Johdanto
 • 4.2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot
  • 4.2.1 Perustelu esittämistavan muutokselle sekä muutoksen vaikutukset
  • 4.2.2. Oikaisut edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin
  • 4.2.3 Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus
  • 4.2.4 Aiempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden oikaisut
  • 4.2.5 Yhdistellyt erät ja useaa tase-erää koskevat tiedot
 • 4.3 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
  • 4.3.1 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet
   • 4.3.1.1 Pysyvien vastaavien arvostaminen
   • 4.3.1.2 Vaihto-omaisuuden arvostaminen
   • 4.3.1.3 Rahoitusvälineiden arvostaminen
   • 4.3.1.4 Sijoituskiinteistöjen arvostaminen
  • 4.3.2 Toiminnan jatkuvuuden periaate
 • 4.4 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
  • 4.4.1 Liikevaihto
  • 4.4.2 Poikkeukselliset tuotto- ja kuluerät
  • 4.4.3 Materiaalit ja palvelut
  • 4.4.4 Poistot ja arvonalentumiset
  • 4.4.5 Rahoitustuotot ja -kulut
  • 4.4.6 Tilinpäätössiirrot
 • 4.5 Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä
 • 4.6 Liitetiedot tilintarkastajan palkkioista
 • 4.7 Tuloveroja koskevat liitetiedot
 • 4.8 Taseen vastaavia ja vastattavia koskevat liitetiedot
  • 4.8.1 Pysyvät vastaavat
   • 4.8.1.1 Pysyvien vastaavien tase-eräkohtaiset erittelyt
   • 4.8.1.2 Arvonkorotukset
   • 4.8.1.3 Aktivoidut kehittämismenot
   • 4.8.1.4 Kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset
   • 4.8.1.5 Rahoitusleasingsopimuksella hankitun omaisuuden merkitseminen
   • 4.8.1.6 Omistukset muissa yrityksissä
  • 4.8.2 Vaihto-omaisuus
  • 4.8.3 Saamiset
  • 4.8.4 Oma pääoma
   • 4.8.4.1 Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman muutoksista
   • 4.8.4.2 Jakokelpoinen vapaa oma pääoma
   • 4.8.4.3 Muita oman pääoman liitetietoja
  • 4.8.5 Tilinpäätössiirtojen kertymä
  • 4.8.6 Pakolliset varaukset
  • 4.8.7 Pitkäaikainen vieras pääoma
  • 4.8.8 Lyhytaikainen vieras pääoma
  • 4.8.9 Rahoitusvälineet
 • 4.9 Vakuudet, vastuusitoumukset ja taseen ulkopuoliset järjestelyt
  • 4.9.1 Annetut vakuudet
   • 4.9.1.1 Velat, joiden vakuudeksi on annettu omaisuutta, ja vakuuksien arvo
   • 4.9.1.2 Muut omasta puolesta annetut vakuudet
   • 4.9.1.3 Vakuudet samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta
   • 4.9.1.4 Muiden puolesta annetut vakuudet
  • 4.9.2 Vastuusitoumukset ja muut vastuut
   • 4.9.2.1 Eläkevastuut
   • 4.9.2.2 Leasingvastuiden yhteismäärä
   • 4.9.2.3 Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta
   • 4.9.2.4 Muut vastuusitoumukset
   • 4.9.2.5 Muut vastuut
 • 4.10 Lähipiiriliiketoimet
 • 4.11 Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot
 • 4.12 Taseen ulkopuoliset varat
 • 4.13 Osakeyhtiölain edellyttämät toimintakertomuksessa tai liitetiedoissa esitettävät tiedot
 • 4.14 Ympäristöasioita koskevat liitetiedot
 • 4.15 Rahoituslaskelmaa koskevat liitetiedot
 • 5 Pien- ja mikroyrityksen tilinpäätös
 • 5.1 Johdanto
 • 5.2 Esittämistapa
 • 5.3 Pienyrityksen tuloslaskelma
  • 5.3.1 Pienyrityksen tuloslaskelman esittäminen
  • 5.3.2 Lyhennetty bruttotuloslaskelma
 • 5.4 Pienyrityksen tase
  • 5.4.1 Pienyrityksen taseen esittäminen
  • 5.4.2 Vähimmäisvaatimukset täyttävä pienyrityksen tase
 • 5.5 Pienyrityksen liitetiedot
  • 5.5.1 Pienyrityksestä PMA 1 luvun mukaan esitettävät liitetiedot
  • 5.5.2 Pienyrityksestä PMA 3 luvun mukaan esitettävät liitetiedot
 • 5.6 Mikroyrityksen tuloslaskelma ja tase sekä liitetiedot
  • 5.6.1 Mikroyrityksen tuloslaskelma
  • 5.6.2 Mikroyrityksen tase
  • 5.6.3 Mikroyrityksen liitetiedot
 • 5.7 Pien- ja mikroyrityksen toimintakertomus
 • 6 Konsernitilinpäätös
 • 6.1 Johdanto
 • 6.2 Konsernin kululajikohtainen tuloslaskelma
 • 6.3 Konsernin tase
 • 6.4 Konsernin rahoituslaskelma
 • 6.5 Konsernin liitetiedot
  • 6.5.1 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet
  • 6.5.2 Tytär- ja osakkuusyrityksistä annettavat tiedot
  • 6.5.3 Muut konsernia koskevat liitetiedot
   • 6.5.3.1 Konserniliikearvon ja -reservin erittely
   • 6.5.3.2 Laskennallisten verojen erittely
   • 6.5.3.3.Kertyneestä poistoerosta ja vapaaehtoisista varauksista omaan pääomaan merkitty osuus
   • 6.5.3.4.KILAn ohjeistusta konsernitilinpäätöksen liitetiedoista
 • 7 Listayhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus
 • 7.1 Johdanto
  • 7.1.1 Markkinoiden väärinkäyttöasetus
  • 7.1.2 Arvopaperimarkkinalain (AML) vaatimukset
  • 7.1.3 ESMAn ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista
 • 7.2 Listayhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen
 • 7.3 Listayhtiön toimintakertomus
  • 7.3.1 Toimintakertomuksessa esitettävät tiedot
   • 7.3.1.1 Tilauskanta
   • 7.3.1.2 Osakkeiden omistuksen jakautuminen
   • 7.3.1.3 Tiedot osakkeenomistajista
   • 7.3.1.4 Sopimukset ja järjestelyt
   • 7.3.1.5 Johdon omistus
   • 7.3.1.6 Optio-oikeudet ja vaihtovelkakirjat
   • 7.3.1.7 Hallituksen valtuudet omien osakkeiden hankkimiseen tai luovuttamiseen
   • 7.3.1.8 Tiedot kiinteistöjen arvoista ja arvostuksista
  • 7.3.2 Toimintakertomuksessa esitettävät tunnusluvut
   • 7.3.2.1 Tunnuslukujen laskenta- ja esittämisperusteista
   • 7.3.2.2 Osakekohtainen tulos
   • 7.3.2.3 Muiden osakekohtaisten tunnuslukujen laskentaohjeita
   • 7.3.2.4 Keskeiset muut taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut
  • 7.3.3 Seikat, jotka ovat omiaan vaikuttamaan olennaisesti julkiseen ostotarjoukseen yhtiön arvopapereista
  • 7.3.4 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
  • 7.3.5 Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista
 • 7.4 Toimintakertomuksessa esitettävä pro forma -informaatio
 • 7.5 Listayhtiön tilinpäätöksen liitetiedot
 • 7.6 Tilinpäätöstiedote ja puolivuotiskatsaus
 • 7.7 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistaminen
 • 8 Tase-erittelyt, liitetietotositteet ja luettelo kirjanpidoista ja aineistoista
 • 8.1 Tase-erittelyt
 • 8.2 Liitetietotositteet
 • 8.3 Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista
 • 9 Toimintakertomus
 • 9.1 Johdanto
 • 9.2 Toimintakertomusta koskevat säännökset
 • 9.3 Toimintakertomuksessa esitettävät tiedot
  • 9.3.1 Toiminnan kehittyminen ja tuloksellisuus sekä taloudellinen tilanne
  • 9.3.2 Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät
  • 9.3.3 Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen
  • 9.3.4 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
  • 9.3.5 Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta
  • 9.3.6 Ulkomaiset sivuliikkeet
  • 9.3.7 Käypään arvoon arvostetut rahoitusvälineet
  • 9.3.8 Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä esitys mahdollisesta muun vapaan oman pääoman jakamisesta
  • 9.3.9 Yhtiön osakkeet
  • 9.3.10 Pääomalainat
  • 9.3.11 Lähipiirilainat ja -vastuut
  • 9.3.12 Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt
  • 9.3.13 Omat osakkeet
  • 9.3.14 Selvitys oman pääoman riittävyydestä
  • 9.3.15 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat
  • 9.3.16 Taloudelliset tunnusluvut
  • 9.3.17 Muut kuin taloudelliset tunnusluvut henkilöstöstä
  • 9.3.18 Muut kuin taloudelliset tunnusluvut ympäristövaikutuksista
 • Liite: Esimerkki pien- ja mikroyhtiön tilinpäätökseksi
 • Liite: KILAn uudet yleisohjeet, lausunnot ja poikkeusluvat
 • Liite: Englanninkieliset mallit tuloslaskelmasta, taseesta ja rahoituslaskelmasta

Hinta 89,00 € + alv 10 %

Hintaan lisätään toimituskulut.
Laskutus toimituksen jälkeen.
Katso toimitusehdot >

Noin 300 sivua
ISBN 978-952-218-365-1
YKL 69.2


Myös sähköisenä versiona
Päivittyvän online-julkaisun saat käyttöösi heti. Lisämateriaaleina mm. Excel-mallipohjia.

Tilaa online-julkaisu

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Asiakkuuskoordinaattorit

Helppokäyttöinen taloushallinnon tietopankki tukenasi

Taloushallinnon sähköiset julkaisut ja videokoulutukset samaan palveluun koottuna, yhden kirjautumisen taakse. Valitse sinun tai tiimisi tarpeisiin sopiva palvelukokonaisuus ja lisenssivaihtoehto.

Tilaa koekäyttötunnukset tai kysy lisää!

www.stakatemiaonline.fi
aspa(at)suomentilintarkastajat.fi
p. 09 7552 2010