Lausunnot ja kuulemiset

Vaikutamme lainsäädännön kehittämistyöhön antamalla lausuntoja ja osallistumalla erilaisiin kuulemistilaisuuksiin.

Lainsäädäntöhankkeiden eteneminen >

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta rajat ylittävän sähköisen kuluttajakaupan osalta

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suomen Tilintarkastajat ry:ltä lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi arvonlisäverolain muuttamisesta koskien rajat ylittävä...

Lue lisää

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi – maahantuonnin arvonlisäveron peruste

Ohje auttaa verovelvollisia maahantuonnin alv-veron perusteen määrittämisessä. Yleisohjeena se on tavanomaiselle maahantuojalle liian pitkä. Etenkin erikoistilanteita...

Lue lisää

Lausunto sijoitusrahastolainsäädännön kokonaisuudistusta koskevasta työryhmämietinnöstä

Suomen Tilintarkastajat ry haluaa oikaista työryhmän käsitystä siitä, että tilintarkastustyön määrä vähenee huomattavasti, jos tarkastus suoritetaan vain yhden kerran...

Lue lisää

Lausunto yhteisöjen tulolähdejaon poistamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

Suomen Tilintarkastajat ry pitää ehdotusta tulolähdejaon poistamisesta tarpeellisena ja perusteltuna. Luonnoksen ehdotusta voidaan pitää hyvin rakennettuna, ja siinä o...

Lue lisää

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi Vapaan oman pääoman rahaston varojenjako verotuksessa

Ohjeluonnos on päivitys aikaisempaan ohjeeseen korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksen 2017:55 ja Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisun 2017/44 perusteella....

Lue lisää

Lausunto luonnoksista rahanpesun ja terrorismin estämisestä annetun lain nojalla annettaviksi valtioneuvoston asetuksiksi

Suomen Tilintarkastajat ry toteaa, että rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen tähtäävät toimenpiteet on suunnattava sinne, missä on tosiasiallisesti merki...

Lue lisää

Lausunto hallituksen esitykseen HE 25/2018 vp koskien arvosetelien arvonlisäverotusta

Esityksessä esitetään Arvonlisäverolakiin tehtäväksi Euroopan Unionin arvosetelidirektiivin ((EU) 2016/1065) edellyttämät muutokset. Komission tarkoitus on hyvä ja tar...

Lue lisää

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (HE 16/2018)

Suomen Tilintarkastajat ry keskittyy lausunnossaan asiakkaan valinnanvapauslain 59 §:ään, jossa säädetään palveluntuottajan velvollisuudesta antaa tilinpäätös- ja vero...

Lue lisää

Lausunto rahankeräyslainsäädäntötyöryhmän mietinnöstä 2/2018

Työryhmämietintö vaikuttaa huolellisesti valmistellulta, ja Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa siinä ehdotettua rahankeräyslainsäädännön kokonaisuudistusta. Tarkastu...

Lue lisää

Lausunto tilintarkastusvelvollisuuden laajuutta ja hallinnon tarkastusta käsittelevästä TEM:n työryhmän muistiosta

Suomen Tilintarkastajat ry vastustaa TEM:n työryhmän ehdotusta tilintarkastusvelvollisuusrajojen nostamisesta. Tilintarkastuksen raja-asiassa on huomioitava kokonaisuu...

Lue lisää
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti