Luotettava taloudellinen informaatio kaikkien etu

19.10.2016

Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa tilintarkastusrajojen säilyttämistä nykyisellä tasolla

Suomen Tilintarkastajat ry pitää tervetulleena lisääntyvää keskustelua tilintarkastuksen merkityksestä yrityksille ja yhteiskunnalle. Tilintarkastusvelvollisuuden laajuus ts. lakisääteiset rajat ovat selvityksen alla TEM:n tilintarkastuslain muutoksia käsittelevässä työryhmässä. Tilintarkastustoimialalle asia on hyvin keskeinen, ja Suomen Tilintarkastajat ry onkin arvioinut tilintarkastusvelvollisuuden merkitystä ja vaikutuksia niin yritysten ja muiden tilintarkastuksen kohteena olevien yhteisöjen kuin myös laajemmin yhteiskunnan ja yleisen luottamuksen näkökulmasta.

Hyöty yritykselle

Tilintarkastusvelvollisuuden rajakeskustelussa on keskeisimpänä perusteluna nostettu kansallisten EU-sääntelyn ylittävien vaatimusten poistaminen. On toki kiistatonta, että suomalainen tilintarkastusvelvollisuus on laajempi kuin EU-vaatimukset edellyttäisivät. Asiaa tulee mielestämme tarkastella laajemmin kuin pelkästään norminpurunnäkökulmasta. Huomiota tulee kiinnittää mm. pienyritysvaltaiseen yritysrakenteeseemme sekä laajasti arvostamaamme avoimuuteen ja luotettavuuteen yritys- ja muussa toiminnassa. Luonnollisesti keskeistä on tunnistaa kaikki se hyvä, mitä tilintarkastuksesta seuraa joko suoraan tai välillisesti. Tilintarkastuspalkkio ja velvoite auttaa tilintarkastajaa ovat mielestämme varsin pieni hinta siitä, mitä lakisääteinen tilintarkastus ja tilintarkastaja tuovat tarkastettavalle yhteisölle, yrittäjälle ja yhteiskunnalle.

Tilintarkastaja – riippumaton keskustelukumppani

Tilintarkastaja on luotettava, riippumaton kumppani yrittäjälle tai yhtiölle. Lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi yritykset tarvitsevat ja käyttävät tilintarkastajan palveluksia monissa muissa tilanteissa. Jos yhtiöllä ei ole omaa tilintarkastajaa, tulee esim. yhteisölainsäädännön mukaiset lausunnot hankkia erikseen, jolloin raportin tai lausunnon hankkiminen vaatii huomattavasti enemmän perehtymistä kuin yrityksen oman, asioita jo tuntevan tilintarkastajan tekemänä. Tällöin tilintarkastuksessa säästetty kustannus maksetaan mahdollisesti moninkertaisesti, koska tilintarkastaja yhtiön asioista perillä olevana olisi pystynyt hoitamaan asian pienemmillä kustannuksilla.

Tilintarkastus luo luottamusta         

Tilintarkastettu yhteisö on luotettavampi ulospäin. Tilintarkastamattomuus heikentää luottamusta yritystä kohtaan sopimuskumppaneissa, koska näiden on varmennuttava yrityksen tiedoista joillain muulla tavalla. Tilintarkastamattomuus heikentää yrityksen neuvotteluasemaa rahoitusneuvotteluissa pankin kanssa eikä tilintarkastamaton yritys näytä myöskään niin houkuttelevalta vähemmistöosakkeenomistajuutta pohtivan näkökulmasta. 

Tilintarkastus parantaa talousinformaation laatua ja luotettavuutta

Tilintarkastetun yhteisön taloustiedot ovat usein laadukkaampia. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva yrityksen toiminnan tuloksesta ja taloudellista asemasta. Yrityksen tilinpäätös ei kuitenkaan synny välttämättä kerralla kuntoon, vaan usein tilinpäätöksen valmistuminen edellyttää ”jumppaamista” yrityksen ja tilintarkastajan kesken. Tällöin oikean ja riittävän kuvan edellytyksen täyttymiseksi tilintarkastaja tekee muutosehdotuksia tilinpäätökseen ennen tilintarkastuskertomuksen allekirjoittamista. 

Tilintarkastetun taloustiedon vaikutus ulottuu myös viranomaisraportointiin. Koska yrityksen tuottamaa taloustietoa käytetään mm. yrityksen veroilmoituksen laatimisessa, tilintarkastetut yhteisöt selviävät käytännössä vähemmillä täydennys- ja korjauspyynnöillä kuin tarkastamattomat yhteisöt. Todennäköisesti myöskään verotarkastuksessa ei tule niin vakavia yllätyksiä, koska tilintarkastettava yhteisö hyötyy tilintarkastuksen ennaltaehkäisevästä ja ohjaavasta vaikutuksesta.

Merkitys yhteiskunnalle

Puhuttaessa tilintarkastuksesta ja tilintarkastuksen etutahoista pelkän yritysnäkökulman korostaminen ei ole riittävää. Yritysnäkökulman lisäksi tulee huomioida myös muut näkökulmat, joista keskeisin on yleinen etu. Tämän osalta on osittain arvostuskysymys, missä määrin lainsäätäjä arvottaa tilintarkastetun (korkea varmuustaso) talousinformaation yhteiskunnalle tuottamaa hyötyä. Yleisen edun näkökulmasta ei ole kuitenkaan samantekevää, pidetäänkö yritysten tuottamaa tilinpäätösinformaatiota koko kansantalouden osalta luotettavana vai ei.

Tilintarkastuksen ollessa laillisuustarkastusta on tilintarkastajien tehtävänä valvoa, että tilinpäätösten laatimisessa on noudatettu voimassa olevaa sääntelyä. Näin tilintarkastus lisää yleistä luottamusta talousraportointiin.

Tilintarkastuksen lakisääteisyys ja kattavuus takaavat taloudellisen informaation luotettavuuden riittävässä laajuudessa 

Suomen Tilintarkastajat ry:n käsityksen mukaan yritysten talousinformaation yleisestä luotettavuudesta hyötyvät sekä yhteiskunta että yritykset. Yhteiskunta (valtio ja veronmaksajat) hyötyy talousinformaation luotettavuudesta, koska se vähentää tiedon epäsymmetrisyydestä seuraavia transaktiokustannuksia. Talousinformaation luotettavuus on itsessään arvo, jota yhteiskunnan eri toimijoiden kannattaa vaalia. Tilintarkastus on toimiva ja kustannustehokas väline talousinformaation luotettavuuden varmentamiseksi. Käytännön esimerkkinä toimii esimerkiksi verottajan saama hyöty tilintarkastajien tekemästä työstä, joskin samasta tilintarkastajan tekemästä työstä hyötyvät monet muutkin toimijat. Tilintarkastetut tilinpäätökset ovat tutkitusti laadukkaampia kuin ei-tilintarkastetut tilinpäätökset.

Tilintarkastusvelvollisuudesta tulee säätää lakisääteisesti Suomen yrityskantaan sopivilla rajoilla, jotta tilintarkastuksen kattavuus on riittävän laajaa ja jotta tilintarkastuksella voidaan varmentaa riittävän laajan yritysjoukon tilinpäätösinformaatio. Suomalaisten yritysten pienuus huomioon ottaen Suomen Tilintarkastajat ry pitää nykyisen laajuista tilintarkastusvelvollisuutta hyvänä. Luonnollisesti samaan aikaan on tärkeää kehittää pienten yritysten tilintarkastusta vastaamaan niin yritysten kuin yhteiskunnankin tarpeita.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti