Vuosi 2019

Arvonlisäverotus EU-tavarakaupassa

Ohjeen todetaan koskevan yritysten välistä kauppaa. Ohjeluonnoksen luvussa 14 käsitellään myös erityistilanteita, jotka koskevat myös muita kuin yrityksiä. Ohjeen kuva...

Lue lisää

Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaata koskevista poikkeuksista annetun lain muuttamisesta

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan, että arvonlisäverolakiin tehtäisiin tavaroiden sisämarkkinakaupan arvonlisäverotuksen yhdenmukaistamista ja yksinkerta...

Lue lisää

Keskinäinen sopimusmenettely

ST:n näkemyksen mukaan verovelvolliselle oikean tai tarkoituksenmukaisimman menettelyn valinta ei ole yksinkertaista siirtohinnoitteluriidassa, jonka osapuolena on Suo...

Lue lisää

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaata koskevista poikkeuksista annetun lain muuttamisesta

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan, että arvonlisäverolakiin tehtäisiin tavaroiden sisämarkkinakaupan arvonlisäverotuksen yhdenmukaistamista ja yksinkerta...

Lue lisää

Eräiden yhteisöjen tulolähdejaon poistaminen

Yhteisöjen tulolähdejaon poistaminen on vuosikymmeniä esillä ollut tavoite verolainsäädännön selkeyttämiseksi ja muokkaamiseksi oikeudenmukaisemmaksi. Vuoden 2020 alus...

Lue lisää

Kommentti TEMin muistioon Tilinpäätös- ja kirjanpitonormiston kehittäminen 2019–2022

Olisi tärkeää ja kaikkien osapuolten edun mukaista, että kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja taloudellista raportointia koskeva sääntely olisi selkeää ja yksiselitteistä ja...

Lue lisää

Arvonlisäverolain 85 a §:n muuttaminen

Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että sähköisiin kirjoihin, sanoma- ja aikakauslehtiin sekä lehtien irtonumeromyyntiin sovellettava verok...

Lue lisää

Väliyhteisötulon verotus Suomessa

Verohallinnon uudella ohjeella on tarkoitus korvata aikaisempi 12.6.2014 annettu samanniminen vanha ohje, koska väliyhteisölakia on muutettu ns. veronkiertodirektiivin...

Lue lisää
+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti