Päivitetty Taloushallinnon-säädökset-2019

Taloushallinnon säädökset 2019

Kirja

Teos ilmestynyt 4/2019

Saatavana painettuna kirjana sekä päivittyvänä online-julkaisuna.


Taloushallinnon säädökset sisältää taloushallinnon ammattilaisen työssään tarvitseman keskeisen lainsäädännön.

Kirjasta löytyvät yhteisöjen toimintaan, kirjanpitoon, tilintarkastukseen, arvopapereihin sekä verotukseen liittyvät tärkeimmät lait, asetukset ja viranomaisohjeet. Jokaisen luvun johdannossa on tarkemmin avattu luvun aihepiiriä koskevia, vuoden 2018 aikana tulleita ja lähiaikoina odotettavissa olevia muutoksia.

Vuoden 2019 painoksessa on säädösmuutoksia seurattu 31.1.2019 saakka.

Sisällysluettelo

(Sulkeisiin merkitty viimeisin kirjassa huomioitu muutossäädös)

Esipuhe

1 Yhteisöjen toiminta

 • Johdanto
 • Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27.9.1919/122 (314/2018)
 • Osakeyhtiölaki 21.7.2006/624 (1231/2018)
 • Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta 21.7.2006/625 (1601/2009)
 • Asunto-osakeyhtiölaki 22.12.2009/1599 (1330/2018)
 • Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta 22.12.2009/1600 (548/2010)
 • Osuuskuntalaki 14.6.2013/421 (357/2017)
 • Laki osuuskuntalain voimaanpanosta 14.6.2013/422
 • Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 29.4.1988/389 (626/2016)
 • Yhdistyslaki 26.5.1989/503 (462/2017)
 • Säätiölaki 24.4.2015/487 (627/2016)
 • Laki säätiölain voimaanpanosta 24.4.2015/488
 • Eläkesäätiölaki 29.12.1995/1774 (1295/2018)
 • Eläkesäätiöasetus 29.12.1995/1778 (264/1999)
 • Toiminimilaki 2.2.1979/128 (720/2016)
 • Prokuralaki 2.2.1979/130 (433/2013)
 • Kaupparekisterilaki 2.2.1979/129 (1333/2018)
 • Kaupparekisteriasetus 23.2.1979/208 (439/2017)
 • Yhdistysrekisteriasetus 26.5.1989/506 (616/2015)
 • Laki eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä 22.12.1994/1299 (1154/2015)
 • Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 28.6.2017/444 (413/2018)
 • Kilpailulaki 12.8.2011/948 (251/2018)

2 Kirjanpito ja tilinpäätös

 • Johdanto
 • Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336 (663/2018)
 • Kirjanpitoasetus 30.12.1997/1339 (1752/2015)
 • Valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista 30.12.2015/1753
 • Asetus kirjanpitolautakunnasta 19.10.1973/784 (1314/2004)
 • Kirjanpito- ja tilintarkastusrikos, Rikoslaki 19.12.1889/39, 30:9–10 a (1211/2015)
 • Valtioneuvoston asetus yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta 1012/2011 (1251/2015)
 • Valtioneuvoston asetus yrityskaupan osapuolen liikevaihdon laskemisesta 1011/2011
 • Laki kaivannaisteollisuutta ja puunkorjuuta aarniometsissä harjoittavien yritysten viranomaisille suorittamien maksujen julkistamisesta 30.12.2015/1621
 • Kirjanpitolautakunnan yleisohjeet
  • Ulkomaanrahan määräisten saamisten sekä velkojen ja muiden sitoumusten muuttamisesta euromääräiseksi 13.12.2005
  • Kiinteiden menojen lukemisesta hyödykkeen hankintamenoon 31.1.2006
  • Laskennallisista veroveloista ja -saamisista 12.9.2006
  • Toimintakertomuksen laatimisesta 12.9.2006
  • Ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä 24.10.2006
  • Tuloslaskelman ja taseen esittämisestä 21.11.2006
  • Rahoituslaskelman laatimisesta 30.1.2007
  • Suunnitelman mukaisista poistoista 16.10.2007
  • Tulon kirjaamisesta tuotoksi valmistusasteen perusteella 30.9.2008
  • Kirjanpidon menetelmistä ja aineistoista 1.2.2011
  • Henkilöstörahaston tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä arvonmäärityksestä 11.06.2013
  • Asunto-osakeyhtiöiden ja muiden keskinäisten kiinteistöyhtiöiden kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 1.2.2017
  • Konsernitilinpäätöksen laatiminen 28.3.2017
  • Perustajaurakoinnin käsittely tilinpäätöksessä 5.6.2017
  • Arvonlisäveron kirjaamisesta 31.10.2017
 • Kirjanpitolautakunnan uudet lausuntoja
  • Pysyvien vastaavien sisäisten katteiden eliminoinnista konsernitilinpäätöksessä, kun tytäryrityksestä tulee osakkuusyritys 17.01.2017
  • Mikrokokoisen asunto-osakeyhtiön mahdollisuudesta valita mikroyrityksen taikka pienyrityksen tilinpäätössäännöstö 28.02.2017
  • Ajanvarausjärjestelmän merkintöjen suhteesta kirjanpitoaineistoon 28.02.2017
  • Poikkeuslupa tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi 11.4.2017/1968
  • Sidotun rahaston esittämisestä säätiön tilinpäätöksessä 9.5.2017/1969
  • Asunto-osakeyhtiön toimintakertomuksessa annettavista todennäköistä tulevaa kehitystä koskevista tiedoista 23.5.2017/1970
  • Liiketoiminnan tuottojen ja kulujen esittämisestä sekä avustusten siirtämisen merkitsemisestä säätiöiden ja yhdistysten tilinpäätöksiin 20.6.2017/1971
  • KPL 3a luvun soveltamisesta PIE-yhteisön ei-taloudellisessa raportoinnissa 7.9.2017/1972
  • Asunto-osakeyhtiön korjaushankkeisiin liittyvien isännöintipalkkioiden erittelemisestä 7.9.2017/1973
  • Poikkeuslupa konserniyhtiöiden samatilikautisuuden vaatimuksesta 19.9.2017/1974
  • Lausunto Finanssivalvonnan rahoitussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määräyksistä ja ohjeista 28.11.2017/1975
  • Oma-aloitteisesti tilitettävien verojen kirjanpitokäsittelystä 12.12.2017/1976
  • Perustajaurakoinnin vaihto-omaisuuden kirjanpitokäsittelystä 12.12.2017/1977
  • Osakkuusyrityksen tilinpäätöstietojen yhdistelemisestä 16.1.2018/1978
  • Omaan pääomaan merkitylle pääomalainalle suoritettavan tuoton käsittelystä 14.2.2018/1979
  • Liikevaihto-kriteerin soveltamisesta asunto-osakeyhtiössä 31.1.2018/1980
  • Poistoajan pituuden määrittelystä määräaikaiseen vuokrasopimukseen nähden 28.3.2018/1981
  • Pienyrityksen ja pienkonsernin raja-arvojen arvioimisesta 11.4.2018/1982
  • Poikkeuslupa tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi 9.5.2018/1983
  • Fuusiovoiton merkitsemisestä tuloslaskelmaan 9.5.2018/1984
  • Valmistusasteen mukaisen tuloutusmenettelyn käyttämisestä perustajaurakoinnissa.23.5.2018/1985
  • Määräaikaisen vuokrasopimuksen alkukauden vapaavuosien kirjanpitokäsittelystä 23.5.2018/1986
  • Osakkeiden ostosopimuksen suhteesta konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuuteen 27.6.2018/1987
  • Lausunto KPL 5:5b §:n soveltamisesta 27.6.2018/1988
  • Poikkeuslupa konserniyhtiöiden samatilikautisuuden vaatimuksesta 28.11.2018/1989
  • Ravintolatoiminnan alihankintapalvelujen kirjanpitokäsittelystä 28.11.2018/1990

3 Tilintarkastus

 • Johdanto
 • Tilintarkastuslaki 18.9.2015/1141 (1131/2018)
 • Valtioneuvoston asetus tilintarkastuksesta 26.11.2015/1377 (653/2016)
 • Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta 18.9.2015/1142
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 537/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista ja komission päätöksen 2005/909/EY kumoamisesta

4 Arvopaperit

 • Johdanto
 • Arvopaperimarkkinalaki 14.12.2012/746 (1228/2018)
 • Laki Finanssivalvonnasta 19.12.2008/878 (1229/2018)
 • Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta 20.12.2012/1020 (1441/2016)
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 596/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta

5 Verotus

 • Johdanto
 • Tuloverolaki 30.12.1992/1535 (1239/2018)
 • Laki elinkeinotulon verottamisesta 24.6.1968/360 (1237/2018)
 • Laki konserniavustuksesta verotuksessa 21.11.1986/825 (1540/1992)
 • Arvonlisäverolaki 30.12.1993/1501 (136/2019)
 • Valtioneuvoston asetus arvonlisäverosta 21.12.2016/1356
 • Laki varojen arvostamisesta verotuksessa 22.12.2005/1142 (812/2013)
 • Vuoden 2019 tuloveroasteikkolaki 14.12.2018/1115
 • Varainsiirtoverolaki 29.11.1996/931 (1343/2018)
 • Ennakkoperintälaki 20.12.1996/1118 (899/2018)
 • Ennakkoperintäasetus 20.12.1996/1124 (914/2018)
 • Laki työnantajan sairausvakuutusmaksusta 9.9.2016/771 (57/2018)
 • Laki verotusmenettelystä 18.12.1995/1558 (1344/2018)
 • Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä 9.9.2016/768 (898/2018)
 • Laki asuintalovarauksesta verotuksessa 28.11.1986/846 (1096/2004)
Esipuhe

Suomen Tilintarkastajat ry:n julkaisema Taloushallinnon säädökset sisältää taloushallinnon ammattilaisen työssään tarvitseman keskeisen lainsäädännön. Online-julkaisua päivitetään kaksi kertaa vuodessa. Tässä versiossa on säädösmuutoksia seurattu 31.1.2019 saakka.

Julkaisun ns. perusosuus sisältää yhteisöjen toimintaan, kirjanpitoon, tilintarkastukseen, arvopaperilainsäädäntöön sekä verotukseen liittyvät tärkeimmät lait, asetukset ja viranomaisohjeet.

Lisämariaalit-osuus sisältää lisäksi tärkeimmät säädökset ruotsin kielellä, ajantasaista rahoitus-, luotto- ja vakuutuslaitoksia koskevaa erityislainsäädäntöä ja viranomaisohjeita sekä listayhtiötä koskevaa ohjeistusta.

Haluamme kehittää Taloushallinnon säädökset -julkaisua vastaamaan mahdollisimman hyvin käyttäjäkunnan tarpeita. Otamme mielellämme vastaan käyttäjien kokemuksia, kehittämisehdotuksia ja kommentteja. Kommentteja voi lähettää esimerkiksi osoitteeseen aspa@suomentilintarkastajat.fi. Samalla kiitämme niitä lukuisia henkilöitä, jotka ovat olleet mukana Taloushallinnon säädösten päivittämisessä.

Helsingissä huhtikuussa 2019
Suomen Tilintarkastajat ry

Hintaan lisätään toimituskulut.
Laskutus toimituksen jälkeen.
Katso toimitusehdot >

Ilmestynyt 4/2019
1 092 sivua
ISBN 978-952-218-351-4
YKL 69.2

Tilaa online-julkaisu

Valittavissa myös Omavalinta-hyllyihin
Tutustu ja tilaa >

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Asiakkuuskoordinaattorit

Helppokäyttöinen taloushallinnon tietopankki tukenasi

Taloushallinnon sähköiset julkaisut ja videokoulutukset samaan palveluun koottuna, yhden kirjautumisen taakse. Valitse sinun tai tiimisi tarpeisiin sopiva palvelukokonaisuus ja lisenssivaihtoehto.

Tilaa koekäyttötunnukset tai kysy lisää!

www.stakatemiaonline.fi
aspa(at)suomentilintarkastajat.fi
p. 09 7552 2010