Muutoksia eettisiin sääntöihin ja standardeihin

21.08.2017

Eettisten sääntöjen muutos Toimiminen säädösten ja määräysten noudattamatta jättämisen suhteen (NOCLAR – Responding to Non-compliance with laws and regulations) on tullut voimaan 15.7.

Tilintarkastusammattilaisten eettisiin sääntöihin lisättiin vuonna 2016 ohjeistusta siitä, kuinka toimitaan havaittaessa, että asiakas (tai muun kuin ammatissa toimivan tapauksessa työnantaja) on jättänyt noudattamatta säädöksiä tai määräyksiä.

Ohjeissa korostetaan velvollisuutta toimia yleisen edun mukaisesti. Asiasta on ensin muodostettava käsitys, sen jälkeen on keskusteltava johdon ja tarvittaessa hallintoelinten kanssa ja neuvottava johtoa ryhtymään toimenpiteisiin, joita voivat olla vaikutusten estäminen tai vähentäminen, noudattamatta jättämisen estäminen ja viranomaisille ilmoittaminen. Tilintarkastusammattilaisen on noudatettava lakiin ja tilintarkastusstandardeihin perustuvia vaatimuksia viranomaisille ilmoittamisesta.

Lisätoimenpiteiden tarpeellisuus arvioidaan sen perusteella, miten johto ja hallintoelimet ovat toimineet, ja niistä päätettäessä käytetään ammatillista harkintaa. Toimenpiteisiin voi kuulua ilmoituksen tekeminen viranomaiselle, vaikkei siihen ole velvollisuutta, tai luopuminen toimeksiannosta. Eettisten sääntöjen muutokseen sisältyy ohjeistusta muun muassa siitä, mitä tekijöitä on otettava huomioon päätettäessä viranomaiselle ilmoittamisesta. Jos ilmoittaminen viranomaiselle katsotaan tarpeelliseksi, tämän ei katsota olevan salassapitovelvollisuuden rikkomista.

Eettisten sääntöjen muutos on tullut voimaan 15.7.2017. Teksti löytyy Kansainväliset tilintarkastusalan standardit 2016–2017 -koosteen osan II lopusta sivulta 631 alkaen. Samassa yhteydessä esitetään eettisten sääntöjen muihin osuuksiin aiheutuneet seurannaismuutokset.

ISA 250 (uudistettu) Säädösten ja määräysten huomioon ottaminen tilintarkastuksessa

Standardi on uudistettu eettisten sääntöjen muutoksen seurauksena. Uudistetussa standardissa todetaan, että tilintarkastajalla saattaa olla standardia laajempia säädökseen, määräykseen tai eettisiin vaatimuksiin perustuvia velvollisuuksia, jotka koskevat säädösten ja määräysten noudattamatta jättämistä asiakasyrityksessä. Standardissa ohjeistetaan, miten tilintarkastustoimeksiannossa toimitaan, kun noudattamatta jättämistä havaitaan. Ohjeistusta tilintarkastajalle annetaan muun muassa kommunikoinnista ja raportoinnista.

Uudistettua standardia sovelletaan 15.12.2017 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta laadittavien tilinpäätösten tilintarkastuksissa. Standardi löytyy Kansainvälisten tilintarkastusalan standardien 2016–2017 osan 1 lopusta versiona, johon muutokset standardin aiempaan versioon verrattuna on merkitty yli- ja alleviivattuina.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti