Vuosi 2017

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi

Rakennusurakan tuloutuksen lykkääminen tapauskohtaisten olosuhteiden nojalla varovaisuuden periaatetta noudattaen ei voine olla ristiriidassa KILA:n uuden yleisohjeen...

Lue lisää

Lausunto luonnoksesta Valtioneuvoston asetukseksi maakunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista

Ehdotusta maakunnan osavuositilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta tulee tarkentaa, jotta ei synny mielleyhtymää varmennettuun tilinpäätökseen. 

Lue lisää

Lausunto HE-luonnoksesta perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä

HE-luonnoksesta jää epäselväksi, onko perintätoiminnan osalta tarkoitus laajentaa tilintarkastuslain mukaista yleistä tilintarkastusvelvollisuutta. Jos tarkoituksena o...

Lue lisää

Lausunto kaupparekisterin kehittämistyöryhmän raportista

Muistiossa korostuu kaupparekisteriin merkityn yhteisön ja sen vastuuhenkilöiden vastuu yhteisön rekisteritietojen ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta. Suomen Tilint...

Lue lisää

Lausunto muistiosta yhteisöjen tulolähdejaon poistamisesta VM123:00/2016

Muistiossa ehdotetaan tulolähdejaon poistamista tiettyjen yhteisöjen verotuksessa. Tulolähdejakouudistus on perusteltua toteuttaa mahdollisimman nopeasti eli vuoden 20...

Lue lisää

Lausunto luonnoksesta jätelain 44 §:N 3 momentiksi

Hallituksen esityksen mukaan ”Kirjanpitoon perustuvalla tietojen tarkastamisella voitaisiin jälkikäteen varmentaa jätteen kuljettajan antamien tietojen oikeellisuus.”...

Lue lisää

Lausunto - luonnos verohallinnon ohjeeksi koskien siirtohinnoittelun dokumentaatiota

Ohjeen tulisi antaa verovelvolliselle konkreettisia välineitä arvioida itse dokumentoinnin laadukkuutta. Sitä olisi mahdollista parantaa merkittävästi erityisesti arvi...

Lue lisää

LAUSUNTO VALINNANVAPAUDESTA SOTESSA JA VTV:N ROOLISTA HE 47/2017 vp

Pitäisi ilmaista selvästi, ilmoitetaanko palveluntuottajan tilinpäätös- ja verotustiedot tietohallintapalvelun lisäksi tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa, koska...

Lue lisää

HE 45/2017 Maahantuonnin arvonlisäverotuksen siirtäminen Verohallinnolle

Esitys on arvonlisäverovelvollisten yritysten näkökulmasta kannatettava. Valvonnallisten ristiriitojen ehkäisy vaatinee hyvää koordinointia Tullin ja Verohallinnon väl...

Lue lisää

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTOSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMINEN

Esitetyllä tavalla valtiontalouden tarkastusvirastolla olisi samanlainen tarkastusoikeus maakunnassa ja kaikissa sen määräysvallassa olevissa yhtiöissä kuin sillä täll...

Lue lisää

OSAKEYHTIÖN PURKAUTUMINEN VEROTUKSESSA

Ohjeluonnos sisältää keskeiset osakeyhtiön purkautumiseen liittyvät verokysymykset sekä niiden kommentit. Ohjeessa on kuitenkin useita viittauksia toisiin Verohallinno...

Lue lisää

Lausunto HE 15/2017 - hallinnon ja talouden tarkastus

Suomen tilintarkastajat ry rajaa lausunnon koskemaan Maakuntalakiluonnoksen 14 lukua ja sen 106 – 108 §:iä ja 110 §:ää.

Lue lisää

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSEEN KOSKIEN MAAHANTUONNIN ARVONLISÄVEROTUKSEN SIIRTÄMISTÄ VEROHALLINNOLLE

Esitysluonnos on lähtökohdiltaan arvonlisäverovelvollisten yritysten näkökulmasta kannatettava. Se, että samasta asiasta vastaa kaksi valtiovarainministeriön hallinnon...

Lue lisää

Oikeushenkilön rangaistusvastuu - lausunto Eduskunnan lakivaliokunnalle

Lakivaliokunta 10.2.2017 klo 9.15 Lausunto Eduskunnan lakivaliokunnalle HE 258/2016 Suomen Tilintarkastajat ry kiittää mahdollisuudesta lausua rikoslain 30 luvun 13 §:...

Lue lisää

Yhteinen yhteisöveropohja - lausunto Eduskunnan talousvaliokunnalle

Talousvaliokunta tiistai 7.2.2017 klo 12:00 / U 66/2016vp  Suomen Tilintarkastajat ry kiittää mahdollisuudesta lausua Valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnan talousvali...

Lue lisää
1 2
+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti