Organisaatio

Vuosikokous

Suomen Tilintarkastajat ry:n ylin päättävä elin on yhdistyksen vuosikokous. Vuosikokous järjestetään hallituksen kutsusta syyskuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat määritellään yhdistyksen säännöissä


Hallitus 

Vuosikokous valitsee yhdistykselle hallituksen. Yhdistyksen hallitus valvoo yhdistyksen ja sen jäsenten etua ja tässä tarkoituksessa se: 

  • edustaa yhdistystä
  • päättää jäsenten hyväksymisestä lukuun ottamatta kunniajäseniä
  • kutsuu jäsenet yhdistyksen kokouksiin, valmistelee niissä esiin tulevat asiat ja toimeenpanee kokousten tekemät päätökset sekä nimeää yhdistyksen edustajat ulkopuolisiin tehtäviin
  • huolehtii yhdistyksen varainhoidon, kirjanpidon, hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä
  • antaa yhdistyksen puolesta lausuntoja tilintarkastusalaa koskevissa kysymyksissä
  • hyväksyy hyvää tilintarkastustapaa koskevia standardeja ja ohjeita
  • voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

Tarkoitusta toteuttaessaan hallitus voi asettaa avukseen tilapäisiä tai pysyviä toimikuntia ja työryhmiä. 

Hallituksen kokoonpano


Lautakunnat 

Nimityslautakunta 

Nimityslautakunta valmistelee yhdistyksen kokoukselle luottamuselinten jäsenvalinnat. 

Eettinen lautakunta 

Eettinen lautakunta mm. valvoo tilintarkastusalalla yleisesti hyväksyttyjen eettisten sääntöjen noudattamista. 

Lautakuntien kokoonpanot


Toimikunnat ja työryhmät 

Yhdistyksen toimikunnat ja työryhmät tarjoavat vaikuttamiskanavan, verkostoitumisväylän sekä mahdollisuuden antaa oma panos tilintarkastusalan kehittämistyöhön. Hyödynnämme toimikunta- ja työryhmätyöskentelyssä jäsenten laaja-alaista osaamista ja asiantuntemusta. Sen ansiosta pystymme tuottamaan asiakaslähtöisiä ja laadukkaita jäsen-, koulutus- ja julkaisupalveluita. Jäsenten sitoutunut työskentely tuo yhdistystoiminnalle arvostusta myös sidosryhmiltämme.

Pysyväisluonteisten toimikuntien ja työryhmien lisäksi yhdistyksessä toimii määräaikaisia projektiryhmiä yksittäisten teemojen ja aiheiden parissa.   

Toimikuntien ja työryhmien kokoonpanot


Toimisto

Yhdistyksen toimisto sijaitsee Helsingin Kampissa. 

Toiminnanjohtaja Sanna Alakare on Suomen Tilintarkastajat ry:n toiminnanjohtaja ja yhdistyksen omistaman ST-Akatemia Oy:n toimitusjohtaja. Toiminnanjohtajan ja hallituksen sihteerinä toimii hallintopäällikkö Taina Lehtola, joka vastaa myös toimiston yleishallintoon liittyvistä tehtävistä.

Edunvalvonta ja ohjeistus -tiimin tehtäviin kuuluvat sääntelyn seuranta, edunvalvonta- ja sidosryhmätoiminta sekä ammatillisen ohjeistuksen valmistelu. Yhdistyksen käännöstoiminta, mm. tilintarkastusalan kansainvälisten standardien ja IFRS-standardien kääntäminen suomen kielelle, kuuluu myös tiimin vastuisiin. Johtava asiantuntija Risto Ruuska vastaa tiimin toiminnasta.

Jäsenpalvelut ja viestintä -tiimin vastuulle kuuluvat mm. jäsenpalvelujen kehittäminen, yhdistyksen viestinnästä vastaaminen, sidosryhmätilaisuuksien organisoiminen ja jäsen- ja sidosryhmälehden tuottaminen. Tiimin toiminnasta vastaa jäsenpalvelu- ja viestintäpäällikkö Minttu Sallinen.

Yhdistyksen ja sen tytäryhtiön tarjoamista palvelukokonaisuuksista vastaa Osaamisen kehittäminen -tiimi. Tiimi kehittää ja toteuttaa sekä jäsenille että asiakkaille suunnatut tuote- ja palvelukokonaisuudet. Osaamisen kehittämisen päällikkö Carita Mäkinen vastaa tiimin toiminnasta.

Asiakaskokemus ja myynti -tiimi auttaa jäsenasioissa sekä vastaa tuote- ja palvelukokonaisuuksien asiakaspalvelusta, markkinoinnista ja myynnistä. Tiimi vastaa asiakkuuksien hoitamisesta ja liiketoiminnan kehittämisestä. Liiketoimintapäällikkö Maija Sillanpää vastaa tiimin toiminnasta.

Toimiston yhteystiedot 

Vuosikokous ST
+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti