Kansainväliset tilintarkastusalan standardit 2016-2017

Kansainväliset tilintarkastusalan standardit 2016–2017

Kirja

Painettujen kirjojen paketti ja online-julkaisu ilmestyneet 2/2017


Kansainväliset tilintarkastusalan standardit -julkaisu sisältää IAASB:n antamat hyvää tilintarkastustapaa koskevat standardit (2016–2017) ja IESBA:n antamat eettiset säännöt (2016) suomenkielisinä käännöksinä. 

Julkaisu on kaksiosainen: osa 1 sisältää ISA-standardit ja osa II muut standardit, varmennustoimeksiantojen viitekehyksen ja eettiset säännöt. Julkaisun alussa on lisäksi kansallinen osuus, joka sisältää mm. Suomen Tilintarkastajat ry:n kansalliset lisäykset, jotka on otettava huomioon sovellettaessa kansainvälisiä standardeja Suomessa.

Merkittävimmät lisäykset ja muutokset edellisvuoden julkaisuun verrattuna:

 • Eettisten sääntöjen lopussa esitetään muutos, joka koskee toimimista säädösten ja määräysten noudattamatta jättämisen suhteen. Muutos tulee voimaan 1.7.2017.
 • Eettisten sääntöjen muutoksen seurauksena uudistettu ISA 250, joka tulee voimaan joulukuussa 2017, esitetään voimassa olevien ISA-standardien jälkeen.
 • Edellisvuonna ISA-standardien jälkeen esitetyt uudet ja uudistetut tilintarkastajan raportointia koskevat standardit 260 (uudistettu), ISA 570 (uudistettu), ISA 700 (uudistettu), ISA 701 (kokonaan uusi standardi), ISA 705 (uudistettu), ISA 706 (uudistettu) ja ISA 720 (uudistettu) sekä kyseisistä standardeista samoin kuin tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskevista täsmennyksistä johtuvat mukauttavat muutokset muihin ISA-standardeihin ovat nyt voimassa ja ovat korvanneet aiemmat vastaavat standardit. Kaikki niistä aiheutuneet muutokset on viety asianomaisiin kohtiin.
 • Joidenkin termien suomenkielinen vastine on muuttunut, ja muutokset on tehty kaikkiin teksteihin, joissa kyseiset termit esiintyvät. Yhteenveto muuttuneista vastineista esitetään Suomen Tilintarkastajat ry:n esipuheessa.
 • Lisäksi joihinkin muihin standardeihin ja eettisiin sääntöihin on tehty vähäisiä teknisiä muutoksia ja korjauksia.

Kirja koostuu kahdesta erillisestä julkaisusta (osa I ja osa II), jotka myydään yhtenäisenä pakettina.

Osa I sisällysluettelo
 • Suomen Tilintarkastajat ry:n esipuhe
 • Kansalliset lisäykset – ohjeistusta kansainvälisten eettisten sääntöjen ja kansainvälisten standardien soveltamiseksi Suomessa
 • Merkittävimmät muutokset vuoden 2015 painokseen verrattuna sekä viimeisin kehitys
 • IFACin tehtävä
 • IAASB:n ohjeiden rakenne
 • Kansainvälisten laadunvalvontaa, tilintarkastusta, yleisluonteista tarkastusta, muita varmennuspalveluja ja liitännäispalveluja koskevien ohjeiden esipuhe
 • Termistö

KANSAINVÄLISET LAADUNVALVONTASTANDARDIT

 • ISQC 1 Laadunvalvonta tilintarkastusyhteisöissä, jotka suorittavat tilinpäätöksiin kohdistuvia tilintarkastuksia ja yleisluonteisia tarkastuksia sekä muita varmennus- ja liitännäispalvelutoimeksiantoja

MENNYTTÄ AIKAA KOSKEVAN TALOUDELLISEN INFORMAATION TILINTARKASTUS

200–299 YLEISET PERIAATTEET JA VELVOLLISUUDET

 • ISA 200 Riippumattoman tilintarkastajan yleiset tavoitteet ja tilintarkastuksen suorittaminen ISA-standardien mukaisesti
 • ISA 210 Tilintarkastustoimeksiantojen ehdoista sopiminen
 • ISA 220 Tilintarkastuksen laadunvalvonta
 • ISA 230 Tilintarkastusdokumentaatio
 • ISA 240 Väärinkäytöksiin liittyvät tilintarkastajan velvollisuudet tilintarkastuksessa
 • ISA 250 Säädösten ja määräysten huomioon ottaminen tilintarkastuksessa
 • ISA 260 (uudistettu) Kommunikointi hallintoelinten kanssa
 • ISA 265 Kommunikointi sisäisen valvonnan puutteellisuuksista hallintoelimille ja toimivalle johdolle

300–499 RISKIEN ARVIOIMINEN JA VASTAAMINEN ARVOITUIHIN RISKEIHIN

 • ISA 300 Tilintarkastuksen suunnittelu
 • ISA 315 (uudistettu) Olennaisen virheellisyyden riskien tunnistaminen ja arvioiminen yhteisöstä ja sen toimintaympäristöstä muodostetun käsityksen avulla
 • ISA 320 Olennaisuus tilintarkastusta suunniteltaessa ja suoritettaessa
 • ISA 330 Tilintarkastajan toimenpiteet arvioituihin riskeihin vastaamiseksi
 • ISA 402 Palveluorganisaatiota käyttävän yhteisön tilintarkastuksessa huomioon otettavia seikkoja
 • ISA 450 Tilintarkastuksen aikana todettujen virheellisyyksien arvioiminen

500–599 TILINTARKASTUSEVIDENSSI

 • ISA 500 Tilintarkastusevidenssi
 • ISA 501 Tilintarkastusevidenssi – erityisesti huomioon otettavia seikkoja tiettyjä eriä tarkastettaessa
 • ISA 505 Ulkopuoliset vahvistukset
 • ISA 510 Ensimmäistä kertaa suoritettavat tilintarkastustoimeksiannot – alkusaldot 455
 • ISA 520 Analyyttiset toimenpiteet
 • ISA 530 Otanta tilintarkastuksessa
 • ISA 540 Kirjanpidollisten arvioiden – mukaan lukien käypää arvoa koskevat kirjanpidolliset arviot – ja niistä tilinpäätöksessä esitettävien tietojen tarkastaminen
 • ISA 550 Lähipiiri
 • ISA 560 Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat
 • ISA 570 (uudistettu) Toiminnan jatkuvuus
 • ISA 580 Kirjalliset vahvistusilmoitukset

600–699 MUIDEN TEKEMÄN TYÖN KÄYTTÄMINEN

 • ISA 600 Erityisiä näkökohtia – konsernitilinpäätösten tilintarkastukset (konserninosien tilintarkastajien suorittama työ mukaan luettuna)
 • ISA 610 (uudistettu 2013) Sisäisten tarkastajien tekemän työn käyttäminen
 • ISA 620 Tilintarkastajan käyttämän erityisasiantuntijan tekemän työn hyödyntäminen

700–799 JOHTOPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN JA RAPORTOIMINEN

 • ISA 700 (uudistettu) Tilinpäätöstä koskevan lausunnon laatiminen ja kertomuksen antaminen
 • ISA 701 Viestiminen tilintarkastuksen kannalta keskeisistä seikoista riippumattoman tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksessa
 • ISA 705 (uudistettu) Riippumattoman tilintarkastajan tilintarkastuskertomukseen sisältyvän lausunnon mukauttaminen
 • ISA 706 (uudistettu) Riippumattoman tilintarkastajan tilintarkastuskertomukseen sisältyvät tiettyjä seikkoja painottavat kappaleet ja muita seikkoja koskevat kappaleet
 • ISA 710 Vertailutiedot – vertailuluvut ja vertailutilinpäätös
 • ISA 720 (uudistettu) Tilintarkastajan velvollisuudet tilintarkastetun tilinpäätöksen sisältävissä asiakirjoissa olevan muun informaation suhteen

800–899 ERITYISET ALUEET

 • ISA 800 (uudistettu) Erityisesti huomioon otettavia seikkoja – erityistä tarkoitusta varten sovellettavien normistojen mukaisesti laadittujen tilinpäätösten tilintarkastukset
 • ISA 805 (uudistettu) Erityisesti huomioon otettavia seikkoja – yksittäisiin tilinpäätöslaskelmiin ja tilinpäätöslaskelman tiettyihin osiin, tileihin tai eriin kohdistuvat tilintarkastukset
 • ISA 810 (uudistettu) Tilinpäätösyhteenvedoista raportoimista koskevat toimeksiannot

KANSAINVÄLISET TILINTARKASTUSTA KOSKEVA SOVELTAMISOHJEET

 • IAPN 1000 Erityisesti huomioon otettavia seikkoja rahoitusinstrumentteja tarkastettaessa

UUDET JA UUDISTETUT STANDARDIT, JOTKA EIVÄT OLE VIELÄ VOIMASSA

 • ISA 250 (uudistettu) Säädösten ja määräysten huomioon ottaminen tilintarkastuksessa
Osa II sisällysluettelo

MENNYTTÄ AIKAA KOSKEVAN TALOUDELLISEN INFORMAATION TILINTARKASTUS JA YLEISLUONTEINEN TARKASTUS

2000–2699 KANSAINVÄLISET YLEISLUONTEISEN TARKASTUKSEN STANDARDIT

 • ISRE 2400 (uudistettu) Mennyttä aikaa koskevan tilinpäätöksen yleisluonteisen tarkastuksen toimeksiannot
 • ISRE 2410 Yhteisön tilintarkastajan suorittama osavuosi-informaation yleisluonteinen tarkastus

MUUT VARMENNUSTOIMEKSIANNOT KUIN MENNYTTÄ AIKAA KOSKEVAN TALOUDELLISEN INFORMAATION TILINTARKASTUS TAI YLEISLUONTEINEN TARKASTUS

3000–3699 KANSAINVÄLISET VARMENNUSTOIMEKSIANTOSTANDARDIT

3000–3399 KAIKKIIN VARMENNUSTOIMEKSIANTOIHIN SOVELLETTAVAT STANDARDIT

 • ISAE 3000 (uudistettu) Muut varmennustoimeksiannot kuin mennyttä aikaa koskevan taloudellisen informaation tilintarkastus tai yleisluonteinen tarkastus

3400–3699 TIETTYJÄ AIHEALUEITA KOSKEVAT STANDARDIT

 • ISAE 3400 Tulevaisuutta koskevan taloudellisen informaation tarkastaminen (aiemmin ISA 810)
 • ISAE 3402 Palveluorganisaatiossa olevia kontrolleja koskevat varmennusraportit
 • ISAE 3410 Kasvihuonekaasuraportteja koskevat varmennustoimeksiannot
 • ISAE 3420 Varmennustoimeksiannot esitteeseen sisältyvän taloudellisen pro forma -informaation kokoamisesta raportoimiseksi

LIITÄNNÄISPALVELUT

4000–4699 KANSAINVÄLISET LIITÄNNÄISPALVELUSTANDARDIT

 • ISRS 4400 Toimeksiannot taloudelliseen informaatioon kohdistuvien erikseen sovittujen toimenpiteiden suorittamisesta (aiemmin ISA 910)
 • ISRS 4410 (uudistettu) Kokoamistoimeksiannot

VIITEKEHYS

 • Kansainvälinen varmennustoimeksiantojen viitekehys

EETTISET SÄÄNNÖT

 • Eettiset säännöt tilintarkastusammattilaisille

Hintaan lisätään toimituskulut.
Laskutus toimituksen jälkeen.
Katso toimitusehdot >

Osa I: 1124 sivua
Osa II: 672 sivua
ISBN 978-952-218-319-4
YKL 69.2

Myös online-julkaisuna
Online-julkaisun saat käyttöösi heti. Tutustu >

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Asiakkuuskoordinaattorit

Helppokäyttöinen taloushallinnon tietopankki tukenasi

Taloushallinnon sähköiset julkaisut ja videokoulutukset samaan palveluun koottuna, yhden kirjautumisen taakse. Valitse sinun tai tiimisi tarpeisiin sopiva palvelukokonaisuus ja lisenssivaihtoehto.

Tilaa koekäyttötunnukset tai kysy lisää!

www.stakatemiaonline.fi
aspa(at)suomentilintarkastajat.fi
p. 09 7552 2010