Kirjanpitolain muuttamisesta annettu hallituksen esitys

23.10.2015

Hallitus antoi 22.10.2015 esityksen HE 89/2015 kirjanpitolain muuttamiseksi. Esityksellä saatetaan EU:n tilinpäätösdirektiivin (2013/34/EU) määräykset osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä selkeytetään lainsäädännön rakennetta.

Tilinpäätöksen laadintaa pienyrityksissä helpotetaan ottamalla käyttöön direktiivin pienyrityspoikkeukset ja erityiset helpotukset mikroyrityksille mahdollisimman laajasti. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi öljy-, kaasu- ja kaivannaistoimintaa sekä aarniometsien hakkuuta harjoittaville yrityksille erityinen tiedonantovelvoite, jonka mukaan niiden tulee raportoida maakohtaisesti eri maiden hallituksille ja niiden alaisille tahoille maksamansa rahasummat.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan siten, että niitä tulee noudattaa ensimmäisen kerran 1 päivänä tammikuuta 2016 tai sen jälkeen alkavina tilikausina. Kirjanpitolain uudistettuja säännöksiä olisi mahdollista noudattaa jo lain voimaantulon jälkeen laadittavissa tilinpäätöksissä.

Valtioneuvoston päätös >

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti

  

Luottamusta rakentamassa.