ISA-standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa

ISA-standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa

Kirja

ISA-standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen ja käytännönläheistä ohjeistusta riskilähtöisestä tilintarkastusprosessista.

Soveltamisopas jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä selostetaan standardien vaatimuksia ja jälkimmäisessä havainnollistetaan niiden soveltamista kahden esimerkkitapauksen avulla.

Kyseessä on suomenkielinen käännös IFACin julkaiseman soveltamisoppaan "Guide to Using ISAs in the Audits of Small- and Medium Sized Entities" kolmannesta painoksesta, joka ilmestyi marraskuussa 2011.

Soveltamisoppaan avulla pk-yhteisöjen tarkastukset voidaan tehdä kustannustehokkaasti ja järkevästi noudattaen ISA-standardien vaatimuksia. Myös yhdistysten kehittämät dokumentointimallit ja työkirjat perustuvat tässä oppaassa noudatettavaan riskilähtöiseen tilintarkastusprosessiin. Nämä apuvälineet täydentävät toisiaan käytännön tarkastustyössä.

Sisällysluettelo

Osa

 • 1. Soveltamisoppaan käyttämisestä
 • 2. ISA-standardit
 • Keskeiset käsitteet
 • 3. Eettiset säännöt, ISA-standardit ja laadunvalvonta
 • 4. Riskilähtöinen tilintarkastus - yleistä useita
 • 5. Sisäinen valvonta - tarkoitus ja osa-alueet
 • 6. Tilinpäätöskannanotot
 • 7. Olennaisuus ja tilintarkastusriski
 • 8. Riskienarviointitoimenpiteet
 • 9. Arvioituihin riskeihin vastaaminen
 • 10. Muut tilintarkastustoimenpiteet
 • 11. Kirjanpidolliset arviot
 • 12. Lähipiiri
 • 13. Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
 • 14. Toiminnan jatkuminen
 • 15. Yhteenveto ISA-standardien muista vaatimuksista
 • 16. Tilintarkastusdokumentaatio
 • 17. Tilinpäätöstä koskevan lausunnon laatiminen

Osa 2

 • 1. Soveltamisoppaan käyttämisestä
 • 2. Esimerkkitapausten esittely
 • VAIHE I: Riskien arviointi
 • 3. Riskien arviointi – yleistä
 • Alustavat toimenpiteet
 • 4. Toimeksiannon hyväksyminen ja jatkaminen
 • Tilintarkastuksen suunnittelu
 • 5. Tilintarkastuksen kokonaisstrategia
 • 6. Olennaisuusrajojen määrittäminen ja käyttäminen
 • 7. Tilintarkastustiimin keskustelut
 • Riskienarviointitoimenpiteiden suorittaminen
 • 8. Toimintariskit – tunnistaminen
 • 9. Toimintariskit – arvioiminen
 • 10. Merkittävät riskit
 • 11. Käsitys sisäisestä valvonnasta
 • 12. Sisäisen valvonnan arvioiminen
 • 13. Kommunikoiminen sisäisen valvonnan puutteellisuuksista
 • 14. Riskienarviointivaiheen loppuunsaattaminen
 • VAIHE II: Riskeihin vastaaminen
 • 15. Riskeihin vastaaminen – yleistä
 • 16. Riskeihin vastaava tilintarkastussuunnitelma
 • 17. Tarkastuksen laajuuden määrittäminen
 • 18. Tehdyn työn dokumentoiminen
 • 19. Kirjalliset vahvistusilmoitukset
 • VAIHE III: Raportointi
 • 20. Raportointi – yleistä
 • 21. Tilintarkastusevidenssin arvioiminen
 • 22. Kommunikointi hallintoelinten kanssa
 • 23. Tilintarkastuskertomuksen mukauttaminen
 • 24. Tiettyä seikkaa painottava kappale ja muuta seikkaa koskeva kappale
 • 25. Vertailutiedot
Esipuhe

Soveltamisoppaan tarkoituksena on auttaa tilintarkastajia soveltamaan kansainvälisen tilintarkastajaliiton (International Federation of Accountants, IFAC) antamia kansainvälisiä tilintarkastus- ja laadunvalvontastandardeja pienten ja keskisuurten yhteisöjen (pk-yhteisöjen) tilintarkastuksessa. Soveltamisopas sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen ja käytännönläheistä ohjeistusta riskilähtöisestä tilintarkastusprosessista. Opas jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä selostetaan standardien vaatimuksia ja jälkimmäisessä havainnollistetaan niiden soveltamista kahden esimerkkitapauksen avulla.

Kyseessä on suomenkielinen käännös IFACin julkaiseman soveltamisoppaan Guide to Using ISAs in the Audits of Small- and Medium Sized Entities kolmannesta painoksesta, joka ilmestyi marraskuussa 2011. HTM-Info Oy julkaisi soveltamisoppaan ensimmäisen painoksen suomeksi keväällä 2009 nimellä Kansainvälisten tilintarkastusstandardien soveltamisopas pienten ja keskisuurten yhteisöjen tilintarkastuksiin.

Tämä kolmannen painoksen suomenkielinen versio on KHT-yhdistyksen ja HTM-tilintarkastajat ry:n yhteisen projektin tulos. Käännösluonnoksen on tehnyt KHT-yhdistyksen käännös koordinaattori Hanna Tähtivaara, ja sitä on ollut työstämässä valmiiksi julkaisuksi asiantuntija ryhmä, jossa HTM-tilintarkastajia ovat edustaneet KTT Veijo Riistama ja KHT Kari W. Saari ja KHT-yhdistystä KTM Kaarina Ijäs ja KTM Anja Ilkko-Virtanen. Asiantuntijaryhmän panos julkaisun toteuttamisessa on ollut ratkaiseva.

Suomenkielinen soveltamisopas on täsmällinen käännös englanninkielisestä julkaisusta, eikä sitä siis ole muokattu Suomen olosuhteita vastaavaksi. Ensimmäisen painoksen suomen kielisestä versiosta saatujen palautteiden perusteella oppaasta on paljon hyötyä myös suomalaisen pk-yrityksen tilintarkastuksessa huolimatta esimerkkiyritysten vieraskielisistä nimistä ja erilaisesta toimintaympäristöstä.

On kuitenkin syytä pitää mielessä Suomen lainsäädännön vaatimukset ja erilaiset käytännöt, esimerkiksi pankkijärjestelmien erilaisuus. KHT-Median julkaisun Kansainväliset tilintarkastusalan standardit 2010 sivuilla xii-xv esitetään kansalliset lisäykset, jotka on otettava huomioon sovellettaessa Suomessa kansainvälisiä standardeja ja eettisiä sääntöjä. Nämä lisäykset koskevat soveltuvin osin myös tätä soveltamisopasta. Kansalliset lisäykset liittyvät mm. riippumattomuussääntöihin, jotka joissakin kohdissa poikkeavat IFACin eettisistä säännöistä, sekä tilintarkastuksen laajuuteen, joka Suomessa kattaa tilinpäätöksen lisäksi myös toimintakertomuksen, kirjanpidon ja hallinnon.

Soveltamisopasta käytettäessä on myös huomattava, että raportti- ja kirjemallit ovat suoria käännöksiä englanninkielisen julkaisun sisältämistä esimerkeistä. KHT-yhdistyksellä ja HTMtilintarkastajilla on omia malleja, joissa otetaan huomioon kansallisen lainsäädännön vaatimukset. KHT-yhdistyksen mallit sisältyvät vuosittain julkaistavaan teokseen, joka on viimeksi ilmestynyt nimellä Tilintarkastajan raportointi 2011.

Koska IFACin soveltamisoppaan toisesta painoksesta ei ole ilmestynyt suomenkielistä versiota, sivulla 7 esitetty vertailu toiseen painokseen ei ole relevantti suomenkielistä soveltamisopasta ajatellen. Ensimmäiseen painokseen verrattuna merkittävin muutos on, että esimerkkitapauksia on nyt kaksi ja ne on erotettu omaksi kokonaisuudekseen. Lisäksi teksti on päivitetty vastaamaan vuonna 2009 uudistettuja ISA- ja ISQC-standardeja (ns. ”Clarity-standardit”), ja siihen on lisätty kuvioita, taulukoita ja muuta havainnollistavaa aineistoa.

Uskomme, että soveltamisoppaasta on hyötyä pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa ja tarkastukset voidaan sen avulla tehdä kustannustehokkaasti ja järkevästi noudattaen ISA-standardien vaatimuksia. Myös yhdistysten kehittämät dokumentointimallit ja työkirjat perustuvat tässä oppaassa noudatettavaan riskilähtöiseen tilintarkastusprosessiin, ja toivomme näiden apuvälineiden täydentävän toisiaan käytännön tarkastustyössä. Kiitämme kaikkia hankkeessa mukana olleita, erityisesti asiantuntijaryhmän jäseniä.

Helsingissä maaliskuussa 2012

HTM-tilintarkastajat ry KHT-yhdistys – Föreningen CGR ry

Tee tilaus

Tilaukset poikkeuksellisesti sähköpostitse asiakaspalveluun.

Hinta 64,00 € (+ alv. 10 %)
Hintaan lisätään toimituskulut.
Laskutus toimituksen jälkeen.
Katso toimitusehdot >

Julkaisuvuosi 2012
ISBN 978-952-218-118-3
YKL 69.2
732 sivua

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Asiakkuuskoordinaattorit

Helppokäyttöinen taloushallinnon tietopankki tukenasi

Taloushallinnon sähköiset julkaisut ja videokoulutukset samaan palveluun koottuna, yhden kirjautumisen taakse. Valitse sinun tai tiimisi tarpeisiin sopiva palvelukokonaisuus ja lisenssivaihtoehto.

Tilaa koekäyttötunnukset tai kysy lisää!

www.stakatemiaonline.fi
aspa(at)suomentilintarkastajat.fi
p. 09 7552 2010