Asiakasvarojen tarkastaminen

Asiakasvarojen tarkastuksen tavoitteena on varmentaa, että alalla toimitaan lainsäädännön mukaisesti.

Nykyistä lainsäädäntövaatimusta asiakasvarojen tarkastuksesta ja raportoinnista on sovellettu EU:ssa marraskuusta 2007 lähtien. Sekä EU-lainsäädäntö että siihen pohjautuva Suomen sijoituspalvelulaki (747/2012, muutoksineen) ovat muuttuneet sen jälkeen.

Asiakasvaroista annetun sääntelyn tarkoituksena on erityisesti turvata asiakkaan ja sijoittajan varojen pitäminen erillään niitä hoitavan tai säilyttävän yhteisön ja sen muiden asiakkaiden varoista sekä se, että asiakkaan yhteisön haltuun luovuttamat varat on aina luotettavasti selvitettävissä (asiakkaan omistusoikeuden suojaaminen). Tämä lisää osapuolten ja sijoittajien luottamusta käytäntöihin arvopaperi- ja rahoitusmarkkinoilla.

Suomen Tilintarkastajat ry (ent. KHT-Yhdistys ry) antoi vuonna 2013 ohjeen asiakasvarojen tarkastamisesta ja tilintarkastajan raportoimisesta. Ohjeistuksen tarkoituksena oli yhtenäistää Suomessa toimivien sijoituspalveluyritysten sekä sijoituspalveluja tarjoavien luottolaitosten, rahastoyhtiöiden ja vaihtoehtorahastonhoitajien hallussa olevien asiakasvarojen, mukaan lukien pitkäaikaissäästövarojen, säilyttämistä koskevien järjestelyiden tarkastuskäytäntöä antamalla yksityiskohtaisempia ohjeita sekä laatimalla lausuntomallit tilintarkastajien käyttöön. Ohjetta on nyt päivitetty edellä mainittujen lainsäädännöllisten muutosten sekä kansainvälisten tilintarkastajien raportointia koskevien standardien muutosten vuoksi.

Suositus päivitetty loppuvuodesta 2019

Suositus on päivitetty työryhmässä, jonka jäseninä toimivat Timo Eerola (EY), Heini Laine (PwC), Mikko Kylliäinen (KPMG) ja Sonja Suosalo (Deloitte). Työryhmän sihteerinä toimi Riitta Laine (Suomen Tilintarkastajat ry). Suositus on hyväksytty julkaistavaksi Suomen Tilintarkastajat ry:n hallituksessa 21.11.2019.

Tutustu ohjeeseen (pdf) >

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Tilintarkastajien yhdistys

 

Suomen Tilintarkastajat ry

on tilintarkastajien edunvalvontajärjestö. Tehtävänämme on auttaa tilintarkastajien ammattikuntaa menestymään ja tuomaan lisäarvoa elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle.