Tulossa Yhdistyksen ja säätiön tilinpäätösmalli 14. painos

Yhdistyksen ja säätiön tilinpäätösmalli, 14. uud. painos

Kirja

Kirja ilmestyy 11/2020. Online-julkaisu päivittyy 11/2020.

Miikka Vinnikainen – Samuli Perälä

Yhdistyksen ja säätiön tilinpäätösmalli on viime vuotisen uudistuksen myötä entistä käyttäjäystävällisempi ja havainnollisempi. Kirjan rakenne on selkeä ja sisältö on tarkistettu ja eri asiakokonaisuudet on koottu selkeiksi kokonaisuuksiksi tilinpäätöstä noudatten. Myös keskeiset seikat ja avainasiat on nostettu entistä paremmin esille.

Kirjassa havainnollistetaan tilinpäätöksen laadintaa ohjaavia säännöksiä runsain, käytännönläheisin esimerkein. Tilinpäättäjän korvaamattomasta oppaasta löytyy myös eri tuloslaskelma- ja tase-erien sisältöihin liittyviä selvityksiä.

Yhdistyksen ja säätiön tilinpäätösmallissa käydään läpi myös yhdistyksen ja säätiön kirjanpidon erityispiirteitä kuten lahjoitusten, rahastojen ja avustusten kirjausta sekä toimintakertomusta, rahoituslaskelmaa ja konsernitilinpäätöstä. Tilinpäättäjän työtä sujuvoittavat esimerkit yhdistyksen tasekirjaksi ja tase-erittelyiksi. Tilinpäätöksen laatimista helpottavat niin ikään ohjeistus liiketoiminnan esittämisestä tuloslaskelmassa sekä rahoituslaskelman ja konsernitilinpäätöksen laadintaan liittyvä ohjeistus.

Tulevassa päivityksessä huomiodaan mm. lakimuutokset ja kirjanpitolautakunnan lausunnot ja muut yleisohjeet 9/2020 asti.

Jos haluat tilata kirjan edellisen painoksen, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Sisällysluettelo
 • Esipuhe 
 • 1 Aatteellinen ja yleishyödyllinen yhteisö ja säätiö 
 • 1.1 Aatteellinen yhteisö ja säätiö 
 • 1.2 Yhdistyslain edellytys yhdistyksen toiminnan aatteellisuudesta 
 • 1.3 Säätiölain edellytys säätiön toiminnan hyödyllisyydestä 
 • 1.4 Liiketoiminta yhdistyksissä ja säätiöissä 
 • 1.5 Yleishyödyllinen yhteisö 
 • 2 Kirjanpitoa ja tilinpäätöstä ohjaavat säännökset
 • 2.1 Kirjanpitovelvollisuus 
 • 2.2 Kirjanpidon yleisiä periaatteita 
  • 2.2.1 Hyvä kirjanpitotapa
  • 2.2.2 Liiketapahtumat
  • 2.2.3 Kirjanpitotilit, tililuettelo ja kirjanpidot
  • 2.2.4 Kirjaamisperusteet
  • 2.2.5 Kirjausjärjestys ja -ajankohta
  • 2.2.6 Osakirjanpitojen täsmäytys pääkirjanpitoon
  • 2.2.7 Kirjausketju
  • 2.2.8 Kirjanpitoaineisto
 • 2.3 Tositteet
  • 2.3.1 Perusvaatimukset
  • 2.3.2 Meno- ja tulotosite
  • 2.3.3 Maksutosite
  • 2.3.4 Kirjaukset ilman ulkopuoliselta saatua tositetta
  • 2.3.5 Tosite oikaisu- ja siirtokirjauksista
  • 2.3.6 Liitetietotosite
  • 2.3.7 Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista
 • 2.4 Velvollisuus laatia tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 
  • 2.4.1 Velvollisuus laatia tilinpäätös 
  • 2.4.2 Velvollisuus laatia konsernitilinpäätös 
 • 2.5 Tilinpäätöstä koskevat säännökset
  • 2.5.1 Tilinpäätöksen sisältö kirjanpitolain ja -asetuksen sekä PMA-asetuksen mukaan 
  • 2.5.2 Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat yhdistys- ja säätiölain säännökset
  • 2.5.3 Kirjanpitolautakunnan yleisohjeet, lausunnot ja poikkeusluvat
 • 2.6 Tilinpäätöstä koskevat yleiset periaatteet
  • 2.6.1 Oikea ja riittävä kuva
  • 2.6.2 Olennaisuusperiaate
  • 2.6.3 Muut yleiset tilinpäätösperiaatteet
  • 2.6.4 Maksuperusteinen tilinpäätös
 • 2.7 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen loppuun saattaminen allekirjoittamisesta rekisteröintiin 
  • 2.7.1 Päivääminen ja allekirjoittaminen 
  • 2.7.2 Tilintarkastus ja toiminnantarkastus 
  • 2.7.3 Vahvistaminen 
  • 2.7.4 Rekisteröinti ja julkistaminen 
  • 2.7.5 Kirjanpitoaineiston ja tilinpäätöksen säilyttäminen 
 • 2.8 Aatteellisen yhteisön ja säätiön kirjanpidon erityispiirteitä 
  • 2.8.1 Saadut lahjoitukset
  • 2.8.2 Oman pääoman rahastot
  • 2.8.3 Verotusperusteiset varaukset
  • 2.8.4 Saadut avustukset
  • 2.8.5 Jäsenmaksut
  • 2.8.6 Myönnetyt apurahat ja annetut lahjoitukset
  • 2.8.7 Epäitsenäiset alaosastot
 • 3 Tuloslaskelma ja tase 
 • 3.1 Johdanto 
 • 3.2 Tuloslaskelma 
  • 3.2.1 Yleistä 
  • 3.2.2 Tuloslaskelmakaava 
  • 3.2.3 Varsinainen toiminta 
  • 3.2.4 Varainhankinta 
  • 3.2.5 Sijoitus- ja rahoitustoiminta 
  • 3.2.6 Yleisavustukset
  • 3.2.7 Tilinpäätössiirrot
  • 3.2.8 Liiketoiminnan tuotot ja kulut tuloslaskelmassa 
 • 3.3. Tase
  • 3.3.1 Tasekaava 
  • 3.3.2 Tase-eriin liittyviä käsitteitä 
  • 3.3.3 Lyhennetty tase 
  • 3.3.4 Pysyvät vastaavat
  • 3.3.5 Omakatteisten rahastojen varat
  • 3.3.6 Vaihtuvat vastaavat
  • 3.3.7 Oma pääoma 
  • 3.3.8 Tilinpäätössiirtojen kertymä 
  • 3.3.9 Pakolliset varaukset
  • 3.3.10 Vieras pääoma 
  • 3.3.11 Rahoitusleasing 
  • 4 Liitetiedot
 • 4.1 Johdanto 
 • 4.2. Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot
 • 4.3 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
  • 4.3.1 Toiminnan jatkuvuuden periaate
 • 4.4 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
  • 4.4.1 Kokonaistuotot ja kulut
  • 4.4.2 Varsinaisen toiminnan, varainhankinnan ja sijoitus- ja rahoitustoiminnan ryhmäkohtaiset tuotot ja kulut
  • 4.4.3 Varsinaisen toiminnan tuottojen ja kulujen eritteleminen toiminnanaloittain
  • 4.4.4 Liiketoiminnan tuloslaskelma
  • 4.4.5 Poikkeukselliset tuotto- ja kuluerät
  • 4.4.6 Poistot
  • 4.4.7 Arvonalennukset
  • 4.4.8 Pakollistten varausten muutos
  • 4.4.9 Rahoituskulut
 • 4.5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
  • 4.5.1 Aktivoidut kehittämismenot
  • 4.5.2 Liikearvo
  • 4.5.3 Aktivoidut menot ja pääoma-alennukset lainan liikkeeseen laskemisesta
  • 4.5.4 Aineettomien oikeuksien ja muiden pitkävaikutteisten menojen arvostus- ja jaksotusperiaatteet
  • 4.5.5 Arvonkorotukset
  • 4.5.6 Koneiden ja laitteiden poistamaton osuus
  • 4.5.7 Siirtosaamiset
  • 4.5.8 Pysyvien vastaavien muutokset
  • 4.5.9 Saamiset saman konsernin yrityksiltä ja omistusyhteysyrityksiltä
  • 4.5.10 Pysyvien vastaavien rahoitusvälineiden käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus
 • 4.6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
  • 4.6.1 Oma pääoma ja rahastot sekä niiden muutokset
  • 4.6.2. Velat, jotka erääntyvät maksettavaksi myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua
  • 4.6.3. Joukkovelkakirjalainat
  • 4.6.4 Siirtovelkoihin kuuluvat olennaiset erät
  • 4.6.5 Pakolliset varaukset
  • 4.6.6. Velat saman konsernin yrityksille ja omistusyhteysyrityksille
  • 4.6.7 Verotusperusteiset varaukset
 • 4.7 Liitetiedot rahoitusvälineiden käypään arvoon merkitsemisestä 
  • 4.7.1 Laadinatperiaatteet
  • 4.7.2 Rahoitusriskit ja riskien hallinta
  • 4.7.3 Tiedot käyvistä arvoista ja ja käyvän arvon rahastosta
  • 4.7.4 IFRS-standardien mukaiset tiedot
 • 4.8 Liitetiedot sijoituskiinteistöjen käypään arvoon merkitsemisestä 
 • 4.9 Rahoitusleasingsopimuksella hankitun omaisuuden merkitseminen 
 • 4.10 Tuloveroja koskevat liitetiedot
 • 4.11 Vakuudet, vastuusitoumukset ja taseen ulkopuoliset järjestelyt
  • 4.11.1 Vakuuksista esitettävät liitetiedot
  • 4.11.2 Taseeseen sisältymättömistä vastuusitoumuksista ja vastuista esitettävät liitetiedot
 • 4.12 Liitetiedot tilintarkastajan palkkioista 
 • 4.13 Lähipiiriliiketoimet
 • 4.14 Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä 
  • 4.14.1 Henkilöstön lukumäärä
  • 4.14.2 Henkilöstökulujen erittely
  • 4.14.3 Toimielinten jäsenten osuus henkilöstökuluista
  • 4.14.4 Poikkeukset toimielinten jäsenistä ja henkilöstöstä esitettäviin liitetietovaatimuksiin
 • 4.15 Omistukset muissa yrityksissä 
 • 4.16 Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot
 • 4.17 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
 • 4.18 Rahoituslaskelmaa koskevat liitetiedot
 • 4.19 Pienyrityksen liitetiedot
 • 4.20 Mikroyrityksen liitetiedot
 • 5 Rahoituslaskelma 
 • 5.1 Johdanto 
 • 5.2 Laadintavelvollisuus 
 • 5.3 Rahoituslaskelman tavoite ja esitysmuoto 
 • 6 Tase-erittelyt, liitetietotositteet ja luettelo kirjanpidoista ja aineistoista 
 • 6.1 Tase-erittelyt
 • 6.2 Liitetietotositteet
 • 6.3 Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista 
 • 7 Konsernitilinpäätös 
 • 7.1 Määräysvallan syntyminen 
 • 7.2 Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus 
  • 7.2.1 Kirjanpitolain mukaan laadittava konsernitilinpäätös ja poikkeukset laadintavelvollisuuteen sekä tytäryrityksen tilinpäätöksen yhdistelyyn 
  • 7.2.2 Säätiölain mukaan laadittava konsernitilinpäätös ja poikkeukset tytäryrityksen tilinpäätöksen yhdistelemiseen 
  • 7.2.3 Konsernitilinpäätöksen laadinta vapaaehtoisesti
 • 7.3 Konsernitilinpäätöksen laadinta 
  • 7.3.1 Konsernituloslaskelma 
  • 7.3.2 Konsernitase 
  • 7.3.3 Osakkuusyritysten yhdisteleminen 
  • 7.3.4 Yhdistelylaskelmat sekä konsernitilinpäätösaineiston säilytys 
 • 8 Toimintakertomus 
 • 8.1 Velvollisuus laatia toimintakertomus 
 • 8.2 Toimintakertomuksen sisältö 
 • 8.3 Pien- ja mikroyrityksen toimintakertomustiedot
 • 8.4 Kirjanpitolain mukaiset toimintakertomustiedot
  • 8.4.1 Toiminnan kehittyminen ja tuloksellisuus sekä taloudellinen tilanne
  • 8.4.2 Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät
  • 8.4.3 Taloudelliset tunnuslvut
  • 8.4.4 Muut kuin taloudelliset tunnusluvut henkilöstöstä
  • 8.4.5 Muut kuin taloudelliset tunnusluvut ympäristövaikutuksista
  • 8.4.6 Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen
  • 8.4.7 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
  • 8.4.8 Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta
  • 8.4.9 Ulkomaiset sivuliikkeet
  • 8.4.10 Käypään arvoon arvostetut rahoitusvälineet
 • 8.5 Säätiölain edellyttämät toimintakertomustiedot
  • 8.5.1 Kirjanpitolain mukaiset tiedot
  • 8.5.2 Kuvaus säätion toimista tarkoituksensa toteuttamiseksi
  • 8.5.3 Muutokset konsernirakenteessa ja säännöissä
  • 8.5.4 Lähipiiri ja lähipiiritoimet
 • LIITTEET 
 • Liite 1: Esimerkki yhdistyksen toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi
 • Liite 2: Esimerkki pienyhdistyksen tilinpäätökseksi
 • Liite 3: Esimerkki suoran rahoituslaskelman laadinnasta

Hinta 77,00 € + alv 10 %

Hintaan lisätään toimituskulut.
Laskutus toimituksen jälkeen.
Katso toimitusehdot >

Noin 290 sivua
ISBN 978-952-218-367-5
YKL 69.2


Myös sähköisenä versiona
Päivittyvän online-julkaisun saat käyttöösi heti. Lisämateriaaleina mm. Excel-mallipohjia.

Tilaa online-julkaisu

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Asiakkuuskoordinaattorit

Helppokäyttöinen taloushallinnon tietopankki tukenasi

Taloushallinnon sähköiset julkaisut ja videokoulutukset samaan palveluun koottuna, yhden kirjautumisen taakse. Valitse sinun tai tiimisi tarpeisiin sopiva palvelukokonaisuus ja lisenssivaihtoehto.

Tilaa koekäyttötunnukset tai kysy lisää!

www.stakatemiaonline.fi
aspa(at)suomentilintarkastajat.fi
p. 09 7552 2010