VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTOSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMINEN

03.04.2017

Valtiovarainministeriö 
valtiovarainministeriö@vm.fi 
niko.ijas@vm.fi 
anna.hyvarinen@vm.fi   

Lausuntopyyntö VM/196/00.00.05/2017  

Suomen Tilintarkastajat ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi koskien valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain (VTV-laki) muuttamista. 

Lakiehdotuksessa on kyse VTV-lain 1 luvun 2 §:n mukaisen tarkastusviraston tarkastusoikeuden laajentamisesta, kun ehdotettu 1 momentin uusi 2a kohta kuuluu: ”maakuntien sekä maakuntalain 4 §:ssä tarkoitettujen maakuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden ja maakunnan muun toiminnan sekä sitä harjoittavien yhteisöjen ja säätiöiden taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta”. 

Esitetyllä tavalla valtiontalouden tarkastusvirastolla olisi samanlainen tarkastusoikeus maakunnassa ja kaikissa sen määräysvallassa olevissa yhtiöissä, kuin sillä tällä hetkellä on valtion viranomaisia kohtaan. Haluamme nostaa esille, että maakunta on kuitenkin lakiesityksessäkin mainitulla tavalla itsehallinnollinen yhteisö, jonka hallinto perustuu asukkaiden itsehallintoon.  Valtiontalouden tarkastusviraston tehtäväksi on perustuslaissa säädetty valtion taloudenhoidon ja valtion talousarvion tarkastaminen. Tarkastusviraston täysi tarkastusoikeus maakuntaan ja sen alaisiin yhteisöihin laajentaa tarkastusoikeutta yli perustuslaissa määrättyjen rajojen.  

Nyt esitetty VTV:n oikeus tarkastaa maakuntien ja sen yhteisöjen taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta on huomattavasti laajempi kuin se oikeus, mikä VTV:llä on tällä hetkellä esimerkiksi kuntiin tai muihin valtionapua saaviin nähden. Lakiesityksessä ei nyt tarpeellisella tavalla perustella, miksi maakuntaan ja sen alaisiin yhteisöihin tulisi soveltaa VTV:n laajaa tarkastusoikeutta, joka vastaa tarkastuskohteena valtion viranomaisia. 

Esitetty lainsäädäntö luo tarkastusorganisaatioiden toiminnan päällekkäisyyttä: VTV:n tarkastusoikeus maakuntaan ja sen yhteisöihin olisi päällekkäinen maakunnan tarkastustoimen ja ao. yhteisöjen tarkastajien kanssa. Perusteltua olisikin, että pääasiallinen tarkastusoikeus säilyisi vain maakunnalla ja sen tilintarkastajalla, mutta VTV:lle annettaisiin rajoitettuja tarkastusoikeuksia edellä kuvatulla tavalla. 

Säännöksessä tarkastusoikeus laajennetaan ehdotuksessa myös koskemaan yksityisomisteisia ja maakuntakonserniin kuulumattomia yhteisöjä. Säännösehdotuksessa tästä on käytetty ilmaisua ”…sekä sitä harjoittavien yhteisöjen…”.  Suomen Tilintarkastajat ry:n mielestä säännöksen sanamuodosta ei riittävän yksiselitteisesti ilmene, että tarkastusoikeus kohdistuu myös maakuntakonserniin kuulumattomiin yrityksiin. Suomen Tilintarkastajat ry:n mielestä pitäisi ylipäätään vielä harkita, onko VTV:n tarkastusoikeuden laajentamiselle maakuntakonserniin kuulumattomiin yhteisöihin tai säätiöihin perusteita, koska maakunnalla tai valtiolla ei ole määräysvaltaa näihin yhteisöihin tai säätiöihin. 

Säännöksen sanamuodosta ei myöskään ilmene, että nämä maakuntakonserniin kuulumattomat yhteisöt tai säätiöt kuuluisivat tarkastusviraston tarkastusoikeuden piiriin vain siltä osin, kuin kyse olisi maakunnan järjestämisvastuuseen kuuluvien palvelujen tuottamisesta sopimukseen taikka laissa säädettyyn tai maakunnan antamaan julkiseen palveluvelvoitteeseen perustuen ja tähän liittyvästä rahoituksesta. Säännöksen perusteluteksteistä ilmenee, että VTV:llä ei ole yleistä tarkastusoikeutta kyseisiin yhteisöihin tai säätiöihin, vaan tarkastusoikeus on asiallisesti rajattu edellä mainittuihin tilanteisiin. 

Helsingissä 3. päivänä huhtikuuta 2017 

SUOMEN TILINTARKASTAJAT RY

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti