Suomen Tilintarkastajat ry:n tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE, LAAJENNETTU JÄSENREKISTERISELOSTE 

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 pykälän mukainen tietosuojaseloste. 

Rekisterin nimi: Jäsen- ja sidosryhmärekisteri

Rekisterinpitäjä
Suomen Tilintarkastajat ry
www.suomentilintarkastajat.fi
Fredrikinkatu 61 A, 00100 Helsinki
Y-tunnus 0221727-0
Puh. 09 7552 2010
toimisto@suomentilintarkastajat.fi 

Yhteyshenkilö
Taina Lehtola

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Kuvaus rekisterin tietosisällöstä

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.  Lisäksi kerätään seuraavat tiedot:

  • Jäsenten yhteystiedot (kotiosoite, postiosoite, laskutusosoite, puhelin ja sähköposti)
  • Jäsenyystiedot (jäsennumero, jäsenyyden hyväksymis- ja alkamisajankohta, jäsenluokka, suoritetut tutkinnot, syntymäpäivä, sukupuoli, mahdollisen vastuuvakuutuksen alkamisajankohta)
  • Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
  • Lisätiedot (jäsenetuvalinnat yms.)

Rekisterin tietolähteet
Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

Tietojen luovutus ja siirto

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja käyttämilleen alihankkijoille ja muille kolmansille osapuolille, joita rekisterinpitäjä käyttää rekisterin käyttötarkoituksen mukaisten tehtävien suorittamiseen. Tietoja ei luovuteta EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisterit ylläpidetään ST-Akatemian toiminnaohjausjärjestelmässä, johon käyttöoikeudet (tunnukset) on jaettu vain niille työntekijöille, jotka käyttävät työssään kyseistä järjestelmää. Toiminnaohjausjärjestelmässä rekisteritiedot säilytetään palveluntarjojan omassa konesalissa Suomessa. Vain tietyillä yrityksen henkilöillä on pääsy konesalin rekisteritietoihin.

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.

Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

Tarkastusoikeus
Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa, mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

Rekisteritietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Katso myös:
ST-Akatemia Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterit

Evästeiden käyttö

Lue lisää evästeiden käytöstä tästä >

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti