Lausunnot ja kuulemiset

Vaikutamme lainsäädännön kehittämistyöhön antamalla lausuntoja ja osallistumalla erilaisiin kuulemistilaisuuksiin.

Lainsäädäntöhankkeiden eteneminen >

Lausunto rahankeräyslainsäädäntötyöryhmän mietinnöstä 2/2018

Työryhmämietintö vaikuttaa huolellisesti valmistellulta, ja Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa siinä ehdotettua rahankeräyslainsäädännön kokonaisuudistusta. Tarkastu...

Lue lisää

Lausunto tilintarkastusvelvollisuuden laajuutta ja hallinnon tarkastusta käsittelevästä TEM:n työryhmän muistiosta

Suomen Tilintarkastajat ry vastustaa TEM:n työryhmän ehdotusta tilintarkastusvelvollisuusrajojen nostamisesta. Tilintarkastuksen raja-asiassa on huomioitava kokonaisuu...

Lue lisää

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi arvonlisäverolain muuttamisesta koskien arvosetelien arvonlisäverotusta

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suomen Tilintarkastajat ry:ltä lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi arvonlisäverolain muuttamisesta koskien arvosetelien a...

Lue lisää

Lausunto: majoitustoiminnan arvonlisäverotus

Verohallinto on lausuntopyynnössään pyytänyt lausuntoa Verohallinnon laatimasta luonnoksesta ohjeeksi ”Majoitustoiminnan arvonlisäverotus”.

Lue lisää

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi

Rakennusurakan tuloutuksen lykkääminen tapauskohtaisten olosuhteiden nojalla varovaisuuden periaatetta noudattaen ei voine olla ristiriidassa KILA:n uuden yleisohjeen...

Lue lisää

Lausunto luonnoksesta Valtioneuvoston asetukseksi maakunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista

Ehdotusta maakunnan osavuositilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta tulee tarkentaa, jotta ei synny mielleyhtymää varmennettuun tilinpäätökseen. 

Lue lisää

Lausunto HE-luonnoksesta perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä

HE-luonnoksesta jää epäselväksi, onko perintätoiminnan osalta tarkoitus laajentaa tilintarkastuslain mukaista yleistä tilintarkastusvelvollisuutta. Jos tarkoituksena o...

Lue lisää

Lausunto kaupparekisterin kehittämistyöryhmän raportista

Muistiossa korostuu kaupparekisteriin merkityn yhteisön ja sen vastuuhenkilöiden vastuu yhteisön rekisteritietojen ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta. Suomen Tilint...

Lue lisää

Lausunto muistiosta yhteisöjen tulolähdejaon poistamisesta VM123:00/2016

Muistiossa ehdotetaan tulolähdejaon poistamista tiettyjen yhteisöjen verotuksessa. Tulolähdejakouudistus on perusteltua toteuttaa mahdollisimman nopeasti eli vuoden 20...

Lue lisää

Lausunto luonnoksesta jätelain 44 §:N 3 momentiksi

Hallituksen esityksen mukaan ”Kirjanpitoon perustuvalla tietojen tarkastamisella voitaisiin jälkikäteen varmentaa jätteen kuljettajan antamien tietojen oikeellisuus.”...

Lue lisää
1 2 3 4 5 6 7
+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti