Säätiölaki

Uusi säätiölaki (487/2015), laki säätiölain voimaanpanosta (488/2015) sekä muut säätiölain uudistamisesta aiheutuneet lakimuutokset ovat tulleet voimaan 1.12.2015. Alla on eräitä säätiön tilintarkastuksen kannalta keskeisiä muutoksia.

Säätiön tilintarkastuskertomus

Säätiölain (4:2 §) perusteella tilintarkastuskertomuksessa annettavat lausunnot muuttuvat ja jatkossa tilintarkastajan tulee lausua siitä,

  • onko säätiön tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa annettu säätiön toiminnasta tilikaudella tiedot, jotka ovat olennaisia säätiön tarkoitusta ja toimintamuotoja koskevien sääntömääräysten noudattamisen arvioimiseksi, ja
  • onko palkkioita ja korvauksia, jotka säätiö ja sen tytäryhteisö ja -säätiö ovat suorittaneet säätiön toimielinten jäsenille, pidettävä tavanomaisina.
Tilintarkastajan rotaatio

Säätiölakiin on lisätty tilintarkastajan toimikausien keston rajoitusta eli rotaatiota koskeva säännös (4:5 §). Sen mukaan säätiön tilintarkastajan peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi olla enintään seitsemän vuotta. Tilintarkastaja voi edellä mainitun enimmäisajan jälkeen osallistua uudelleen säätiön tilintarkastukseen aikaisintaan neljän vuoden kuluttua tilintarkastustehtävän päättymisestä. Jos tilintarkastajaksi on valittu tilintarkastusyhteisö, edellä säädettyä ei sovelleta yhteisöön, vaan ainoastaan päävastuulliseen tilintarkastajaan.

Säätiölakia koskevan hallituksen esityksen perusteluissa ( HE 166/2014 vp, s. 124) todetaan, että ennen uuden lain voimaantuloa alkaneen tilintarkastustoimeksiannon osalta määräaika lasketaan uuden lain voimaantulosta.

Toimintakertomus ja konsernitilinpäätöksen laatiminen

On huomattava, että uusia säännöksiä toimintakertomuksessa annettavista tiedoista (säätiölain 5:2 § ja 3 §) sekä konsernitilinpäätöksen laatimisesta (säätiölain 5:4 §) tulee soveltaa jo 1.1.2015 ja sen jälkeen alkaviin tilikausiin. Asiasta säädetään laissa säätiölain voimaanpanosta (10 §).

Kirjanpitolautakunta on antanut omaehtoisen lausunnon lähipiiritoimien esittämisestä säätiön toimintakertomuksessa sekä tytäryrityksen tilinpäätöksen yhdistelemättä jättämisestä.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti

  

Luottamusta rakentamassa.