Yhdistykset ja säätiöt - kirjanpidon tilinpäätöksen ja verotuksen erityiskysymyksia

Yhdistykset ja säätiöt – kirjanpidon, tilinpäätöksen ja verotuksen erityiskysymyksiä

Kirja

Painettu kirja ilmestynyt 5/2018 |  Online-julkaisu päivittynyt 5/2018


Heidi Vierros – Katariina Pöyhönen – Mika Kallio – Anu Kangasniemi

Yhdistysten ja säätiöiden toiminta, talous, hallinto ja verotus muodostavat mielenkiintoisen ja laajan mutta myös epäyhtenäisen ja haastavan toimintakentän. Tähän teokseen on koottu yleisimmät näihin liittyvät erityiskysymykset.

Valitut erityiskysymykset koskettavat täysin yleishyödyllisiä yhteisöjä kuin myös sellaisia, joiden toimintaan sisältyy verotettavaa liiketoimintaa.

Tarkastelussa ovat mm.
•  toimielinten tehtävät ja vastuut
•  yhteisön perustaminen ja purkaminen
•  tilinpäätöksessä esitettävän informaation laajuus ja esitysmuoto
•  konsernitilinpäätöksen laadinta
•  rahastojen käsittely
•  avustusten tuloutus
•  yhteisöön liittyvät rakennemuutokset

Yhdistykset ja säätiöt – kirjanpidon, tilinpäätöksen ja verotuksen erityiskysymyksiä -teoksessa pureudutaan em. aihealueiden erityiskysymyksiin runsaiden esimerkkien ja oikeustapauksien kera.

Sisällysluettelo
 • LYHENTEET
 • ESIPUHE
 • 1 SÄÄTIÖN JA YHDISTYKSEN HALLINTO JA TOIMINTA
 • 1.1 Säätiö
  • 1.1.1 Säätiön perustaminen
  • 1.1.2 Perustamisasiakirjat ja säännöt
   • 1.1.2.1 Säätiön perustaminen perustamiskirjalla
   • 1.1.2.2 Säätiön perustaminen testamentin määräyksellä
  • 1.1.3 Säätiön säännöt
   • 1.1.3.1 Sääntöjen muuttaminen
   • 1.1.3.2 Säätiön tarkoituksen muuttaminen
  • 1.1.4 Säätiön johto
   • 1.1.4.1 Hallitus  
   • 1.1.4.2 Hallintoneuvosto
   • 1.1.4.3 Toimitusjohtaja
   • 1.1.4.4 Säätiön johdon esteellisyys ja vahingon-korvausvastuu
  • 1.1.5 Säätiöiden valvonta
  • 1.1.6 Säätiön toiminnan lopettaminen
   • 1.1.6.1 Säätiön purkaminen
   • 1.1.6.2 Säätiön lakkauttaminen
  • 1.1.7 Lähipiirisäännökset
  • 1.1.8 Hyvä säätiötapa
 • 1.2 Yhdistys
  • 1.2.1 Yhdistyksen perustaminen
  • 1.2.2 Perustamisasiakirjat ja yhdistyksen rekisteröinti
  • 1.2.3 Yhdistyksen hallinto
   • 1.2.3.1 Hallitus
   • 1.2.3.2 Yhdistyksen ja/tai valtuutettujen kokous
   • 1.2.3.3 Esteellisyys- ja vastuusäännökset
  • 1.2.4 Jäsenen asema, oikeudet ja velvollisuudet
  • 1.2.5 Yhdistyksen toiminnan lopettaminen
   • 1.2.5.1 Yhdistyksen purkautuminen vapaaehtoisesti
   • 1.2.5.2 Yhdistyksen lakkauttaminen tuomioistuimen päätöksellä
 • 2 AATTEELLISEN YHTEISÖN JA SÄÄTIÖN KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS
 • 2.1 Kirjanpitolain ja -asetuksen soveltaminen
 • 2.2 Tuloslaskelman ja taseen muoto
  • 2.2.1 Varsinainen toiminta
   • 2.2.1.1 Toiminnanaloittain laadittu tuloslaskelma
   • 2.2.1.2 Liiketoiminnan esittäminen tuloslaskelmassa
  • 2.2.2 Varainhankinta
   • 2.2.2.1 Lahjoitustuotto vs. avustustuotto
   • 2.2.2.2 Sponsorituotot, barter-sopimukset
   • 2.2.2.3 Rahankeräysluvan alainen rahankeräys
   • 2.2.2.4 Jäsenmaksut
   • 2.2.2.5 Liiketoiminnan esittäminen osana varainhankintaa
  • 2.2.3 Sijoitus- ja rahoitustoiminta
   • 2.2.3.1 Sijoitusten arvostus ja esittäminen tuloslaskelmassa
   • 2.2.3.2 Sijoitusten arvostaminen käypään arvoon
   • 2.2.3.3 Käyvän arvon muutoksen kirjaaminen joko tuloslaskelmaan tai taseen käyvän arvon rahastoon
   • 2.2.3.4 Käyvän arvon rahasto taseessa
   • 2.2.3.5 Rahoitusvälineen määritelmä
   • 2.2.3.6 Käypään arvoon arvostaminen
   • 2.2.3.7 Käypään arvoon arvostamisesta esitettävät tilinpäätös- ja toimintakertomustiedot
   • 2.2.3.8 Rahoitusvälineiden käypään arvoon arvostamisen siirtymäsäännös
   • 2.2.3.9 Selvitettäviä asioita siirryttäessä rahoitusvälineiden käypään arvoon arvostamiseen
  • 2.2.4 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan jälkeen esitettävät erät
   • 2.2.4.1 Yleisavustukset
   • 2.2.4.2 Tilinpäätössiirrot
  • 2.2.5 Yhdistyksen ja säätiön tase
   • 2.2.5.1 Yhdistyksen oma pääoma
   • 2.2.5.2 Säätiön oma pääoma
 • 2.3 Rahoituslaskelma
  • 2.3.1 Toiminnan kassavirta
  • 2.3.2 Investointien kassavirta
  • 2.3.3 Rahoituksen kassavirta
 • 2.4 Toimintakertomus
  • 2.4.1 Säätiön toimintakertomus
  • 2.4.2 Lähipiiritapahtumien raportoiminen säätiön toimintakertomuksessa
  • 2.4.3 Kirjanpitolautakunnan omaehtoinen lausunto lähipiiritoimien esittämisestä
   • 2.4.3.1 Yleiskuvaus lähipiiritiedoista
   • 2.4.3.2 Lähipiiritietojen esittäminen yhdisteltynä
   • 2.4.3.3 Lähipiiritietojen esittäminen yksilöitynä
  • 2.4.4 Säätiölaissa säädetyt muut toimintakertomustiedot
 • 2.5 Rahastot yhdistyksen ja säätiön kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä
  • 2.5.1 Rahastojen luokittelu
  • 2.5.2 Omakatteinen rahasto
  • 2.5.3 Omakatteisten rahastojen esittäminen tuloslaskelmassa
  • 2.5.4 Omakatteisten rahastojen pääoman ja varojen esittäminen taseessa
  • 2.5.5 Muu käyttötarkoitukseltaan sidottu rahasto
  • 2.5.6 Yhdistyksen tai säätiön ja sidottujen rahastojen keskinäisten tuloslaskelma- ja tase-erien käsittely tilinpäätöksessä
  • 2.5.7 Emoyhdistyksen tai -säätiön ja sidottujen rahastojen keskinäisten tuloslaskelma- ja tase-erien käsittely konsernitilinpäätöksessä
  • 2.5.8 Sidotun rahaston tilikauden aikainen kirjanpito
  • 2.5.9 Sidotuista rahastoista annettava liitetietoinformaatio
  • 2.5.10 Vapaat rahastot
 • 2.6 Avustustuottojen tuloutus ja käsittely kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä
  • 2.6.1 Avustustuottojen jaksotus tilinpäätöksessä
  • 2.6.2 Avustusten luokittelu ja esittäminen tilinpäätöksessä
 • 2.7 Lahjoitukset
 • 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS YHDISTYKSESSÄ JA SÄÄTIÖSSÄ
 • 3.1 Konsernitilinpäätös yhdistyksessä
 • 3.2 Konsernitilinpäätös säätiössä
 • 3.3 Yhdistyksen tai säätiön konsernituloslaskelma ja -tase
 • 4 TILINTARKASTUS YHDISTYKSISSÄ JA SÄÄTIÖISSÄ
 • 4.1 Tilintarkastusvelvollisuus
 • 4.2 Säätiöiden tilintarkastus
 • 4.3 Yhdistysten tilintarkastus
 • 4.4 Tilintarkastuslain yleiset periaatteet
  • 4.4.1 Lain soveltamisala
  • 4.4.2 Tilintarkastajan erottaminen ja eroaminen (TTL 10 §)
  • 4.4.3 Tilintarkastuksen kohde (TTL 11 §)
  • 4.4.4 Kansainväliset tilintarkastusstandardit (TTL 13 §)
  • 4.4.5 Tilinpäätösmerkintä (TTL 14 §)
  • 4.4.6 Tilintarkastuskertomus (TTL 15 §)
  • 4.4.7 Toiminnantarkastuskertomus (yhdistyslaki 6:38 a §)
 • 5 TULOVEROTUS YLEISHYÖDYLLISISSÄ YHTEISÖISSÄ
 • 5.1 Yleishyödyllisyyden tuntomerkit
 • 5.2 Yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotulo
 • 5.3 Yleishyödyllisen yhteisön verovapaa varainhankinta
 • 5.4 Henkilökohtaiset tulot
 • 5.5 Elinkeinotoiminnan vaikutus yhteisön yleishyödyllisyyteen
 • 5.6 Laajan sijoitustoiminnan vaikutus yleishyödyllisyyteen
 • 5.7 Verovapaus toisen Pohjoismaan osinkoverosta
 • 5.8 Kiinteistötulo
 • 5.9 Kiinteistövero
 • 5.10 Arpajaisvero
 • 6 VERONHUOJENNUS JA VEROTUSMENETTELY
 • 6.1 Veronhuojennuksen edellytykset ja hakeminen
 • 6.2 Ilmoittamisvelvollisuus
 • 6.3 Luottamuksensuoja
 • 6.4 Verotuksen oikaisu ja muutoksenhaku
 • 6.5 Ei-yleishyödyllisen yhteisön verotus
 • 7 LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTISAANNOT
 • 7.1 Lahjansaajan verotus
 • 7.2 Lahjanantajan verotus
 • 7.3 Apurahat
 • 8 ENNAKKORATKAISUN HAKEMINEN
 • 9 ENNAKKOPERINTÄ
 • 10 TALKOOTYÖ
 • 11 RAKENNEJÄRJESTELYT
 • 11.1 Säätiön ja yhdistyksen toiminnan yhtiöittäminen
  • 11.1.1 Yhtiöittämisen hallinnolliset vaikutukset
  • 11.1.2 Liiketoimintasiirto ja toimintamuodon muutos
  • 11.1.3 Liiketoimintakauppa ja apportti
 • 11.2 Säätiöiden yhdistäminen
 • 11.3 Tytäryhtiön sulautuminen emosäätiöön
 • 11.4 Yhdistysten yhdistäminen
 • 11.5 Säätiön tai yhdistyksen jakaminen
 • 11.6 Yhdistys – osuuskunta – osakeyhtiö
 • 11.7 Kiinteistöomistuksen järjestämisestä
 • 11.8 Arvonlisäverotus rakennejärjestelyissä
  • 11.8.1 Rakennejärjestelyt yleensä arvonlisäveroneutraaleja
  • 11.8.2 Erilaiset rakennejärjestelyt arvonlisäverotuksen kannalta
 • 12 ARVONLISÄVEROTUS YLEISHYÖDYLLISISSÄ YHTEISÖISSÄ
 • 12.1 Arvonlisäverotuksen merkitys yhdistyksille ja säätiöille
 • 12.2 Arvonlisäverotuksen ja tuloverotuksen suhde
 • 12.3 EU-oikeus
 • 12.4 Myynnin arvonlisäverollisuus
  • 12.4.1 Myynti liiketoiminnan muodossa
  • 12.4.2 Tukien ja avustusten vaikutus arvonlisävero-velvollisuuteen
 • 12.5 Yleishyödyllisen yhteisön arvonlisäverovapaus
  • 12.5.1 Yhteys tuloverotukseen
  • 12.5.2 Erikseen arvonlisäverottomiksi säädetyt palvelut
   • 12.5.2.1 Kiinteistönluovutukset
   • 12.5.2.2 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut
   • 12.5.2.3 Sosiaalihuoltopalvelut
   • 12.5.2.4 Koulutus
   • 12.5.2.5 Rahoitus- ja vakuutuspalvelut
   • 12.5.2.6 Verovapaiden yhteenliittymien toiminta
   • 12.5.2.7 Eräitä muita arvonlisäverottomia palveluita
  • 12.5.3 EU-oikeuden vaikutuksia
 • 12.6 Vähäinen toiminta ja arvonlisäverolain huojennusmenettely
 • 12.7 Jäsenlehden painotyön myynti yleishyödylliselle yhteisölle arvonlisäverotonta
 • 12.8 Oman käytön arvonlisäverotus
  • 12.8.1 Oman käytön verollisuuden perusteet
  • 12.8.2 Tavaran oma käyttö
  • 12.8.3 Palvelun oma käyttö
  • 12.8.4 Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö
  • 12.8.5 Ravintola- tai ateriapalveluiden luovutus henkilökunnalle
 • 12.9. Vähennysoikeudet arvonlisäverotuksessa
  • 12.9.1 Vähennysoikeuden perusteet
  • 12.9.2 Vähennysten kohdistaminen verolliseen toimintaan
 • 12.10 Kansainvälisen arvonlisäverotuksen kysymyksiä
  • 12.10.1 Arvonlisäverotuksen kansainvälinen ulottuvuus
  • 12.10.2 Yhdistysten kansainvälinen yhteistyö
  • 12.10.3 Ostot ulkomailta
 • 13 VAPAAEHTOINEN ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS
 • 13.1 Hakeutumisen edellytykset
 • 13.2 Hakeutumisen seuraukset
 • 13.3 Hakeutuminen arvonlisäverolle kiinteistön vuokrauksesta
  • 13.3.1 Yhtiövastikkeet, vuokraus ja vuokrausketju
  • 13.3.2 Hakeutumisen edellytykset
  • 13.3.3 Taloudellisia mahdollisuuksia ja riskejä
  • 13.3.4 Kiinteistöön liittyvien hankintojen vähennysoikeus
 • 14 TALOUSHALLINNOLLISIA SEURAUKSIA ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUDESTA
 • 14.1 Yleisiä taloushallinnollisia velvollisuuksia
 • 14.2 Myynnin veron peruste, vähennysoikeus ja yleiskuluvähennys
 • 14.3 Arvonlisäverotuksesta kirjanpidossa
 • 15 ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUDEN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET
 • 15.1 Taloudellisten vaikutusten, mahdollisuuksien ja riskien arviointia
 • 15.2 Esimerkkilaskelmia taloudellisista vaikutuksista
 • 15.3 Yhteisön arvonlisäveroaseman kartoitus
 • LIITE 1
 • LIITE 2
 • ASIAHAKEMISTO
Esipuhe

Verrattaessa järjestö- ja yritystoimintaa keskenään voidaan todeta, että yritysten harjoittaman liiketoiminnan tarkoituksena on ensisijaisesti hankkia voittoa tai lisää pääomaa tai ainakin ylläpitää toiminnan jatkuvuutta toiminnasta saatavien tulojen avulla. Yleishyödyllisen yhteisönkin toiminnassa voi usein olla näitä lii­ketoimintaan liittyviä piirteitä, mutta yleishyödyllisen yhteisön olemassaolon ja toiminnan perimmäinen motiivi on kuitenkin merkittävällä tavalla toinen. Puh­taimmillaan sitä voisi kuvata yleisen tai ainakin laajalle ulottuvan ”hyvän” tuot­tamiseksi ilman minkäänlaista oman hyödyn tavoittelua.

Käytännössä useimpien aatteellisten ja yleistä hyvää toteuttavien yhteisöjen ja säätiöiden toiminnat muodostavat kokonaisuuden, joka sijoittuu jonnekin aidon liiketoiminnan ja puhtaan hyväntekeväisyyden välimaastoon. Sen seurauksena myös yleishyödyllistä toimintaa koskevat säännökset ja käytännöt yhteisöoikeu­dessa, kirjanpidossa, tilintarkastuksessa ja verotuksen eri osa-alueilla ovat muo­toutuneet osin eri tavalla kuin yritystoiminnassa. Toisaalta taas monessa kohdin eroja ei juurikaan ole, jos itse harjoitettu toiminta on käytännössä vastaavaa kuin saman alan yrityksillä. Kaiken kaikkiaan yleishyödyllisten yhteisöjen ja säätiöi­den toiminta, hallinto ja verotus muodostavat mielenkiintoisen ja laajan, mutta myös epäyhtenäisen ja usein haastavankin toimintakentän näiden yhteisöjen toi­mintaan ja hallintoon osallistuville tai siinä avustaville henkilöille, kirjanpitäjille, tilintarkastajille sekä veroviranomaisille ja -asiantuntijoille.

Tätä kirjaa varten olemme omiin kokemuksiimme perustuen arvioineet ja koonneet yhdistysten ja säätiöiden keskeisimmät erityiskysymykset toiminnan, talouden ja verotuksen alueelta. Kirjan aihealueet koskettanevat useimpia yhdis­tyksiä ja säätiöitä riippumatta siitä, onko kyseessä täysin yleishyödyllinen yhteisö vai sisältyykö toimintaan lisäksi verotettavaa liiketoimintaa. Kokemuksemme mukaan yleisimmät yhdistyksissä ja säätiöissä esiin nousevat erityiskysymykset koskevat muun muassa toimielinten tehtäviä ja vastuita, yhteisön perustamista ja purkamista, tilinpäätöksessä esitettävän informaation laajuutta ja esitysmuo­toa, konsernitilinpäätöksen laadintaa, rahastojen käsittelyä, avustusten tuloutusta, yhteisöön liittyviä rakennemuutoksia sekä tulo- ja arvonlisäverotusta. Näiden aihealueiden osalta kirjassa selostetaan keskeisimmät periaatteet sekä pyritään antamaan vastauksia tai ainakin tulkinta- ja ratkaisuohjeita yleisimmin vastaan tulleisiin erityiskysymyksiin. Osa kirjassa esitetyistä ratkaisuista perustuu kirjoit­tajien omaan tulkintaan ja kokemukseen silloin, kun kyseistä asiaa koskeva lain­säädäntö tai muu sääntely on tulkinnanvaraista.

Kiitämme lämpimästi kollegoitamme ja ystäviämme Ari Engblomia, Outi Hietaa, Anu Kangasniemeä ja Petri Saukkoa kannustuksesta ja avusta kirjan teke­misessä. Toivomme, että kirjastamme on iloa ja hyötyä yhdistys- ja säätiökentässä toimiville lukijoille.

Helsingissä syyskuussa 2010

Heidi Vierros, Katariina Pöyhönen ja Mika Kallio


Esipuhe, kirjan 2. painos

Tähän kirjan toiseen painokseen olemme päivittäneet kolmen viimeisen vuo­den aikana annetut keskeisimmät kirjanpitolautakunnan, korkeimman hallin­to-oikeuden ja keskusverolautakunnan päätökset ja lausunnot. Kirjanpitolaissa ja -asetuksessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia ensimmäiseen painok­seen nähden. Muutama toimialalle kiinnostava kirjanpitolautakunnan lausunto on saatu koskien sijoitusomaisuuden arvostusta käypään arvoon sekä säätiön ja omakatteisen rahaston välisten erien käsittelyä tilinpäätöksessä. Verotuksen puolella ei ole tänä aikana tapahtunut muutoksia, mutta oikeuskäytännössä on annettu joitakin mielenkiintoisia ratkaisuja, joita on kirjan päivitetyssä painok­sessa tuotu esiin.

Kirjan toista painosta kirjoitettaessa säätiölain kokonaisuudistus on oikeus­ministeriössä työn alla. Uuden lain on suunniteltu astuvan voimaan vuoden 2015 alusta lähtien. Kirjassa on esitetty yhteenveto tähän mennessä tiedossa olevista muutosesityksistä, mutta muilta osin kirjan teksti perustuu tällä hetkellä voi­massa olevaan säätiölakiin.

Helsingissä lokakuussa 2013

Heidi Vierros, Katariina Pöyhönen ja Mika Kallio


Esipuhe, kirjan 3. painos

Kirjan kolmannen painoksen suurin muutos koskee säätiölain kokonaisuudis­tusta, joka tuli voimaan joulukuussa 2015. Uuden lain tarkoituksena on selven­tää jatkuvarahoitteisten ja toiminnallisten säätiöiden asemaa, korostaa säätiöi­den yleisesti hyödyllistä tarkoitusta, lisätä avoimuutta ja tehostaa perusteettomien lähipiirietujen estämistä.

Olemme päivittäneet kirjaan myös kuluneen kahden ja puolen vuoden aikana annetut keskeisimmät kirjanpitolautakunnan, korkeimman hallinto-oikeuden ja keskusverolautakunnan päätökset ja lausunnot.

Kirjassa on otettu myös huomioon kirjanpitolaki ja kirjanpitoasetus, jotka uudistuivat joulukuussa 2015.

Haluamme kiittää kollegaamme Johanna Fagervikiä, joka on perehtynyt uuteen säätiölakiin ja ollut suureksi avuksi kirjan kolmannen painoksen teke­misessä.

Helsingissä helmikuussa 2016

Mika Kallio, Anu Kangasniemi, Katariina Pöyhönen ja Heidi Vierros

Hintaan lisätään toimituskulut.
Laskutus toimituksen jälkeen.
  Katso toimitusehdot >

3. uudistettu painos
332 sivua
ISBN 978-952-218-294-4
YKL 69.2


Tilaa online-julkaisu

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Asiakkuuskoordinaattorit

Helppokäyttöinen taloushallinnon tietopankki tukenasi

Taloushallinnon sähköiset julkaisut ja videokoulutukset samaan palveluun koottuna, yhden kirjautumisen taakse. Valitse sinun tai tiimisi tarpeisiin sopiva palvelukokonaisuus ja lisenssivaihtoehto.

Tilaa koekäyttötunnukset tai kysy lisää!

www.stakatemiaonline.fi
aspa(at)suomentilintarkastajat.fi
p. 09 7552 2010