Varojen-jakaminen-ja-verotus-osakeyhtiössä-4-uudistettu-painos

Varojen jakaminen ja verotus osakeyhtiössä, 4. uud. painos

Kirja

Painettu kirja ilmestynyt 2/2018 | Online-julkaisu päivittynyt 2/2018


Merja Raunio Leena Romppainen Outi Ukkola Kare Kotiranta

Käytännönläheinen tietopaketti pienten ja keskisuurten osakeyhtiöiden, niiden muodostamien konsernien sekä osakkeenomistajien verosuunnitteluun. Saatavana sekä painettuna kirjana että päivittyvänä online-julkaisuna.

Ohjeistusta annetaan mm. osingonjaon ja muiden varojenjakotilanteiden verotuksesta, osakaslainoihin liittyvistä yhtiöoikeudellisista ja verotuksellisista kysymyksistä, yrityksestä luopumisesta ja yritysrakenteen uudelleenjärjestelyistä sekä peitellyn osingonjaon ongelmista.

Käytännönläheiset esimerkit ja oikeustapaukset havainnollistavat haastavaa aihepiiriä.

Teoksen kirjoittajilla on vuosien kokemus yritysten ja niiden omistajien verotuskysymyksistä mm. tilintarkastusyhteisöistä, asianajotoimistoista ja yrittäjäjärjestöstä.

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo

 • ESIPUHE
 • 1 VAROJEN JAKAMINEN
  • 1.1 Yleistä varojen jakamisesta
  • 1.2 Varojenjakotavat
   • 1.2.1 Osinko ja varojen jakaminen vapaan oman pääoman rahastosta
   • 1.2.2 Osakepääoman alentaminen
   • 1.2.3 Omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen
   • 1.2.4 Yhtiön varojen lainaaminen
   • 1.2.5 Yhtiön purkaminen
 • 2 VAROJEN JAKAMINEN HENKILÖOSAKKAALLE
  • 2.1 Varojen jakaminen osinkona
   • 2.1.1 Osakkaana yksityishenkilö
   • 2.1.2 Osakkaana osakeyhtiö
   • 2.1.3 Osingon verovuosi
   • 2.1.4 Väliosinko
   • 2.1.5 Osingon jakaminen muulle kuin osakkeenomistajalle
   • 2.1.6 Palkkana vai osinkona?
   • 2.1.7 Työpanokseen perustuva osinko
  • 2.2 Nettovarallisuuden laskeminen
   • 2.2.1 Varojen arvostaminen
   • 2.2.2 Velkojen vähentäminen
   • 2.2.3 Nettovarallisuus erityistilanteissa
   • 2.2.4 Osakaskohtaiset vähennykset
  • 2.3 Pääomanpalautukset
   • 2.3.1 Pääomanpalautuksen muodot
   • 2.3.2 Pääomanpalautus yhtiön verotuksessa
   • 2.3.3 Henkilöosakas pääomanpalautuksen saajana
   • 2.3.4 Peitellyn osingon riski
   • 2.3.5 Varainsiirtoverotus
  • 2.4 Varojen jakaminen osakaslainana
   • 2.4.1 Osakeyhtiölain lainarajoitukset
   • 2.4.2 Osakaslainat ovat pääomatuloa
   • 2.4.3 Lainan takaisinmaksu
   • 2.4.4 Osakaslainan korko
   • 2.4.5 Osakaslainasta ilmoittaminen
   • 2.4.6 Osakaslaina peiteltynä osinkona
   • 2.4.7 Ennen 3.4.1998 otetut lainat
   • 2.4.8 Oikaisu osakkaan osakkeiden arvoon
 • 3 VAROJEN JAKAMINEN KONSERNISSA
  • 3.1 Osingonjako konsernissa
   • 3.1.1 Osinko kotimaiselta yhtiöltä
   • 3.1.2 Osinko ulkomaiselta yhtiöltä
   • 3.1.3 Väliosinko
   • 3.1.4 Ennakko-osinko
   • 3.1.5 Osingonjako in natura
   • 3.1.6 Osingonjakajan velvollisuudet
  • 3.2 Pääomanpalautus konsernissa
   • 3.2.1 Pääomaa palauttavan yhtiön verotus
   • 3.2.2 Emoyhtiö pääomanpalautuksen saajana
   • 3.2.3 Peitellyn osingon riski pääomaa palautettaessa
  • 3.3 Konserniavustus
   • 3.3.1 Konserniavustuksen edellytykset
   • 3.3.2 Konserniavustuksen käsittely
   • 3.3.3 Konserniavustuksen ja osingonjaon vertailua
   • 3.3.4 Konserniavustus kansainvälisissä tilanteissa
   • 3.3.5 Konserniavustuksen tulevaisuus
  • 3.4 Oman vai vieraan pääoman ehtoinen sijoitus
   • 3.4.1 Korkojen vähennysoikeuden rajoitukset
  • 3.5 Konserniosakkeiden luovuttaminen tai hankkiminen
   • 3.5.1 Luovuttajaa koskevan verovapauden soveltamisala
   • 3.5.2 Käyttöomaisuutta vai muuta omaisuutta
   • 3.5.3 Luovutettavien osakkeiden omistusosuus ja omistusaika
   • 3.5.4 Kohdeyhtiön toiminnan luonne
   • 3.5.5 Verovapaaseen luovutusvoittoon tehtävät oikaisut
   • 3.5.6 Luovutustappiot
   • 3.5.7 Alihintaiset luovutukset ja hankinnat
 • 4 YRITYSJÄRJESTELYT
  • 4.1 Sulautuminen
  • 4.2 Kokonaisjakautuminen ja osittaisjakautuminen
  • 4.3 Liiketoimintasiirto
  • 4.4 Osakevaihto
  • 4.5 Kotipaikan siirto EU:n jäsenvaltiosta toiseen
  • 4.6 Osakeyhtiön purkaminen
   • 4.6.1 Liikearvo purkamistilanteessa
  • 4.7 Veron kiertäminen tai veron välttäminen
 • 5 SIIRTOHINNOITTELU
  • 5.1 Siirtohinnoittelusäännösten soveltamisala
  • 5.2 Markkinaehtoisen siirtohinnan määrittäminen
   • 5.2.1 OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden merkitys
   • 5.2.2 Markkinaehtoisen hinnan määritysprosessi
   • 5.2.3 Siirtohinnoittelumenetelmät
   • 5.2.4 Tavarakaupan hinnoittelu
   • 5.2.5 Palvelukaupan hinnoittelu
   • 5.2.6 Aineettoman omaisuuden hinnoittelu
   • 5.2.7 Rahoitustransaktioiden hinnoittelu
   • 5.2.8 Liiketoiminnan uudelleenjärjestäminen
  • 5.3 Siirtohintojen dokumentointivelvollisuus
   • 5.3.1 Dokumentointivelvolliset
   • 5.3.2 Dokumentoinnin sisältö
   • 5.3.3 Maakohtainen raportointi
   • 5.3.4 Dokumentoinnin esittäminen
  • 5.4 Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen
   • 5.4.1 Kansalliset oikeussuojakeinot
   • 5.4.2 Keskinäinen sopimusmenettely
 • 6 PEITELLYN OSINGON ONGELMAT
  • 6.1 Mistä peitellyssä osingossa on kyse?
   • 6.1.1 Yleissäännös peitellystä osingosta
   • 6.1.2 Osakkaan edun tavoittelu
   • 6.1.3 Muu kuin vero-oikeudellinen vastuu
  • 6.2 Peitellyn osingon osapuolet
   • 6.2.1 Kuka voi olla peitellyn osingon antaja?
   • 6.2.2 Etuuden saaminen osakkuusaseman perusteella
   • 6.2.3 Omistusosuuden suuruus
   • 6.2.4 Kuka on omainen?
   • 6.2.5 Välillinen osakkuus
   • 6.2.6 Osakkuuden alkaminen ja päättyminen
  • 6.3 Eri voitonjakomuotoihin liittyvät ongelmat
   • 6.3.1 Palkanmaksu
   • 6.3.2 Omien osakkeiden hankkiminen
   • 6.3.3 Osakaslainat
   • 6.3.4 Pääomatulona verotettava osakaslaina ja peitellyn osingon mahdollisuus
   • 6.3.5 Muu kuin pääomatulona verotettava osakaslaina
   • 6.3.6 Yhtiön ja osakkaan väliset sopimukset
  • 6.4 Peitelty osinko konsernissa
   • 6.4.1 Osakeyhtiö – erillinen verotusyksikkö
   • 6.4.2 Konsernin rakenne – toiminnallinen jako
   • 6.4.3 Etuuden realisoituminen konsernissa
  • 6.5 Peitellyn osingon kustannukset ja verotuksen kohdistaminen
   • 6.5.1 Verotuksen kohdistaminen
   • 6.5.2 Verotukseen tehtävät oikaisut
 • 7 YRITYSTOIMINNASTA LUOPUMINEN
  • 7.1 Yleistä yrityskaupan verokohtelusta
  • 7.2 Luopumista edeltävät ja seuraavat järjestelyt
  • 7.3 Osakkeiden myynnin verokohtelu
   • 7.3.1 Myyntivoittoverotus yleisesti
   • 7.3.2 Luovutusvoittoverotusta koskeva huojennus
   • 7.3.3 Osakkeiden hankkiminen
   • 7.3.4 Varainsiirtoveron suorittaminen
  • 7.4 Lahjoitukseen ja perintöön liittyvät veronhuojennukset
   • 7.4.1 Lahjaverosta yleisesti
   • 7.4.2 Lahjanluontoinen kauppa
   • 7.4.3 Käyvän arvon ja verotusarvon määrittäminen
   • 7.4.4 Lahjan ja perinnön sukupolvenvaihdoshuojennus
   • 7.4.5 Huojennuksen menettäminen
   • 7.4.6 Maksuajan pidennys
   • 7.4.7 Huojennusten vaatiminen
 • 8 ENNAKKORATKAISUMENETTELY
  • 8.1 Verohallinnon ennakkoratkaisu
  • 8.2 Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu
 • ASIAHAKEMISTO
Esipuhe

Osakeyhtiö on suosittu yritystoiminnan harjoittamisen muoto. Yhtiöiden koko vaihtelee suuresti, jolloin yrityksen tekemät liiketoiminnalliset ratkaisut tehdään hyvin erilaisissa toimintaympäristöissä. Perheyrityksenä toimivan pienen tai keskisuuren yhtiön tarpeet ovat hyvin erilaiset kuin laajalle omistajakunnalle jakautuneen listautuneen yhtiön.

Yrityksen liiketoiminnan menestyksekäs johtaminen vaatii oman erityisosaamisensa. Verotus on johtamiseenkin liittyvä erityisalue, johon harvoissa yrityksissä pystytään panostamaan riittävästi. Erityisesti listaamattomissa yhtiöissä omistajien ja yrityksen rahavirtojen kokonaissuunnittelussa verotuskysymysten hallinnalla on merkitystä. Tämän kirjan tarkoituksena on antaa käytännönläheistä tietoa osakkeenomistajan verosuunnittelusta.

Tarkastelun kohteina ovat pienet ja keskisuuret osakeyhtiöt, joita usein omistetaan perhepiirissä, sekä tällaisten yhtiöiden muodostamat konsernit. Kirja ohjeistaa osakkaiden verosuunnittelua mm. seuraavissa usein haasteellisiksi osoittautuvissa kysymyksissä: osingonjaon ja muiden varojenjakotilanteiden verotus, osakaslainoihin liittyvät yhtiöoikeudelliset ja verotukselliset seikat, yrityksestä luopuminen ja yritysrakenteen uudelleenjärjestelyt sekä peitellyn osingon ongelmat. Kirjassa käsitellään yhtiö- ja verolainsäädännön yhteensovittamisen haasteita.

Kirjan ovat kirjoittaneet verotuksen asiantuntijoina työskentelevät varatuomarit Leena Romppainen, Merja Raunio ja Outi Ukkola sekä KHT Kare Kotiranta.

Helsingissä tammikuussa 2018

Tekijät

Hintaan lisätään toimituskulut.
Laskutus toimituksen jälkeen.
Katso toimitusehdot >

4. uudistettu painos
274 sivua
ISBN 978-952-218-329-3
YKL 33.25

Tilaa online-julkaisu

Valittavissa myös Omavalinta-hyllyihin
Tutustu ja tilaa>

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Asiakkuuskoordinaattorit

Helppokäyttöinen taloushallinnon tietopankki tukenasi

Taloushallinnon sähköiset julkaisut ja videokoulutukset samaan palveluun koottuna, yhden kirjautumisen taakse. Valitse sinun tai tiimisi tarpeisiin sopiva palvelukokonaisuus ja lisenssivaihtoehto.

Tilaa koekäyttötunnukset tai kysy lisää!

www.stakatemiaonline.fi
aspa(at)suomentilintarkastajat.fi
p. 09 7552 2010