Tilintarkastus sidosryhmien silmin

Suomen Tilintarkastajat ry selvitti keväällä 2016 sidosryhmien kokemuksia tilintarkastuksesta, tilintarkastajista ja heidän tarjoamistaan palveluista. Tilintarkastusta pidetään tärkeänä luottamusta lisäävänä instituutiona yhteiskunnassamme. Tilintarkastajan ammattitaitoon ja korkeaan ammattietiikkaan luotetaan.

Yli 90 % kyselytutkimukseen vastanneista oli sitä mieltä, että tilintarkastus lisää luottamusta pääomamarkkinoiden toimintaan ollen oikea tapa varmentaa tilinpäätöstietoja. 

Tilintarkastus  tuo  yritystoimintaan  ryhtiä ja  uskottavuutta

Luottamus nousi keskeiseksi tekijäksi sidosryhmien arvioidessa tilintarkastuksen merkitystä ja tilintarkastajan roolia.

Vastaajista 74 % näki tilintarkastuksen lisäävän sopimuskumppaneiden keskinäistä luottamusta. Vastaajista 81 % oli sitä mieltä, että tilintarkastajan varmentama informaatio lisää sopimuskumppanien luotettavuutta. Vastaajista yli 80 % oli sitä mieltä, että tilintarkastaja neuvoo asiakkaitaan sääntöjen vastaisen toiminnan ehkäisemisessä. 

Omistajan  asialla

Eniten tilintarkastuksesta hyötyvät kyselytutkimukseen vastanneiden mielestä osakkeenomistajat. Toiseksi eniten hallituksen jäsenet ja kolmanneksi eniten yrityksen johto. Kyselytutkimuksen tuloksissa todentui agenttiteoria, jonka mukaan tilintarkastaja on omistajien luottohenkilö ja etujen valvoja.

Tilintarkastus  keventää  hallinnollista  taakkaa  

Kyselytutkimukseen vastanneet eivät pitäneet tilintarkastusta hallinnollisena taakkana. Vastaajat painottivat ennen kaikkea tilintarkastuksesta saatavaa lisäarvoa.

Vastaajista 74 % oli sitä mieltä, että tilintarkastaja auttaa tekemään asiat kerralla oikein. Lisäksi yli 60 % ilmoitti ostaneensa tilintarkastajalta myös muita kuin tilintarkastuspalveluja. 

Tutkimukseen vastanneista 88 % luotti tilintarkastajan ammattietiikkaan. Veroneuvontaan, kirjanpito- ja tilinpäätösneuvontaan ja erilaisiin lausuntoihin sekä tilitysten ja avustamiseen tarkastukseen sekä arvonmäärityksiin liittyvät palvelut olivat kyselytutkimuksessa yleisimmin mainittuja palveluja, joita tilintarkastajalta oli ostettu.

Ammattitaitoinen,  luotettava  ja  konsultoiva 

Kyselytutkimuksessa selvitettiin myös sidosryhmien mielikuvia tilintarkastajista.

Tarkastajakuntaan liitettiin vahvimmin adjektiivit ammattitaitoinen, luotettava ja konsultoiva.

Keväällä 2016 tehty verkkokyselytutkimus lähetettiin mm. talousjohtajille, yrittäjille, hallitusammattilaisille, virkamiehille ja kansanedustajille. Kyselyyn osallistui 449 vastaajaa. Tyypillinen kyselyyn vastaaja oli ammatiltaan osakeyhtiössä toimiva talousjohtaja, joka vastasi tilinpäätöksen tekemisestä yrityksessä.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Tilintarkastajien yhdistys

 

Suomen Tilintarkastajat ry

on tilintarkastajien edunvalvontajärjestö. Tehtävänämme on auttaa tilintarkastajien ammattikuntaa menestymään ja tuomaan lisäarvoa elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle.