Lausunnot ja kuulemiset

Vaikutamme lainsäädännön kehittämistyöhön antamalla lausuntoja ja osallistumalla erilaisiin kuulemistilaisuuksiin.

Lainsäädäntöhankkeiden eteneminen >

Hallituksen esitysluonnos koskien arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamista sähköisten julkaisujen osalta

Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että sähköisiin kirjoihin, sanoma- ja aikakauslehtiin sekä lehtien irtonumeromyyntiin sovellettava verok...

Lue lisää

Yhteisöjen tulolähdejaon poistamista koskeva hallituksen esitysluonnos

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suomen Tilintarkastajat ry:ltä lausuntoa yhteisöjen tulolähdejaon poistamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Luonnoksess...

Lue lisää

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi Konserniavustus

Ohjeluonnos on hyvä ja varsin laaja, mitä Suomen Tilintarkastajat pitää perusteltuna, koska konserniavustukseen liittyy edelleen tulkinnanvaraisia tilanteita. Ohjeluon...

Lue lisää

Lausunto luonnokseen Verohallinnon ohjeeksi arvoseteleiden arvonlisäverotuksesta

Ohje liittyy arvonlisäverodirektiivin (2006/112/EY) muuttamisesta annetun direktiivin 2016/1065 (myöhemmin arvosetelidirektiivi) edellyttämien muutosten voimaan saatta...

Lue lisää

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja arvonlisäverolain 35 ja 38 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Pidämme hyvänä asiana, että arvonlisäverolain muutos on tarkoitus tehdä etukäteen ennen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta annetun lain (sotetuottamislaki) v...

Lue lisää

Lausunto rahanpesun torjuntaa koskevasta perusmuistiosta

Suomen Tilintarkastajat ry:n käsityksen mukaan perusmuistiossa esitetty Suomen kanta on ristiriidassa niiden käytännön toimien kanssa, joita Suomessa tällä hetkellä te...

Lue lisää

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tilintarkastusrajojen korottamisesta

Suomen Tilintarkastajat ry vastustaa lakiehdotusta tilintarkastusvelvollisuusrajojen nostamisesta. Tutustu lausuntoomme!

Lue lisää

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamiseksi

Arviomme HE-luonnoksessa ehdotettujen muutosten vaikutuksista: Tilintarkastajan lausunto apporttiomaisuuden arvosta tulee säilyttää. Osakepääoman menettämistä koskevas...

Lue lisää

Lausunto luonnoksesta hallituksen esityksestä laeiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja arvonlisäverolain 35 ja 38 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Pidämme hyvänä asiana, että arvonlisäverolain muutos on tarkoitus tehdä etukäteen ennen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta annetun lain (sotetuottamislaki) v...

Lue lisää

Lausunto osakkeenomistajien oikeudet -työryhmän työryhmämuistiosta VM080:00/2017

Suomen Tilintarkastajat ry katsoo, että erilaisten osakkeenomistajien roolia ja kehitysmahdollisuuksia olisi voinut käsitellä laajemminkin. Vastaavasti yhdistys olisi...

Lue lisää
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10
+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti