Vuosi 2018

Lausunto luonnokseen Verohallinnon ohjeeksi arvoseteleiden arvonlisäverotuksesta

Ohje liittyy arvonlisäverodirektiivin (2006/112/EY) muuttamisesta annetun direktiivin 2016/1065 (myöhemmin arvosetelidirektiivi) edellyttämien muutosten voimaan saatta...

Lue lisää

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja arvonlisäverolain 35 ja 38 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Pidämme hyvänä asiana, että arvonlisäverolain muutos on tarkoitus tehdä etukäteen ennen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta annetun lain (sotetuottamislaki) v...

Lue lisää

Lausunto rahanpesun torjuntaa koskevasta perusmuistiosta

Suomen Tilintarkastajat ry:n käsityksen mukaan perusmuistiossa esitetty Suomen kanta on ristiriidassa niiden käytännön toimien kanssa, joita Suomessa tällä hetkellä te...

Lue lisää

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tilintarkastusrajojen korottamisesta

Suomen Tilintarkastajat ry vastustaa lakiehdotusta tilintarkastusvelvollisuusrajojen nostamisesta. Tutustu lausuntoomme!

Lue lisää

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamiseksi

Arviomme HE-luonnoksessa ehdotettujen muutosten vaikutuksista: Tilintarkastajan lausunto apporttiomaisuuden arvosta tulee säilyttää. Osakepääoman menettämistä koskevas...

Lue lisää

Lausunto luonnoksesta hallituksen esityksestä laeiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja arvonlisäverolain 35 ja 38 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Pidämme hyvänä asiana, että arvonlisäverolain muutos on tarkoitus tehdä etukäteen ennen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta annetun lain (sotetuottamislaki) v...

Lue lisää

Lausunto osakkeenomistajien oikeudet -työryhmän työryhmämuistiosta VM080:00/2017

Suomen Tilintarkastajat ry katsoo, että erilaisten osakkeenomistajien roolia ja kehitysmahdollisuuksia olisi voinut käsitellä laajemminkin. Vastaavasti yhdistys olisi...

Lue lisää

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta rajat ylittävän sähköisen kuluttajakaupan osalta

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suomen Tilintarkastajat ry:ltä lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi arvonlisäverolain muuttamisesta koskien rajat ylittävä...

Lue lisää

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi – maahantuonnin arvonlisäveron peruste

Ohje auttaa verovelvollisia maahantuonnin alv-veron perusteen määrittämisessä. Yleisohjeena se on tavanomaiselle maahantuojalle liian pitkä. Etenkin erikoistilanteita...

Lue lisää

Lausunto sijoitusrahastolainsäädännön kokonaisuudistusta koskevasta työryhmämietinnöstä

Suomen Tilintarkastajat ry haluaa oikaista työryhmän käsitystä siitä, että tilintarkastustyön määrä vähenee huomattavasti, jos tarkastus suoritetaan vain yhden kerran...

Lue lisää

Lausunto yhteisöjen tulolähdejaon poistamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

Suomen Tilintarkastajat ry pitää ehdotusta tulolähdejaon poistamisesta tarpeellisena ja perusteltuna. Luonnoksen ehdotusta voidaan pitää hyvin rakennettuna, ja siinä o...

Lue lisää

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi Vapaan oman pääoman rahaston varojenjako verotuksessa

Ohjeluonnos on päivitys aikaisempaan ohjeeseen korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksen 2017:55 ja Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisun 2017/44 perusteella....

Lue lisää

Lausunto luonnoksista rahanpesun ja terrorismin estämisestä annetun lain nojalla annettaviksi valtioneuvoston asetuksiksi

Suomen Tilintarkastajat ry toteaa, että rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen tähtäävät toimenpiteet on suunnattava sinne, missä on tosiasiallisesti merki...

Lue lisää

Lausunto hallituksen esitykseen HE 25/2018 vp koskien arvosetelien arvonlisäverotusta

Esityksessä esitetään Arvonlisäverolakiin tehtäväksi Euroopan Unionin arvosetelidirektiivin ((EU) 2016/1065) edellyttämät muutokset. Komission tarkoitus on hyvä ja tar...

Lue lisää

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (HE 16/2018)

Suomen Tilintarkastajat ry keskittyy lausunnossaan asiakkaan valinnanvapauslain 59 §:ään, jossa säädetään palveluntuottajan velvollisuudesta antaa tilinpäätös- ja vero...

Lue lisää
1 2
+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti