Yleisluonteinen tarkastus

Lakihankkeen eduskuntakäsittely siirtyy keväälle 2021

Kevyemmän tarkastuksen eli ns. yleisluonteisen tarkastuksen käyttöönottoa tarkastelevan lakihankkeen eduskuntakäsittely on siirretty kevätkaudelle 2021.

Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä luovutti mietintönsä yleisluonteisen tarkastuksen käyttöönottamisesta kesäkuussa 2020. Työryhmän tehtävänannon mukaisesti raportti laadittiin hallituksen esityksen muotoon.

Lue lisää lakihankkeen etenemisestä >

Työ- ja elinkeinoministeriön kevyemmän tarkastuksen työryhmässä on valmisteltu ehdotusta, jonka mukaan tilintarkastaja voisi tehdä tilintarkastuksen sijasta yleisluonteisen tarkastuksen.

Suomen Tilintarkastajat ry esitti työryhmässä, että liiketoimintaa harjoittavat mikroyritykset voisivat jatkossa lakisääteisen tilintarkastuksen sijaan valita yleisluonteisen tarkastuksen, joka perustuisi kansainväliseen ISRE 2400 -standardiin. Tilintarkastuksesta poiketen tarkastuskohteena olisi vain tilinpäätös. Yleisluonteisen tarkastuksen tekijäksi olisi aina valittava tilintarkastaja

Yhdistyksemme kanta on, että mahdollisuus yleisluonteiseen tarkastukseen tulisi antaa sellaiselle osakeyhtiölle, osuuskunnalle, avoimelle yhtiölle ja kommandiittiyhtiölle, joka on kokoluokaltaan kirjanpitolain mukainen mikroyritys.T

Lakihankkeen tausta ja tavoitteet

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) asetti 1.3.2019 laajapohjaisen työryhmän valmistelemaan lakisääteistä tilintarkastusta kevyemmän tarkastuksen käyttöönottamisen edellyttämiä muutoksia tilintarkastuslainsäädäntöön. Hankkeen taustalla oli TEM:n luonnos hallituksen esitykseksi, jolla esitettiin tilintarkastusvelvollisuutta määrittävien rajojen korottamista. Rajojen nostamista vastustettiin tuolloin laajasti, mutta useat tahot kannattivat tilintarkastusta kevyemmän tarkastusmuodon selvittämistä pienyrityksille.

Hankkeen tavoitteena oli osaltaan keventää yritysten lakisääteisiä velvoitteita ja vähentää kustannuksia. Suomessa on kansainvälisesti vertailtuna matalat tilintarkastusrajat, jotka ovat osoittautuneet haasteellisiksi kansainvälisesti yhä tiukentuvan tilintarkastussääntelyn vuoksi.

Työryhmän toimikaudeksi määrättiin 1.3.2019–29.2.2020. Työryhmän toimikautta jatkettiin työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä 31.5.2020 asti.

Työryhmän puheenjohtajana on toiminut hallitusneuvos Liisa Huhtala työ- ja elinkeinoministeriöstä. Työryhmän jäsenistö on koostunut elinkeinoelämän etujärjestöjen, eri viranomaistahojen ja ministeriöiden edustajista. Suomen Tilintarkastajat ry:tä työryhmässä on edustnut toiminnanjohtaja Sanna Alakare.

Lue lisää:

Yleisluonteinen tarkastus – mistä on kyse?

Uutisointiamme yleisluonteisesta tarkastuksesta

Kansainvälisiä kokemuksia

Video: Yleisluonteinen tarkastus ja tilintarkastus

ISRE 2400 -standardi

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Tilintarkastajien yhdistys

 

Suomen Tilintarkastajat ry

on tilintarkastajien edunvalvontajärjestö. Tehtävänämme on auttaa tilintarkastajien ammattikuntaa menestymään ja tuomaan lisäarvoa elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle.