Lausunto hallituksen esityksestä laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (HE 16/2018)

04.04.2018

Talousvaliokunta keskiviikko 04.04.2018 klo 11:00 / HE 16/2018 vp

Suomen Tilintarkastajat ry kiittää talousvaliokuntaa mahdollisuudesta lausua otsikkoasiasta ja keskittyy lausunnossaan asiakkaan valinnanvapauslain 59 §:ään, jossa säädetään palveluntuottajan velvollisuudesta antaa tilinpäätös- ja verotietoja.

Tilinpäätöstietojen antamisvelvollisuus

Valinnanvapauslain 59 § 1 momentin 1) kohdan mukaan yksityisen suoran valinnan palveluntuottajan ja asiakassetelipalveluntuottajan on annettava tämän lain mukaisesta toiminnastaan ja taloudestaan tilinpäätös ja toimintakertomus, jos sellainen on tullut laatia. Ilmaisulla ”jos sellainen on tullut laatia”, viitataan lainkohdan perusteluissa (HE 16/2018: 284) toimintakertomuksen laatimiseen, jonka laatimisesta mikro- ja pienyritykset on kirjanpitolaissa vapautettu. Epäselväksi sen sijaan jää, viitataanko ilmaisulla ”jos sellainen on tullut laatia”, myös tilinpäätökseen.

Suomen Tilintarkastajat ry:n käsityksen mukaan useat suoran valinnan palveluntuottajan toimintaa harjoittavat tahot toimivat yksityisenä elinkeinonharjoittajana. Tällainen ammatin- ja liikkeenharjoittaja on kirjanpitolain mukaan velvollinen laatimaan tilinpäätöksen vasta, kun sillä ylittyy kaksi seuraavista rajoista: taseen loppusumma 350 000 euroa, liikevaihto 700 000, palveluksessa keskimäärin 10 henkilöä. Tätä pienemmät yksityiset elinkeinoharjoittajat eivät siis ole velvollisia laatimaan tilinpäätöstä kirjanpitolain perusteella.

Lakiesityksessä erilaisia palveluntuottajia käsitellään yhteisömuotoneutraalisti. Esimerkiksi 42 § 2 momentin mukaan maakunnan asettamien ehtojen on oltava yhdenmukaiset kaikille samanlaisia palveluja tuottaville yrityksille, yhteisöille ja ammatinharjoittajille yhteisömuodosta riippumatta. Kuitenkin lain 59 §:n 1 momentin sanamuoto tilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta jättää epäselväksi, onko tilinpäätöksen laatimisvelvollisuus tarkoitus ulottaa kaikkiin palveluntuottajiin yritysmuodosta riippumatta, eli tuleeko myös mikrokokoisten ammatinharjoittajien laatia ja antaa tilinpäätös.   

Tilinpäätöstietojen varmentaminen 

Palveluntuottajan antamien tietojen varmentamiseen (tilintarkastukseen) vaikuttaa yrityksen koko ja yritysmuoto.

Yhteisö on velvollinen valitsemaan tilintarkastajan, jos sen liikevaihto ylittää 200 000 euroa, taseen loppusumma 100 000 euroa ja palveluksessa keskimäärin 3 henkilöä. Lakisääteinen tilintarkastusvelvollisuus koskee yhteisöjä (osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö ja avoin yhtiö), mutta ei yksityisiä elinkeinonharjoittajia (ns. toiminimi). Suomen Tilintarkastajat ry tuo talousvaliokunnan tietoon työ- ja elinkeinoministeriön työryhmän tammikuussa 2018 julkistetun ehdotuksen lakisääteisen tilintarkastusvelvollisuuden rajojen nostamisesta mikroyritysrajoihin, jonka seurauksena yli puolet nykyisin tilintarkastuksen piirissä olevista yhtiöistä vapautuisi tilintarkastusvelvollisuudesta. Mahdollinen tilintarkastusrajojen nostaminen tulisi vaikuttamaan myös lukuisten sote-yritysten tilinpäätösten laatuun ja luotettavuuteen.

Tiedonhallintapalveluja käyttäen annettaviin tietoihin ei tule valinnanvapauslain mukaan sisällyttää tilintarkastuskertomusta. Tietojen luotettavuuden kannalta olisi merkityksellistä, että tiedonhallintapalvelusta kuitenkin ilmenisi, onko yhteisön tilinpäätöstiedot tilintarkastettu vai ei. 

Helsingissä 3. päivänä huhtikuuta 2018

SUOMEN TILINTARKASTAJAT RY

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti