Tilintarkastuksesta raportoiminen

Tilintarkastus kulminoituu tilintarkastuskertomukseen

Tilintarkastajan suorittama tilintarkastus kulminoituu raportointiin. Tilintarkastuksesta annetaan tilintarkastuskertomus, jossa annetaan lausunto siitä

 • antaako tilinpäätös noudatetun tilinpäätössäännöstön mukaisesti oikean ja riittävän kuvan yhteisön tai säätiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta
 • täyttääkö tilinpäätös lakisääteiset vaatimukset
 • onko toimintakertomus laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti
 • ovatko tilikauden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot yhdenmukaisia.

Tilintarkastuskertomuksessa on lisäksi todettava, onko tilintarkastaja tilintarkastuksen yhteydessä saamiensa tietojen perusteella havainnut olennaisia virheellisyyksiä toimintakertomuksessa, sekä ilmoitettava näiden virheellisyyksien luonteesta.

Tilintarkastuskertomus on julkinen asiakirja, eli mikäli tarkastettava yhteisö on ilmoitusvelvollinen Patentti- ja rekisterihallitukselle, se lähettää tilinpäätöksen mukana rekisteröitäväksi myös tilintarkastuskertomuksen.

Tilintarkastuskertomuksen mukauttaminen

Tilintarkastuskertomuksen lausunto on joko vakiomuotoinen tai mukautettu (varauman sisältävä tai kielteinen). Lausunto voidaan myös jättää antamatta, mutta tästä ilmoitetaan tilintarkastuskertomuksessa. Mukautettu tilintarkastuskertomus sisältää joko

 • vakiomuodosta poikkeavan tilintarkastuslain edellyttämän lausunnon
 • vakiomuodosta poikkeavan erityislainsäädännön edellyttämän lausunnon
 • tilintarkastuslain 3:5.5 tarkoitetun huomautuksen
 • tilintarkastuslain 3:5.7 tarkoitetun lisätiedon.

Huomautus voidaan antaa tietyissä tilintarkastuslain määrittelemissä tilanteissa, esim. jos yhteisön tai säätiön hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja on syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhteisöä tai säätiötä kohtaan. Lisätiedon tilintarkastaja voi antaa joko kiinnittääkseen tilinpäätöksen lukijan huomion tiettyyn tilinpäätöksessä esitettyyn asiaan tai sellaisiin seikkoihin, jotka voivat antaa olennaista aihetta epäillä yhteisön tai säätiön kykyä jatkaa toimintaansa. Tilintarkastaja ei voi kuitenkaan antaa tilinpäätöstä täydentäviä tietoja.

Tilinpäätösmerkintä

Tilintarkastaja tekee myös tilinpäätösmerkinnän tilinpäätöksen loppuun. Tilinpäätösmerkinnän tarkoitus on yksilöidä luotettavasti se tilinpäätös, jonka tilintarkastaja on tilintarkastanut, sekä osoittaa että tilintarkastus on päättynyt ja tilintarkastuskertomus annettu.

Muu raportointi

Kaikki muu tilintarkastukseen kuuluva tilintarkastajan raportointi kuuluu lähtökohtaisesti tilintarkastajan salassapitovelvollisuuden piiriin ja on tarkoitettu yhtiön itsensä käyttöön. Tällaisia raportteja ovat tilintarkastuslain mukainen tilintarkastuspöytäkirja sekä erilaiset vapaamuotoiset muistiot ja raportit. Tilintarkastaja raportoi usein myös suullisesti vähäpätöisiä havaitsemiaan virheitä tai puutteita.

PIE-yhteisöjä koskevan EU-asetuksen ( EU N:o 537/2014), voimaantulon myötä on lakisääteisen tilintarkastajan annettava 17.6.2016 tai sen jälkeen alkaneilta tilikausilta kirjallinen lisäraportti tarkastusvaliokunnalle viimeistään kun tilintarkastuskertomus luovutetaan. Lisäraportissa on selitettävä suoritetun lakisääteisen tilintarkastuksen tulokset ja sen on sisällettävä vähintään asetuksen 11 artiklan mukaiset seikat.

Tilintarkastuskertomukset uudistuivat 2016 ja 2017

Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen (PIE-yhteisöt) tilintarkastuskertomukset uudistuivat vuonna 2017 sisällöltään EU:n tilintarkastusasetuksen ( EU N:o 537/2014) myötä. Asetusta sovelletaan 17.6.2016 tai sen jälkeen alkaneiden tilikausien tilintarkastuksessa ja se koskee sekä listattuja että listaamattomia PIE-yhteisöjä.

Vuonna 2016 tilintarkastuskertomukset muuttuivat sekä sisällöltään että rakenteeltaan  tilintarkastuslain ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien muutosten seurauksena. Vuoden 2016 uudistus koski tilintarkastuskertomuksia, jotka annetaan 31.12.2016 tai sen jälkeen päättyvien tilikausien tilintarkastuksista.

Suomen Tilintarkastajat ry:n tilintarkastuskertomusmallit

Suomen Tilintarkastajat ry on laatinut tilintarkastuskertomusmallit, jotka perustuvat tilintarkastuslakiin sekä muihin kansallisiin ja kansainvälisiin säännöksiin ja standardeihin. Seuraavassa on esimerkkinä muutama yhdistyksen laatima kertomusmalli:

 • yksittäinen osakeyhtiö, joka ei ole yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö LIITE (11.12.2019)
 • listaamaton osakeyhtiökonserni, joka laatii tilinpäätöksen Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaan ja joka ei ole yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö LIITE (11.12.2019)
 • listaamaton osakeyhtiökonserni, joka laatii sekä konsernitilinpäätöksen että emoyhtiön tilinpäätöksen Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaan ja joka on yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö LIITE (11.12.2019)
 • listattu osakeyhtiökonserni, joka laatii konsernitilinpäätöksen IFRS:n mukaan ja emoyhtiön tilinpäätöksen Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaan LIITE (11.12.2019) 

Yhdistyksessä on laadittu myös muita tilintarkastuskertomusmalleja eri yhteisömuodoille ja säätiöille. Ne on julkaistu Tilintarkastajan raportointi 2018 -julkaisussa.

Jäsenet löytävät lisää kertomusmalleja jäsensivuilta ja ST-Akatemia Online -palvelusta (vaatii kirjautumisen).

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Tilintarkastajien yhdistys

 

Suomen Tilintarkastajat ry

on tilintarkastajien edunvalvontajärjestö. Tehtävänämme on auttaa tilintarkastajien ammattikuntaa menestymään ja tuomaan lisäarvoa elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle.