Mitä on hyvä tilintarkastustapa?

Tilintarkastajan tulee tilintarkastuslain mukaan noudattaa tilintarkastuslaissa tarkoitettuja tehtäviä suorittaessaan hyvää tilintarkastustapaa. Hyvän tilintarkastustavan sisältö muuttuu ajan kuluessa. Hyvän tilintarkastustavan sisältöön vaikuttavat seuraavat lähteet

  • lait ja asetukset (1)
  • kansainväliset tilintarkastusalan standardit (kuten ISA) (2)
  • ammattieettiset periaatteet ja IESBA:n eettiset säännöt (3)
  • viranomaisten päätökset ja tuomioistuinten ratkaisut (4)
  • tilintarkastusalan keskeisten järjestöjen ohjeet ja suositukset (5)
  • huolellisten ammattihenkilöiden yleisesti noudattamaa tilintarkastuskäytäntö (6).

1. Lait ja asetukset 

Tärkein tilintarkastusta säätelevä laki on tilintarkastuslaki (1141/2015). Laki uudistettiin elokuussa 2016. Vuoden 2016 uudistus pohjautui EU:n tilintarkastusdirektiivin ja -asetuksen uusiin vaatimuksiin. Tilintarkastukseen ja tilintarkastajiin liittyviä määräyksiä löytyy myös monesta muusta säädöksestä, kuten seuraavista:

2. Kansainväliset tilintarkastusstandardit

Hyvän tilintarkastustavan käsitteen ja sisällön määrittelyssä keskeisessä asemassa ovat kansainväliset tilintarkastusalan standardit. EU:n tilintarkastusdirektiivin mukaan tilintarkastukset tulee suorittaa EU:n komission hyväksymiä kansainvälisiä tilintarkastus-standardeja noudattaen. Tällaisia standardeja antaa kansainvälisen tilintarkastajaliiton IFAC:n yhteydessä toimiva IAASB-komitea (International Auditing and Assurance Standards Board), ja kansainvälisillä tilintarkastusalan standardeilla tarkoitetaankin yleensä IAASB:n laatimia ISA- ja ISQC-standardeja.

ISA-standardit (International Standards of Auditing) ohjaavat nimenomaan tilinpäätökseen kohdistuvaa tilintarkastusta. Ne määrittelevät tilintarkastuksen eri osa-alueille perusperiaatteet ja tavoitteet, ja ohjeistavat tarkastuksessa sekä sen dokumentoinnissa.

ISQC 1 (International Standards on Quality Control) on laadunvalvontastandardi, joka koskee myös muita tilintarkastusyhteisöjen tarjoamia palveluita kuin tilinpäätöstarkastuksia. Standardissa käsitellään tilintarkastusyhteisön sisäiseen laadunvalvontajärjestelmään liittyviä velvollisuuksia.

Suomen Tilintarkastajat ry on vuodesta 2000 lähtien julkaissut yhdistyksen hallituksessa hyväksytyt kansainväliset tilintarkastusalan standardit suomenkielisinä. Standardit ovat saatavina painettuna kirjana ja online-julkaisuna ST-Akatemian verkkokaupasta.

3. Ammattieettiset periaatteet ja IESBA:n eettiset säännöt

Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastajan on suoritettava tehtävänsä ammattitaitoisesti, rehellisesti, objektiivisesti ja ammatillinen kriittisyys säilyttäen sekä huolellisesti yleinen etu huomioon ottaen. Tätä tilintarkastajan etiikkaa ohjeistaa mm. IFAC:n yhteydessä toimiva IESBA-komitea (International Ethics Standards Board for Accountants), joka laatii ja julkaisee ”Eettiset säännöt tilintarkastusammattilaisille” (Code of Ethics for Professional Accountants).

Nämä eettiset säännöt on hyväksytty Suomen Tilintarkastajat ry:n hallituksessa ja julkaistu suomenkielisinä kansainvälisten tilintarkastusstandardien yhteydessä.

4. Viranomaisten päätökset ja tuomioistuinten ratkaisut

Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonta valvoo tilintarkastajia. Se arvioi hyvän tilintarkastustavan noudattamista ja vastaa tilintarkastajien yleisestä ohjauksesta. Tilintarkastusvalvonta voi antaa ohjeita, lausuntoja ja ratkaisuja.

Tilintarkastuslautakunnan kannanotot ovat tulkintoja hyvän tilintarkastustavan vaatimuksista ja niillä on ohjaava merkitys. Myös aikaisempien valvontaelinten, Valtion tilintarkastuslautakunnan ja Keskuskauppakamarin, tilintarkastuslautakunnan tekemät ratkaisut huomioidaan hyvää tilintarkastustapaa arvioitaessa.

Hyvää tilintarkastustapaa määrittelee ja siihen viime kädessä kantaa ottavat tuomioistuimet.

5. Tilintarkastusalan keskeisten järjestöjen ohjeet ja suositukset

Hyvä tilintarkastustapa muotoutuu osaltaan alan ammattilaisten keskuudessa mm. ammatillisten yhteenliittymien kautta. Suomen Tilintarkastajat ry antaa jäsenilleen ohjeita ja suosituksia tilintarkastuksen osa-alueista mm. julkaisemalla malleja ja ohjeistuksia sekä järjestämällä koulutusta ja mahdollistamalla keskustelua jäsenten välillä.

6. Huolellisten ammattihenkilöiden yleisesti noudattamaa tilintarkastuskäytäntö

Hyvä tilintarkastustapa on myös hyvään asianajotapaan ja hyvään tilinpäätöstapaan rinnastuvaa tapaoikeutta. Sen voidaan ajatella tarkoittavan huolellisten ammattihenkilöiden yleisesti noudattamia tilintarkastuskäytäntöjä ja menettelytapoja, jotka perustuvat ammatilliseen harkintaan.


Hyvä tilintarkastustapa ja pk-yritysten tilintarkastus

Kansainväliset tilintarkastusstandardit velvoittavat osana hyvää tilintarkastustapaa kaikkia tilintarkastajia heidän toimiessaan ammatissaan. Tilintarkastuslaissa sanotaan kuitenkin, että kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja voidaan soveltaa tarkoituksenmukaisessa laajuudessa kirjanpitolaissa (1:4a) tarkoitetun pienyrityksen tilintarkastuksessa, jos noudatetaan hyvää tilintarkastustapaa.

Pohjoismaisessa Tilintarkastajaliitossa (NRF) aloitettiin yhteispohjoismaisella yhteistyöllä uuden pienten yhteisöjen (SMEs) tilintarkastuksia koskevan tilintarkastusstandardin (Standard for Audits of Small Entities, SASE) valmistelu vuonna 2014. Tavoitteena oli laatia korkealaatuinen ja periaatepohjainen tilintarkastusstandardi, joka on räätälöity erityisesti pienten yhteisöjen tilintarkastuksiin. Pienten yhteisöjen määritelmäksi ajateltiin lähtökohtaisesti EU:n asettamia raja-arvoja (liikevaihto 12 milj. / tase 6 milj. / henkilöstö 50).

NRF on käynyt vuoropuhelua mm. IAASB:n kanssa ja kommentteja standardiluonnoksesta pyydettiin jäsenkunnasta ja sidosryhmiltä kaikissa Pohjoismaissa samanaikaisesti. Hankkeen etenemisestä ja aikataulusta ei tällä hetkellä ole tarkempaa tietoa.

Tarve uudenlaiseen lähestymistapaan pienten yhteisöjen tilintarkastuksessa on tunnistettu tilintarkastajien lisäksi myös laajemmin elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa. IAASB-komitea on ottanut SMP-asian agendalleen ja pohtii yhdessä SMP-komitean kanssa mahdollisia lähestymistapoja havaittuun ongelmaan.


Muut tilintarkastajan tehtävät

Hyvä tilintarkastustapa ohjaa tilintarkastajan toimintaa myös muissa tilintarkastajan tehtävissä kuin tilintarkastuksessa. Myös muiden IAASB:n laatimien standardien, kuten yleisluonteista tarkastusta koskevien ISRE-standardien, varmennustoimeksiantostandardien (ISAE) ja liitännäispalvelu-standardien (ISRS), noudattaminen kuuluu osana hyvään tilintarkastustapaan. Nämäkin standardit on julkaistu Suomen Tilintarkastajat ry:n kääntäminä julkaisuina ISA- ja ISQC 1 -standardien yhteydessä.

Kansainväliset tilintarkastusalan standardit 2016–2017 >

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Tilintarkastajien yhdistys

 

Suomen Tilintarkastajat ry

on tilintarkastajien edunvalvontajärjestö. Tehtävänämme on auttaa tilintarkastajien ammattikuntaa menestymään ja tuomaan lisäarvoa elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle.