Lausunnot ja kuulemiset

Vaikutamme lainsäädännön kehittämistyöhön antamalla lausuntoja ja osallistumalla erilaisiin kuulemistilaisuuksiin.

Lainsäädäntöhankkeiden eteneminen >

Kommentti TEMin muistioon Tilinpäätös- ja kirjanpitonormiston kehittäminen 2019–2022

Olisi tärkeää ja kaikkien osapuolten edun mukaista, että kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja taloudellista raportointia koskeva sääntely olisi selkeää ja yksiselitteistä ja...

Lue lisää

Arvonlisäverolain 85 a §:n muuttaminen

Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että sähköisiin kirjoihin, sanoma- ja aikakauslehtiin sekä lehtien irtonumeromyyntiin sovellettava verok...

Lue lisää

Väliyhteisötulon verotus Suomessa

Verohallinnon uudella ohjeella on tarkoitus korvata aikaisempi 12.6.2014 annettu samanniminen vanha ohje, koska väliyhteisölakia on muutettu ns. veronkiertodirektiivin...

Lue lisää

Lausunto perustietoasiakirjaa koskevasta asetusluonnoksesta

Suomen Tilintarkastajat ry esittää seitsemän huomiota lausuntokierroksella olevasta luonnoksesta valtiovarainministeriön asetukseksi arvopaperimarkkinalain 3 luvun 2 §...

Lue lisää

Lausunto eduskunnan verojaostolle

Suomen Tilintarkastajat ry pitää ehdotusta tulolähdejaon poistamisesta tarpeellisena ja perusteltuna. Esitystä voidaan pitää yleensä ottaen hyvin rakennettuna. Siinä o...

Lue lisää

Hallituksen esitysluonnos koskien arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamista sähköisten julkaisujen osalta

Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että sähköisiin kirjoihin, sanoma- ja aikakauslehtiin sekä lehtien irtonumeromyyntiin sovellettava verok...

Lue lisää

Yhteisöjen tulolähdejaon poistamista koskeva hallituksen esitysluonnos

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suomen Tilintarkastajat ry:ltä lausuntoa yhteisöjen tulolähdejaon poistamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Luonnoksess...

Lue lisää

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi Konserniavustus

Ohjeluonnos on hyvä ja varsin laaja, mitä Suomen Tilintarkastajat pitää perusteltuna, koska konserniavustukseen liittyy edelleen tulkinnanvaraisia tilanteita. Ohjeluon...

Lue lisää

Lausunto luonnokseen Verohallinnon ohjeeksi arvoseteleiden arvonlisäverotuksesta

Ohje liittyy arvonlisäverodirektiivin (2006/112/EY) muuttamisesta annetun direktiivin 2016/1065 (myöhemmin arvosetelidirektiivi) edellyttämien muutosten voimaan saatta...

Lue lisää

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja arvonlisäverolain 35 ja 38 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Pidämme hyvänä asiana, että arvonlisäverolain muutos on tarkoitus tehdä etukäteen ennen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta annetun lain (sotetuottamislaki) v...

Lue lisää
1 2 3 4 5 6 7 ... 9
+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti