Yritysvastuu – raportointi- ja laskentaperiaatteet

Yritysvastuu – raportointi- ja laskentaperiaatteet

Kirja

Mikael Niskala – Tomi Pajunen – Kaisa Tarna-Mani

Yritysvastuun raportointiprosessin käytännön toteuttaminen, liittymäkohdat taloudelliseen raportointiin sekä yritysvastuuasioiden liiketoiminnallisen merkityksen analysointi. Ensimmäistä kertaa yritysvastuuta käsitellään myös yrityksen talousjohdon näkökulmasta.

Julkaisu esittelee GRI G4:n mukaisen raportointiohjeiston kokonaisuudessaan käytännönläheisesti. Uutena raportointimallina teoksessa esitellään integroidun raportoinnin viitekehys.

Teoksessa kerrataan myös yritysvastuun peruskäsitteet ja käydään läpi yritysvastuun esittämistä koskevat kirjanpitolautakunnan yleisohjeet. Lisäksi julkaisussa tarkastellaan EU:n tilinpäätösdirektiivien muutosehdotusta yritysvastuutietojen esittämisvelvollisuuden laajentamisesta.

Teoksen kirjoittajat ovat kansainvälisesti tunnettuja vastuullisen yritystoiminnan asiantuntijoita ja kehittäjiä. Heillä on pitkä kokemus mm. yritysvastuun mittaamisesta ja raportoinnista.

Saatavana sekä painettuna kirjana että Omavalinta-kirjahyllyihin valittavana online-julkaisuna.

Sisällysluettelo
 • Esipuhe
 • Johdanto
 • 1 Yritykset ja vastuullisuus
  • 1.1 Mitä yritysvastuu on?
  • 1.2 Mikä määrittelee yritysvastuun sisällön?
  • 1.3 Keskeiset kansainväliset yritysvastuuta ohjaavat säädökset
  • 1.4 Yrityksen yhteiskuntavastuun keskeiset ohjeistot ja standardit
  • 1.5 Yritysvastuu osana yrityksen johtamista
 • 2 Sidosryhmät ja yritysvastuu
  • 2.1 Yrityksen sidosryhmät
  • 2.2 Miten sidosryhmäajattelu liittyy yritystoimintaan ja yritysvastuuseen?
  • 2.3 Sidosryhmävuorovaikutus AA1000-standardin mukaisesti
  • 2.4 Sidosryhmävuorovaikutuksen toteuttaminen
  • 2.5 Sidosryhmävuorovaikutuksen integrointi osaksi toimintaa ja laadun arviointi
 • 3 Yritysvastuun raportointi GRI-ohjeiston mukaisesti
  • 3.1 Yritysvastuuraportoinnin tavoitteet ja hyödyt
  • 3.2 Yritysvastuuraportoinnin toteuttaminen
  • 3.3 Global Reporting Initiative -raportointiohjeisto
  • 3.4 GRI-ohjeiston soveltaminen yritysvastuun raportoinnissa
  • 3.5 GRI-ohjeiston mukaisen yritysvastuuraportin sisältö
 • 4 Yritysvastuun raportointi osana tilinpäätösraportointia
  • 4.1 Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöraportoinnista
  • 4.2 Ympäristömenojen kirjaaminen ja laskenta
  • 4.3 Ympäristövastuiden kirjaaminen ja laskenta
  • 4.4 Päästöoikeuksien kirjanpitokäsittely
  • 4.5 Ympäristöasioiden esittäminen tilinpäätöksessä 
 • 5 Integroitu raportointi
 • 6 Yritysvastuuraportoinnin varmentaminen
  • 5.1 Varmentamista ohjaavat tekijät
  • 5.2 Ulkoinen varmennus
 • Liite 1: GRI G4 -tunnuslukujen soveltamisohjeet
  • A.1 Taloudellisen vastuun toimintaindikaattoreiden laskentaohjeet
  • A.2 Ympäristövastuun toimintaindikaattoreiden laskentaohjeet
  • A.3 Sosiaalisen vastuun toimintaindikaattorit
 • Liite 2: Jaetun yhteisen arvon mittaaminen
Esipuhe

Yritysvastuu voidaan määritellä yrityksen vastuuksi yhteiskunnallisista vaikutuksistaan. Nämä vaikutukset voivat olla taloudellisia, sosiaalisia tai ekologisia. Yritysten vastuullisuuteen liittyy jatkuvasti kasvavia intressejä. Yhteiskunnallinen kehitys luo uusia vastuullisuuteen liittyviä odotuksia. Yritys ei toimi irrallaan yhteiskunnasta, vaan sen on seurattava toimintaympäristössään tapahtuvia muutoksia ja tunnistettava keskeisten sidosryhmiensä odotuksia. Voidaankin sanoa, että tämän päivän yhteiskunnassa yrityksillä on laaja selvilläolovelvoite toimintansa vastuullisuudesta ja sen vaikutuksista. Selvilläolovelvoite ulottuu niin toimitusketjun kuin tuotteiden ja palveluiden käytön vaikutuksiin ja läpinäkyvyyteen.

Yhä useampi yritys julkaisee yritysvastuuraportin tai raportoi vastuullisuudesta osana vuosikertomusta. Raporteista lukijat saavat tietoa yrityksen toiminnan vastuullisuudesta ja vastuullisuuden kehitystrendien liiketoiminnallisista vaikutuksista, kuten riskeistä ja mahdollisuuksista.

Vastuullisuuteen liittyvän mittaamisen kehittyminen on ollut välttämätöntä, jotta yritysvastuun liiketoiminnallisia hyötyjä ja vaikutusta pitkän aikavälin taloudelliseen menestykseen voidaan arvioida. Tässä työssä tulosten ja kehityksen mittaaminen ja raportointi on välttämätöntä. Tarvitaan mittareita, avaintuloskortteja, tavoitteita, liiketoiminta-analyysejä sekä seurantaa, joka kytkeytyy saumattomasti yritystoiminnan strategioihin ja johtamiseen. Yritysvastuuraportoinnin tehtävänä onkin tuottaa tietoa, joka voidaan jalostaa liiketoimintahyödyksi.

Yritysvastuuraportoinnin käytäntöhin ovat vaikuttaneet viime vuosina erityisesti säätelyn ja normistojen kehitys sekä toisaalta ns. parhaita käytäntöjä tukevat ohjeistot. Yritysvastuuraportoinnin säätelyä on edistetty useissa maissa. Euroopan Unionin uusi strategia yritysten vastuullisuudesta korostaa raportoinnin merkitystä. Keväällä 2013 Euroopan komissio antoi tilinpäätösdirektiivejä koskevan muutosehdotuksen, joka sisältää uuden yritysvastuutietojen esittämisvelvollisuuden yli 500 henkeä työllistäville yrityksille. Suomessa valtioneuvoston yhteiskuntavastuuta koskevassa periaatepäätöksessä kannustetaan yrityksiä arvioimaan oman toimintansa sekä arvo- ja tuotantoketjujensa ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset, tunnistamaan suurimmat riskit ja mahdollisuudet sekä sitoutumaan vähentämään negatiivisia vaikutuksia. Valtion omistajapolitiikkaa koskevassa valtioneuvoston päätöksessä puolestaan velvoitetaan valtion omistamat listaamattomat yhtiöt julkaisemaan vuosittain yritysvastuuraportti toiminnastaan. Säätely ja vaatimuksen yritysvastuuraporttien ulkoiselle varmennukselle kasvavat tulevaisuudessa.

Kansainväliset sitoumukset luovat globaalilla tasolla perustan yritysvastuulle. Keskeisimmät vastuullisuutta koskevat sitoumukset ovat YK:n ihmisoikeuksien julistus ja periaatteet, ILO:n työelämän perusoikeudet,  OECD:n ohjeet monikansallisille yrityksille sekä YK:n ympäristösopimukset. Yritysten vastuulla on kunnioittaa näitä kansainvälisiä sitoumuksia omassa vaikutuspiirissään. Yritysvastuun ohjeistot auttavat yrityksiä vastuullisuuteen liittyvien asioiden tunnistamisessa, mittaamisessa ja läpinäkyvyydessä. Keskeisin yritysvastuuraportoinnin kansainvälinen ohjeisto, Global Reporting Initiative (GRI), on vaikuttanut raportoinnin käytöntöjen kehitykseen vuodesta 2000. Toukokuussa 2013 julkaistiin GRI-ohjeiston neljäs versio, jossa kansainvälisten sitoumusten muutokset sekä vastuullisuuden sisältöön vaikuttavat yhteiskunnalliset ja sidosryhmien odotuksiin liittyvät kehitykset päivitetty osaksi raportointiohjeistoa.

Raportoinnin kehityksen myötä yritysvastuun tunnus­lukujen laskennalle on pikkuhiljaa muotoutunut tilinpäätösraportoinnin kaltainen prosessi. Kun vastuullisuuteen liittyvät tiedot ovat helposti kaikkien saatavissa, niiden seuranta luo uuden tavan jakaa liiketoiminnan kehittämisen kannalta tärkeää tietoa yrityksen eri osastojen ja toimintojen välillä. Samalla vastuullisuus voidaan integroida osaksi yrityksen liiketoimintaprosesseja tuottamaan yritystaloudellisesti kestävää arvoa ja vahvistamaan kilpailukykyä.

Yritysvastuu – raportointi- ja laskentaperiaatteet –kirja päivittää vuonna 2009 KHT-Media Oy:n julkaiseman yritysvastuuraportointia käsittelevän edellisen kirjan. Päivityksessä on huomioitu yritysvastuuraportointia ohjaavat keskeiset normistot ja suositukset kesän 2013 tilanteen mukaisesti. Uudistettu GRI G4-ohjeisto on mukana kokonaisuudessaan. Samoin yritysvastuutietojen esittämistä koskevat kirjanpitolautakunnan yleisohjeet. Uutena raportointimallina kirjassa esitellään integroidun raportoinnin viitekehys. Lisäksi kirjassa tarkastellaan EU:n tilinpäätösdirektiivien muutosehdotusta yritysvastuutietojen esittämisvelvollisuuden laajentamisesta. Toivomme kirjan tarjoavan hyödyllistä ja käytännönläheistä perustietoa niin yritysvastuuraportointia yrityksissä toteuttaville henkilöille kuin yrityksen toimintaa arvioiville sidosryhmille.

Kirjan kirjoittaminen ei olisi ollut mahdollista ilman KHT-yhdistyksen ja KHT-Media Oy:n tukea. Haluamme erityisesti kiittää kustannustoimittaja Satu Rämöä, julkaisupäällikkö Minttu Sallista ja tuotepäällikkö Susanna Timosta. Olemme kirjoittaneet tämän kirjan oman asiantuntijatyömme ohessa, joten osa kiitoksesta kuuluu myös perheillemme.

Helsingissä ja Vääksyssä elokuussa 2013

Tekijät

Hintaan lisätään toimituskulut.
Laskutus toimituksen jälkeen.
Katso toimitusehdot >

Ilmestynyt 9/2013
Uudistettu 2. painos
378 sivua
ISBN 978-952-218-147-3
YKL 69.2

Valittavissa myös online-hyllyihin
Online-kirjahyllyn saat käyttöösi heti, ja sen julkaisut päivittyvät säännöllisesti. Tutustu ja tilaa >

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Asiakkuuskoordinaattorit

Helppokäyttöinen taloushallinnon tietopankki tukenasi

Käyttäjäystävällinen online-palvelumme sisältää tärkeimmät taloushallinnon ja yritysjohdon julkaisut
kätevässä online-muodossa. Valitse yrityksesi tarpeisiin sopivin online-kirjahylly ja hyödynnä sopivin lisenssivaihtoehto.

Tilaa koekäyttötunnukset tai kysy lisää!

www.stakatemiaonline.fi
aspa(at)suomentilintarkastajat.fi
p. 09 7552 2010